Zarządzenie nr 176/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 2 września 2020 roku

 

w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 
wśród społeczności akademickiej

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się następujące zasady organizacji zajęć dydaktycznych na studiach, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich, innych formach kształcenia oraz w Szkole Doktorskiej w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:
 1. ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne są realizowane w formie tradycyjnej,
 2. wykłady są prowadzone w formie zdalnej, z zastrzeżeniem pkt. 3,
 3. dziekan ustala wykłady, które z uwagi na ich specyfikę lub liczebność grupy są prowadzone
  w formie tradycyjnej,
 4. praktyki studenckie odbywają się w instytucji przyjmującej w formie tradycyjnej
  z zastrzeżeniem, że w przypadku wprowadzania ograniczeń, mogą być realizowane w innych formach, w tym w formie zdalnej.
 1. Wykaz zajęć określający formę, w której są one prowadzone, ustala  dziekan, po uzgodnieniu
  z prorektorem ds. kształcenia, a następnie podaje do wiadomości  studentów najpóźniej do dnia 15 września 2020 roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności sytuacją epidemiczną, rektor może zmienić formę prowadzenia zajęć ustaloną na zasadach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

 

§ 2

 1. Zajęcia organizowane w formie tradycyjnej są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się
  w Uniwersytecie podczas zajęć dydaktycznych określa odrębne zarządzenie rektora.

 

 

§ 3

Szczegółowe zasady organizacji zdalnego kształcenia w Uniwersytecie określa odrębne zarządzenie rektora.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka