Zarządzenie nr 88/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 kwietnia 2020 roku

 

 zmieniające zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 86 i art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 695), ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 11 marca 2020 r. ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

  § 1

W Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 roku (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. po rozdziale VII wprowadza się rozdział VIII o następującym brzmieniu:

 

„VIII Przepisy szczególne na skutek ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni

 

§ 34

 1. Do dnia 30 września 2020 r. studenci ubiegający się o przyznanie świadczeń, o których mowa
  w § 3 ust. 1-3, składają wnioski, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, jedynie
  za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe (pocztą tradycyjną) lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail pracowników dziekanatów właściwych do spraw socjalnobytowych studentów, opublikowanych na stronach internetowych wydziałów/filii.
  W przypadku skorzystania z poczty elektronicznej  dopuszcza się złożenie kompletu dokumentów w formie skanów. Za datę złożenie dokumentów uznaje się datę ich wysłania. W razie wątpliwości ciężar udowodnienia daty wysłania spoczywa na studencie.
 2. Do dnia 30 września 2020 r. nie stosuje się przepisu § 9 ust. 2 Regulaminu. Świadczenia,
  o których mowa w § 3 ust. 1-3, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, bez ograniczenia czasowego co do okresu ich przysługiwania.
 3. Do dnia 30 września 2020 r. nie stosuje się następujących przepisów Regulaminu:
 1. § 22 ust. 21 „KS lub OKS odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku
  o przyznanie stypendium socjalnego aktualnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
  o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny
  ”,
 2. § 22 ust. 21 „KS lub OKS może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku,
  o którym mowa w ust. 21, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny
  ”,
 3. § 22 ust. 23 „W przypadku przedstawienia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej właściwego miejscu zamieszkania studenta i jego rodziny, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie
  do stwierdzenia faktu niekorzystania z pomocy społecznej, o której mowa w odrębnych przepisach, uznaje się to jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odmawia się przyznania świadczenia.

 

§ 35

 1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK zapomoga przyznawana jest
  przez rektora.
 2. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK w odniesieniu do zapomogi nie stosuje się:
 1. przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. przepisu § 28 ust. 3 Regulaminu, „Student może otrzymać zapomogę dwa razy
  w roku akademickim
  ”.

 

§ 36

 1. W okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania UJK dopuszcza się  odbywanie posiedzeń KS i OKS za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  W takiej sytuacji protokół z posiedzenia komisji podpisuje przewodniczący, wskazując w treści, iż o terminie i sposobie odbycia posiedzenia zostali zawiadomieni wszyscy członkowie komisji, a także wymieniając członków komisji biorących udział w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 2. Skreśla się w § 10 ust. 4a.
 3. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, złożonych do dnia 30 września 2020 r., nie obowiązuje wymóg złożenia dokumentu, o jakim mowa w ust. 5 załącznika nr 24
  do Regulaminu.
 4. Za dochód utracony – określony w ust. 16 załącznika nr 25 do Regulaminu – uznaje się także  obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) z powodu przeciwdziałania COVID-19, na zasadach określonych w art. 15 oa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).”.

 

§ 2

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka