Zarządzenie nr 111/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 maja 2020 roku

 

w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych
oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach w związku ze stanem epidemii

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Mając na uwadze Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni, opublikowane w dniu 18 maja 2020 r. na stronie internetowej  https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni, wprowadza się następujące zasady dotyczące zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii:

 1. ogranicza się możliwość gromadzenia się osób podczas wchodzenia do pomieszczeń dydaktycznych/badawczych oraz podczas ich opuszczania (pomieszczenia należy otwierać odpowiednio wcześniej); pomiędzy poszczególnymi osobami powinna być zachowana odległość określona w odrębnych przepisach prawa,
 2. na drzwiach wejściowych do pomieszczeń dydaktycznych/badawczych umieszcza się dwujęzyczną informację o maksymalnej, dopuszczalnej liczbie osób w nich przebywających; za ustalenie ww. liczby i umieszczenie ww. informacji odpowiadają właściwi dziekani,
 3. ustala się minimalną odległość, wynoszącą 1,5 m, pomiędzy:
 1. osobami siedzącymi w pomieszczeniach dydaktycznych/badawczych,
 2. stanowiskami dydaktycznymi/badawczymi,
 3. stanowiskami pracy w jednostkach administracji uczelni (w przypadku niemożliwości przystosowania pomieszczenia w taki sposób, wprowadza się pracę zdalną naprzemienną na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu rektora),
 4. innymi stanowiskami pracy,
 1. ustala się obowiązek wietrzenia pomieszczeń dydaktycznych/badawczych po wyjściu każdej grupy osób; ustala się obowiązek planowania przerwy pomiędzy poszczególnymi zajęciami, pozwalającej na przewietrzenie oraz bezpieczne opuszczenie/wejście do pomieszczenia
  z zachowaniem minimalnej odległości określonej w odrębnych przepisach prawa,
 2. zajęcia w pomieszczeniach dydaktycznych/badawczych itp. prowadzone są z zachowaniem
  następujących procedur bezpieczeństwa, do których zalicza się m.in.:
 1. stosowanie środków ochrony osobistej,
 2. obowiązkowe odkażanie dłoni przed i po zajęciach,
 3. dezynfekcję urządzeń (o ile jest ona możliwa w odniesieniu do danego urządzenia),
 4. wydłużenie dostępność infrastruktury badawczej i laboratoryjnej w ciągu doby,
 5. ustalenie listy dostępnych pomieszczeń dydaktycznych/badawczych itp., na podstawie której określa się harmonogramy czasowe korzystania z nich,
 1. szczegóły funkcjonowania konkretnych pomieszczeń dydaktycznych/badawczych itp.,
  o których mowa w pkt 5, określają właściwi dziekani,  
 2. wewnątrz budynków (przy wejściach) umieszcza się urządzenia do dezynfekcji rąk wraz ze stosowną dwujęzyczną informacją; za opracowanie i wywieszenie ww. informacji odpowiadają administratorzy danych obiektów; osoby wchodzące do budynków zobowiązane są do korzystania z ww. urządzeń,
 3. ogranicza się liczbę osób korzystających jednocześnie z toalet; na drzwiach wejściowych
  do toalety umieszcza się piktogram o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie
  z niej  korzystać; za opracowanie i umieszczenie ww. informacji odpowiadają administratorzy danych obiektów,
 4. ustala się obowiązek systematycznego sprzątania toalet; w każdej toalecie zapewnia się  mydło, ręczniki papierowe jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu; za weryfikację wypełnienia ww. obowiązków oraz ustalenie harmonogramów sprzątania odpowiadają administratorzy danych obiektów,
 5. ogranicza się korzystanie z wind jedynie do sytuacji koniecznych; jednorazowo w windzie nie mogą znajdować się więcej niż dwie osoby; ustala się obowiązek regularnej dezynfekcji przycisków, uchwytów itp.; przy windach umieszcza się piktogram o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie z niej korzystać.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka