Zarządzenie nr 238/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 października 2020 roku

 

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku

akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

wśród społeczności akademickiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 28 ust. 1-2, § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów
  oraz w ramach innych form kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach są realizowane w następujących formach:
 1. hybrydowej tj. zdalnej i stacjonarnej (tradycyjnej) – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie żółtej,
 2. zdalnej – w przypadku organizacji zajęć na obszarze znajdującym się w strefie czerwonej, z wyłączeniem zajęć:
 1. które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość,
 2. przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
 1. Praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej z zastrzeżeniem, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.
 2. Decyzje w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor na podstawie propozycji przedstawionych przez dziekanów wydziałów/filii.

 

 

 

 

§ 2

 1. Zajęcia organizowane w formie stacjonarnej (tradycyjnej) są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się
  w Uniwersytecie podczas zajęć dydaktycznych określa odrębne zarządzenie rektora.

 

§ 3

Szczegółowe zasady organizacji zdalnego kształcenia w Uniwersytecie określa odrębne zarządzenie rektora.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej (zmienione zarządzeniem nr 227/2020).

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka