A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie nr 1/2016

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29.04.2016 roku

w sprawie wykazu składników majątkowych, które mogą zostać udostępnione w roku następnym

 

Na podstawie § 4 ust.3  Zarządzenia Rektora z dnia 12 września 2011 roku Nr 61/2011 w sprawie zasad i trybu udostępniania składników majątkowych Uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz składników majątkowych, które mogą zostać udostępnione w roku 2016.

2. Wykaz składników majątkowych, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia2016 r. 

 

Dokumenty do pobrania: