Zarządzenie Nr 68/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 19 marca 2020 r.
 

w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcachzarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. W okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych, prowadzący zajęcia:
  1. na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
  2. na studiach podyplomowych i kursach dokształcających, zobowiązani są do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów, pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na ich realizację zajęć w formie zdalnej.

 

 1. Zajęcia prowadzone zdalnie, które umożliwią studentom/słuchaczom uzyskanie zakładanych efektów uczenia się, będą traktowane jako godziny zrealizowane. Zajęcia/części zajęć, których efekty uczenia się nie mogą być zrealizowane w formie zdalnej odbędą się zgodnie z nową organizacją roku akademickiego 2019/2020. Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w terminie późniejszym.

 

§ 2

 1. Dziekani wydziałów/filii są zobligowani do monitorowania realizacji zdalnego procesu kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 2. Dziekani mają nadzór nad zmianami w organizacji zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze letnim. Zmiany dotyczą włączenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szczególniewykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń oraz innych zajęć możliwych do prowadzenia w formie zdalnej.
 3. Dziekani zobowiązani są do podania na stronie wydziału/filii danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za kształcenie na odległość na poszczególnych kierunkach studiów, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.
 4. Za przygotowanie nowych organizacji zajęć dydaktycznych, uwzględniających zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, odpowiedzialni są zastępcy dyrektorów instytutów/kierowników katedr ds. kształcenia
 5. Za kształcenie zdalne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających odpowiedzialni są kierownicy studiów podyplomowych/kierownicy kursów dokształcających.
 6. W przypadku wprowadzenia kształcenia zdalnego do organizacji zajęć dydaktycznych, nie stosuje się ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.
 7. W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość dostosowania warunków zaliczenia przedmiotu do zmienionej formy zajęć. Zmiany powinny zostać dokonane w porozumieniu z uczestnikami zajęć i uzyskać akceptację zastępcy dyrektora instytutu/kierownika katedry ds. kształcenia/kierownika studiów podyplomowych/kierownika kursu dokształcającego.Zmiany warunków zaliczenia przedmiotu prowadzonego zdalnie muszą uwzględniać wybraną formę zdalnego nauczania i zapewnić uzyskanie wszystkich efektów uczenia się przewidzianych w karcie przedmiotu.

 

§ 3

 1. Prowadzący zajęcia mają obowiązek poinformowania uczestników danej grupy studentów/słuchaczy o wybranej formie zdalnego nauczania, za pośrednictwem korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu Wirtualna Uczelnia.
 2. Zajęcia prowadzone zdalnie powinny być udokumentowane po ich zrealizowaniu. Można to zrobić, w zależności od ich charakteru, poprzez:
 1. filmy z nagraniem przeprowadzonych zajęć,
 2. screencasty nagrane w Power Point lub innym narzędziu,
 3. wskazanie na godziny dostępności pracownika dla studentów/słuchaczy na czacie lub w innej formiekomunikacji,
 4. harmonogram realizacji zajęć zdalnych ze wskazanymi narzędziami,
 5. inne formy w zależności od zastosowanych rozwiązań.
 1. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych w formie zdalnej wszyscy prowadzący będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o ich zrealizowaniu.

 

§ 4

 1. Rekomenduje się następujące zdalne formy prowadzenia zajęć:
 1. platforma e-learningowa UJK,
 2. Office 365 (w szczególności MS Teams),
 3. Wirtualna Uczelnia,
 4. inne formy kontaktu elektronicznego np.:e-mail, Skype, Youtube.
 1. Uniwersytet umożliwi prowadzenie zajęć w formie e-learningowej nauczycielom akademickim, którzy dotychczas nie posiadali konta na platformie e-learningowej UJK: https://platforma.ujk.edu.pl. Osoby, które zadeklarują chęć korzystania z platformy powinnyzgłosić ten fakt:
 1. zastępcy dyrektora ds. kształcenia,
 2. zastępcy kierownika katedry ds. kształcenia,
 3. kierownikowi studiów podyplomowych,
 4. kierownikowi kursu dokształcającego.
 1. Konta na platformie e-learningowejbędą zakładane przez informatyków wydziałowych.
  Po pierwszym zalogowaniu na platformie, należyskorzystać z materiałów szkoleniowych i instruktażowych dla użytkowników platformy.
 2. Prowadzący zajęcia, którzy dotychczas wykorzystywali platformę e-learningową UJK, powinni  realizować zajęcia dydaktyczne za jej pośrednictwem.
 3. Uniwersytet umożliwił korzystanie z usługi Microsoft Office 365 w pełnym zakresie pakietu biurowego. Z usługi można korzystać online a także w standardowy sposób poprzez instalację na komputerze. Funkcjonalności Microsoft Office 365 dają możliwość wymiany dokumentów (w tym materiałów dydaktycznych), pracy na współdzielonych dokumentach, organizowania spotkań wirtualnych.
 4. Konta dostępowe do usługi Microsoft Office 365 dla pracowników będących nauczycielami akademickimi i studentów będą zakładane przez informatyków wydziałowych oraz instytutowych.
 5. Konta dla pracowników zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych będą zakładane przez pracowników Działu Zabezpieczenia Informatycznego.

 

§ 5

 1. Wszyscy studenci/słuchacze zobowiązani są do monitorowania informacji zamieszczanych w systemie Wirtualna Uczelnia i na stronie internetowej wydziału/filii, jak również doudziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie oraz do korzystania z materiałów dydaktycznych przesyłanych w formie elektronicznej.
 2. W przypadku braku kontaktu z prowadzącym zajęcia lub braku informacji na temat realizacji przedmiotu w formie zdalnej informacje te powinny być zgłaszane do właściwego dziekanatu.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka