Zarządzenie nr 71/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 24 marca 2020 roku

 

 w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1, art. 51a ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 511) oraz z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), a także na podstawie § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do pracowników uczelni (nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) ogranicza się obowiązek świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.
  2. Na wniosek przełożonego lub z własnej inicjatywy rektor w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. wyznacza pracowników, których praca jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności uczelni.

 

§ 2

W okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. świadczenie pracy zdalnej odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarówno w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, jak i do nauczycieli akademickich.

 

§ 3

Na wniosek przełożonego lub z własnej inicjatywy rektor może cofnąć ograniczenie świadczenia pracy na terenie uczelni w odniesieniu do pracownika w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, iż jest on niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka