Zarządzenie nr 227/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 października 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji kształcenia
w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej dokonuje się następujących zmian:

 

  1. dotychczasowa treść § 1 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

,,1) ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej,
z zastrzeżeniem pkt. 3),”,

 

  1. dotychczasowa treść § 1 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

 

,,3) dziekan w uzasadnionych przypadkach, z uwagi na sytuację epidemiczną lub na specyfikę bądź liczebność grupy, ustala formę prowadzenia wykładów i innych form zajęć dydaktycznych,”,

 

  1. dotychczasowa treść § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

,,2. Wykaz zajęć, określający formę, w której są one prowadzone, ustala dziekan, a następnie niezwłocznie podaje go do wiadomości studentów.”,

 

  1. w § 1 skreśla się ust. 3.

 

§ 2

Tekst jednolity zarządzenia nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka