Zarządzenie nr 119/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 maja 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2 Statutu UJK zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się następujących zmian:

 

  1. dotychczasowa treść § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

,, Zapis elektroniczny z posiedzenia zdalnego, o którym mowa w ust. 6, stanowi podstawę
do opracowania protokołu. Po sporządzeniu protokołu, zatwierdzeniu i podpisaniu go
przez uprawnione osoby, nagranie wizualne i dźwiękowe/dźwiękowe usuwa się ze wszelkich nośników, na których było zapisane. W protokole przewodniczący danego podmiotu kolegialnego sporządza adnotację o usunięciu nagrania.

 

  1. w tytule Przepisy końcowe wprowadza się paragraf 4a w brzmieniu:

 

㤠4a

Szczegółowa instrukcja przeprowadzenia posiedzenia rady naukowej instytutu, podczas której odbywa się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.”

 

§ 2

  1. Szczegółowa instrukcja przeprowadzania posiedzenia rady naukowej instytutu, podczas której odbywa się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Instrukcję o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do posiedzenia komisji doktorskiej, na którym odbywa się publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

Załącznik

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka