Zarządzenie nr 112/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 maja 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia
lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych
oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwanym dalej Uniwersytetem lub UJK).

 

§ 2

 1. Osoba zatrudniona w UJK, która podczas przebywania na terenie Uniwersytetu, wykazuje objawy ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg oddechowych (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem), powinna:
 1. niezwłocznie przekazać do Biura Spraw Osobowych informację o tym fakcie dzwoniąc pod numer tel. (41) 3497223 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia@ujk.edu.pl oraz powinna niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego,
 2. niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną,
 3. niezwłocznie zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego:
 1. transportem własnym,
 2. transportem sanitarnym po zatelefonowaniu pod nr 999 albo nr 112 i poinformowaniu o ww. objawach (w tym przypadku osoba ta powinna oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób; pomieszczenie, w którym przebywała osoba oczekująca na pomoc odpowiednich służb, należy zdezynfekować – zgodnie z odrębną instrukcją; listę pomieszczeń przeznaczonych do ww. celu opracowuje kanclerz).
 1. Pracownik Biura Spraw Osobowych, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, ustala z nią dalszy tryb postępowania a następnie przekazuje do rektora i kanclerza stosowną notatkę służbową.
 2. Za niezwłoczną realizację wytycznych i instrukcji przekazanych Uniwersytetowi przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną odpowiada kanclerz.

 

§ 3

Przepisy określone w § 2 stosuje się odpowiednio do osób kształcących się w UJK, z zastrzeżeniem że informację o wystąpieniu objawów ostrej infekcji górnych lub dolnych dróg układu oddechowego (np. wysoka gorączka, kaszel, duszności, kłopoty z oddychaniem) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich, dzwoniąc pod nr tel. (41) 3497259 lub pisząc wiadomość na adres zgloszenia1@ujk.edu.pl.

 

§ 4

Na prośbę osoby zatrudnionej w UJK lub osoby kształcącej się w UJK, o sytuacji określonej w § 2
i § 3, Uniwersytet powiadamia wskazane przez nią osoby (np. członków rodziny) przy wykorzystaniu podanych przez nią danych kontaktowych.

 

§ 5

 1. Osoby zatrudnione w UJK oraz osoby kształcące się w UJK są zobowiązane do powiadamiania właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także władz uczelni o stwierdzeniu u nich zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), a władze uczelni dodatkowo o nałożonej na nich kwarantannie. Informację skierowaną do władz Uczelni należy przekazać w sposób określony w § 2 i § 3.
 2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, pracownik Biura Spraw Osobowych/Działu Spraw Studenckich i Doktoranckich kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, ustala z nią dalszy tryb postępowania a następnie przekazuje do rektora i kanclerza stosowną notatkę służbową.
 3. Za niezwłoczną realizację wytycznych i instrukcji przekazanych Uniwersytetowi przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną odpowiada kanclerz.

 

§ 6

 1. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku złamania nakazu obowiązkowej hospitalizacji, kwarantanny, samoobserwacji, nadzoru epidemiologicznego nałożonego przez właściwy organ administracji publicznej i stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia innych pracowników, polegającego na stawieniu się do pracy w sytuacji podejrzenia choroby zakaźnej/stwierdzonej choroby zakaźnej, zachowanie takie może być potraktowane przez pracodawcę jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oraz może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń przez pracodawcę oraz przez innych pracowników.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych w UJK na innej podstawie, niż stosunek pracy oraz osób kształcących się w UJK, z zastrzeżeniem że złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 1, może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta lub doktoranta.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka