traci moc na podstawie zarządzenia nr 61/2014

Zarządzenie Nr 57/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin ustalono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Studenckiego.

 

§ 2

 

Z dniem wejścia w życie Regulaminu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą zarządzenie
Nr 62/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 sierpnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka