Zarządzenie nr 2/2014

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w  Kielcach

z dnia 21 marca 2014 roku

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie § 172 i 173 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust 5 pkt. 3 lit. d) Regulaminu organizacyjnego oraz § 9 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 41/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2003 roku w sprawie regulaminu porządkowego Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.      Miesięczny czynsz za wynajem lokalu hotelowego w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się sumując kwoty :

a)      18,00 zł za 1 m² powierzchni zajmowanego lokalu hotelowego oraz

b)      120,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w lokalu hotelowym z tytułu opłat eksploatacyjnych, tj. za korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.

2.      Miesięczny czynsz za wynajem lokalu hotelowego przez jednostkę organizacyjną Uczelni ustala się sumując kwoty :

a)      21,00 zł za 1 m² powierzchni zajmowanego lokalu hotelowego oraz

b)      120,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w lokalu hotelowym z tytułu opłat eksploatacyjnych, tj. za  korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.

 

§ 2.

 

Traci moc zarządzenie nr 2/2013 Kanclerza Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Dokumenty do pobrania:

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka