Zarządzenie nr  52/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 marca 2020 roku

 

w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85), w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zarządzenia rektora nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Rekomenduje się opuszczenie domów studenta przez osoby mające możliwość innego zakwaterowania na terenie Polski.
  2. Na indywidualny wniosek mieszkańca Domu Studenta istnieje możliwość wyrażenia zgody na pobyt w Domu Studenta w okresie wstrzymania zajęć. Wzór wniosku stanowi  załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Wnioski należy składać w Sekcji Obsługi Domów Studenta pokój 04 – Dom Studenta Łącznik w godzinach od 8.00 do 15.30, w godzinach od 15.30 do 20.00 na portierni każdego Domu Studenta.
  4. Zgodę na pozostanie w Domu Studenta wyraża kierownik Sekcji Obsługi Domów Studenta lub osoba upoważniona przez Rektora.
  5. Opuszczenie Domu Studenta nie oznacza wykwaterowania w myśl Regulaminu świadczeń dla studentów UJK.
  6. W pokojach, w których jest zakwaterowany student/doktorant, można pozostawić rzeczy osobiste i elementy wyposażenia stanowiące własność studenta.
  7. W okresie od dnia opuszczenia Domu Studenta do czasu powrotu studenta/doktoranta nie będą naliczane opłaty za zakwaterowanie.
  8. Opłaty wniesione za cały okres zakwaterowania po dniu opuszczenia Domu Studenta zostaną zaliczone na poczet kolejnych opłat.

§ 2

W sytuacji potrzeby alokacji mieszkańcy Domów Studenta zobowiązani są do przeniesienia się do wskazanych pokoi.

 

§ 3

W przypadku wydania decyzji administracyjnej przez organy administracji publicznej nakazującej celowe zagospodarowanie domów studenta/doktoranta, wszystkie rzeczy osobiste studentów pozostawione w pokojach zostaną komisyjne spakowane, zabezpieczone i zdeponowane w odosobnionym pomieszczeniu Domu Studenta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz wniosek

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka