A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 84/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 sierpnia 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach i zasadach odpłatności za kursy dokształcające

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U.
z 2016 poz. 1842 ze zm.) i § 69 ust. 3 pkt 26) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 zarządzenia Nr 68/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do zawierania i podpisywania ze studentami Uniwersytetu umów o warunkach i zasadach odpłatności za studia oraz umów ze słuchaczami o warunkach i zasadach odpłatności za studia podyplomowe a także umów o warunkach
i zasadach odpłatności za kursy dokształcające pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania – pełniąca obowiązki dziekana -
dr Magdalena Molendowska,”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania: