Zarządzenie nr 134/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 19 czerwca 2020 r.
 

zmieniające zarządzenie nr 68/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych zmienionym zarządzeniem nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r., dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. dotychczasową treść § 5a ust. 1, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„1. W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych
w programie studiów, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia może odbywać się poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”,

 

  1. dotychczasową treść § 5a ust. 2, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,2. Rekomenduje się następujące narzędzia informatyczne do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem technologii informatycznych: platforma e-learningowa, usługa Microsoft 365 oraz Wirtualna Uczelnia.”,

  1. dotychczasowy załącznik  do zarządzenie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem
    do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka