Zarządzenie nr 70/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 marca 2020 roku

 

w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK
oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zarządzenia rektora nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Rekomenduje się opuszczenie domów studenta przez studentów/doktorantów mających możliwość innego zakwaterowania na terenie Polski.
 2. Studenci/doktoranci, którzy postanawiają opuścić dom studenta z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, zobowiązani są do zabrania wszystkich rzeczy osobistych lub oddania ich do depozytu.
 3. Na indywidualny wniosek studenta/doktoranta zamieszkującego w domu studenta istnieje możliwość wyrażenia zgody na pobyt w domu studenta w okresie wstrzymania zajęć. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, należy składać w Sekcji Obsługi Domów Studenta
  (pokój 04 – Dom Studenta Łącznik) w godzinach od 8.00 do 13.00, w godzinach od 13.00 do 20.00 na portierni każdego domu studenta.
 5. Zgodę na pozostanie w domu studenta wyraża kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta lub osoba upoważniona przez rektora.
 6. Student/doktorant, który opuszcza dom studenta w okresie wstrzymania zajęć, z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 7. Opuszczenie domu studenta, z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, nie oznacza wykwaterowania w myśl Regulaminu świadczeń dla studentów UJK.
 8. Osoby, które każdorazowo opuszczają dom studenta zobowiązane są do pozostawienia klucza w recepcji.
 9. W okresie od dnia opuszczenia domu studenta, z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, do czasu powrotu studenta/doktoranta nie będą naliczane opłaty za zakwaterowanie.
 10. Opłaty wniesione za cały okres zakwaterowania po dniu opuszczenia domu studenta, z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat.

 

§ 2

 1. Ponowne zamieszkanie w domu studenta przez studenta/doktoranta, który opuścił w okresie wstrzymania zajęć dom studenta z zamiarem zamieszkania czasowego w innym miejscu, będzie możliwe po przywróceniu normalnych zasad funkcjonowania uczelni na terenie Polski i po ustaleniu terminu zamieszkania z pracownikami Sekcji Obsługi Domów Studenta, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenie losowe, szczególna sytuacja rodzinna) student/doktorant może w okresie wstrzymania zajęć opuścić dom studenta i do niego powrócić, pod warunkiem uprzedniego poinformowania pracowników Sekcji Obsługi Domów Studenta o przyczynie opuszczenia domu studenta i złożeniu przed ponownym zamieszkaniem oświadczenia, że w okresie nieobecności nie zaistniały po stronie studenta/doktoranta okoliczności uzasadniające podleganiu procedurom hospitalizacji, kwarantanny, samoobserwacji lub pozostawaniu pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. W domach studenta nie jest  możliwe przeprowadzenie procedur kwarantanny, samoobserwacji lub pozostawanie pod nadzorem epidemiologicznym, jak również Uniwersytet nie będzie ponosił z tego tytułu  kosztów.

 

§ 3

 1. Zaleca się, aby bez uzasadnionej potrzeby nie opuszczać miejsca zakwaterowania.
 2. Zaleca się nieopuszczanie domu studenta po godzinie 23.00.

 

§ 4

Do odwołania wprowadza się czasowy zakaz gromadzenia na terenie Miasteczka Studenckiego UJK, a także organizowania imprez rekreacyjnych.

 

§ 5

Student/doktorant, który chce odebrać pozostawione w domu studenta rzeczy osobiste, może to zrobić po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikami Sekcji Obsługi Domów Studenta, którzy są dostępni pod numerami telefonów (041) 349 73 52 lub  (041) 349 73 63.

 

§ 6

W sytuacji potrzeby alokacji studentów/doktorantów zamieszkujących w domach studenta zobowiązani są oni do przeniesienia się do wskazanych pokoi.

 

§ 7

W przypadku wydania decyzji lub polecenia przez właściwe organy administracji publicznej nakazujące celowe zagospodarowanie domów studenta, wszystkie rzeczy osobiste studentów/doktorantów pozostawione w pokojach zostaną komisyjne spakowane, zabezpieczone
i zdeponowane w odosobnionym pomieszczeniu domu studenta.

 

 

§ 8

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
  w Kielcach w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych.

 

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka