Zarządzenie nr 216/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 2 października 2020 roku

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 28 ust.1-2, § 29 pkt 2 oraz pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwanym dalej Uniwersytetem lub UJK) obowiązują m.in. następujące zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej:

 1. kształcenie w Uniwersytecie w okresie stanu epidemii odbywa się na zasadach określonych m.in. w:
 1. zarządzeniu nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2  wśród społeczności akademickiej;
 2. zarządzeniu nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
  oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 3. zarządzeniu nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii;
 1. wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów wymiany akademickiej wynikających z odrębnych umów są dozwolone do/z krajów, z którymi został przywrócony ruch graniczny; międzynarodowa wymiana akademicka odbywa się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w kraju docelowym i w krajach tranzytowych;
 2. korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej jest dozwolone z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w przepisach prawa oraz decyzjach, zaleceniach i wytycznych właściwych organów sanitarnych; szczegółowe zasady korzystania
  z Biblioteki Uniwersyteckiej określa dyrektor Biblioteki;
 3. korzystanie z Archiwum UJK jest dozwolone z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w przepisach prawa oraz decyzjach, zaleceniach
  i wytycznych właściwych organów sanitarnych; szczegółowe zasady korzystania z Archiwum UJK określa kierownik Archiwum;
 4. bieżąca praca administracji Uniwersytetu, w tym obsługa interesantów, przekazywanie dokumentów oraz załatwianie spraw, następuje z poszanowaniem poniższych zasad:        
 1. należy ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami/pracownikami i interesantami; zaleca się wykorzystywanie korespondencji elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych;
 2. pracowników świadczących pracę na stanowiskach związanych z ciągłą obsługą interesantów (m.in. kancelaria, punkty kancelaryjne, portiernie) zabezpiecza się zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi dla tego typu stanowisk;
 3. wszelkie dokumenty (w tym finansowe, faktury, delegacje, rachunki itp.) wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji ogólnouczelnianej, należy składać w punkcie kancelaryjnym, który mieści się w oznaczonym pomieszczeniu na parterze w budynku rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach;
 4. wszelkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane
  do administracji wydziałowej/filialnej, należy składać w punktach wskazanych
  przez dziekana wydziału/filii;
 5. dziekani wydziałów/filii/kierownicy jednostek międzywydziałowych zapewnią ciągłość funkcjonowania podległych im jednostek oraz prawidłową komunikację telefoniczną
  oraz elektroniczną z osobami kształcącymi się i osobami zatrudnionymi;
 6. dokumenty niewymagające zachowania formy pisemnej powinny być przesyłane
  w formie elektronicznej (skany) na adresy elektroniczne poszczególnych jednostek;
 7. zaleca się, aby podania (wnioski) osób kształcących się związane ze studiami/kursami
  (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) doręczane były za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej lub e-PUAP; osoby kształcące się, które złożyły podania (wnioski) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), będą zobowiązane do dostarczenia tych podań (wniosków) w formie tradycyjnej (oryginały) w ciągu 30 dni od daty wysłania e-maila; zaleca się, aby pozostałe sprawy związane ze studiami/kursami były przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie; dopuszcza się możliwość osobistego załatwienia sprawy w dziekanacie przez osobę kształcącą się, po telefonicznym umówieniu spotkania lub jego zarezerwowaniu za pośrednictwem przeznaczonego do tego systemu informatycznego;
 8. zaleca się, aby – w miarę możliwości – we wszystkich obiektach Uniwersytetu pozostawić otwarte wyłącznie jedno wejście główne;
 1. imprezy, wydarzenia naukowe, artystyczne, kulturalne i sportowe mogą być organizowane przez Uniwersytet, po uzyskaniu zgody rektora lub innej upoważnionej przez rektora osoby, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w przepisach prawa oraz decyzjach, zaleceniach i wytycznych właściwych organów sanitarnych; szczegółową Instrukcję postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-COV-2 określa zarządzenie nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 lipca 2020 roku;
 2. w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stosuje się procedurę określoną zarządzeniem nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2020 roku;
 3. przełożony może polecić pracownikowi realizację obowiązków w trybie pracy zdalnej, określając zakres i czas świadczenia pracy w tej formie; przełożony pracownika zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną, jej nadzorowania i rozliczania; rektor lub przełożony może wezwać pracownika w każdym czasie do wykonywania pracy w miejscu wskazanym w umowie o pracę;
 4. placówki gastronomiczne, funkcjonujące w budynkach Uniwersytetu, mogą prowadzić działalność związaną ze świadczeniem usług na terenie Uniwersytetu, po uzyskaniu zgody rektora lub innej upoważnionej przez rektora osoby, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w przepisach prawa oraz decyzjach, zaleceniach i wytycznych właściwych organów sanitarnych;
 5. szczegółowe zasady przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach określa zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku (z późniejszymi zmianami).

 

§ 2

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do zagwarantowania ich prawidłowego funkcjonowania, w tym w szczególności zapewnienia ciągłości obsługi interesantów w siedzibie jednostki, z zachowaniem obowiązujących standardów bezpieczeństwa sanitarnego, określonych w przepisach prawa oraz decyzjach, zaleceniach i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do codziennego zapoznawania się w szczególności z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Tracą moc:

 1. zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 2. zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 12 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 3. zarządzenie nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 22 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 4. zarządzenie nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 5. zarządzenie nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka