Zarządzenie nr 53/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 marca 2020 roku

 

w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie
koronawirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zarządzenia rektora nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Mając na względzie pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2020 r. znak: BiZK.III.6511.35.2020 w sprawie przygotowania i wyznaczenia jednego akademika z przeznaczeniem do celów kwarantanny zarządzam  opuszczenie Domu Studenta FAMA
  przez mieszkające tam osoby do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 13:00.
 2. Zarządzam komisyjne opróżnienie pokoi w Domu Studenta FAMA z mienia zamieszkujących dotychczas tam osób.
 3. Powołuję komisję do przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 2 oraz do zabezpieczenia  mienia zamieszkujących dotychczas tam osób.
 4. W skład komisji, o której mowa w ust. 3, wchodzą:
 1. Renata Buras,
 2. Paulina Manerowska-Witek,
 3. Sabina Jarząbek,
 4. Martyna Dziurska,
 5. Grażyna Pepaś,
 6. Andrzej Wichtiuk (przedstawiciel studentów).
 1. W przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 2-3, wsparcia udzielają następujące jednostki:
 1. Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich (w tym Sekcja Obsługi Domów Studenta),
 2. Sekcja Eksploatacji Nieruchomości,
 3. Dział Transportu i Zaopatrzenia,
 4. Dział Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego,
 1. Z czynności, o których mowa w ust. 2, komisja sporządza stosowną dokumentację w postaci protokołu lub/oraz zapisu cyfrowego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka