Zarządzenie nr 129/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 22 czerwca 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

W zarządzeniu nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem nr 125/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

 

  1. dotychczasową treść § 2 ust. 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,2. Do odwołania wstrzymuje się organizację w formie tradycyjnej imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych.”,

 

  1. dotychczasową treść § 2 ust. 3 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,3. Wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów, wynikających z odrębnych umów, są możliwe
po uzyskaniu zgody rektora.”,

 

  1. dotychczasową treść § 6 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,§ 6

Wszystkie placówki gastronomiczne, funkcjonujące w budynkach Uniwersytetu, wstrzymują działalność związaną ze świadczeniem usług na terenie Uniwersytetu.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka