Zarządzenie nr 79/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 566) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się zmiany § 4 ust. 2, który otrzymuje poniższe brzmienie:

„2. W razie przyjazdu do Polski w czasie wstrzymania zajęć przez studenta/doktoranta mieszkającego w domu studenta, osoby takie są obowiązane odbyć po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. W okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych w domach studenta nie jest możliwe przeprowadzenie procedur kwarantanny, samoobserwacji lub pozostawanie pod nadzorem epidemiologicznym, jak również Uniwersytet nie będzie ponosił z tego tytułu kosztów.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka