Zarządzenie nr 125/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 czerwca 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dotychczasową treść § 2 ust. 5 zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

,,5. Od 15 czerwca 2020 r. przywraca się funkcjonowanie Biblioteki Uniwersyteckiej. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki określa dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 15 czerwca 2020 r.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka