Zarządzenie nr 142/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 15 lipca 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 90/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2 Statutu UJK  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.W zarządzeniu nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 r. roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienionym zarządzeniem nr 119/2020 z dnia 29 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. dotychczasową treść § 3 ust. 6 zastępuje się treścią w brzmieniu:

  „6. Posiedzenie zdalne może być rejestrowane. Rejestracja posiedzenia może następować
  w formie:  

  1. wizualnej i dźwiękowej, lub
  2. dźwiękowej, lub
  3. tekstowej.” 

 

 1. W Szczegółowej instrukcji przeprowadzenia posiedzenia rady naukowej instytutu, podczas której odbywa się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 r. roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zmienionego zarządzeniem nr 119/2020 z dnia 29 maja 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. dotychczasową treść § 4 pkt 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ 2)  posiedzenie może być rejestrowane w formie wizualnej i dźwiękowej, lub dźwiękowej lub tekstowej jedynie przez uprawnionych pracowników Uniwersytetu; po nawiązaniu połączenia w oprogramowaniu ZOOM przewodniczący posiedzenia informuje doktoranta oraz uczestników publicznej obrony rozprawy o tym, że jej przebieg jest rejestrowany ze wskazaniem formy rejestracji i pouczeniem, iż w przypadku braku zgody na rejestrację wizualną i dźwiękową lub dźwiękową winni zakończyć połączenie,”

 

 1. dotychczasową treść § 4 pkt 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„3)  przewodniczący komisji dokonuje rejestracji posiedzenia w formie wizualnej i dźwiękowej lub dźwiękowej poprzez uruchomienie odpowiedniej funkcji oprogramowania ZOOM; rejestracja następuje bezpośrednio na dysk komputera przewodniczącego za pomocą oprogramowania ZOOM,”

 

 1. dotychczasową treść § 4 pkt 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„5)  z przebiegu posiedzenia, przy wykorzystaniu zarejestrowanego nagrania (jeśli nastąpiła rejestracja), sporządza się protokół pisemny z wykorzystaniem nagrania; zapis elektroniczny – lista obecności z formularza FORMS (w ramach usługi Microsoft 365)  oraz dokumentacja głosowań – stanowi załącznik do protokołu; po sporządzeniu protokołu  i podpisaniu go przez przewodniczącego i protokolanta, nagranie jest usuwane ze wszelkich nośników, na których było zapisane; w protokole przewodniczący sporządza adnotację  o usunięciu nagrania,”

 

§ 2

Tekst jednolity zarządzenia nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 r. roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

Załącznik

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka