Zarządzenie nr 110/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 20 maja 2020 roku

 

w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK
oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 1. Dla studentów, którzy nie będą mogli dokończyć zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wprowadza się możliwość powrotu lub ponownego zakwaterowania w domach studenta.
 2. Dziekani poszczególnych wydziałów przygotują wykaz kierunków studiów i lat studiów, na których zajęcia nie mogą się odbywać w formie zdalnej.
 3. Pracownicy Sekcji Obsługi Domów Studenta kontaktują się – poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy podany przez studenta w systemie Dziekanat.XP) – ze studentami wskazanymi w ust. 2,  dotychczas zamieszkującymi w domu studenta z zapytaniem w przedmiocie dalszego korzystania z akademika.
 4. Każdy student, który chce skorzystać z zakwaterowania, otrzyma wiadomość mailową o rygorach sanitarnych, jakie obowiązują w domu studenta.
 5. Każdy student, który powróci lub ponownie zostanie zakwaterowany w domu studenta jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się i respektowaniu zasad zakwaterowania i pobytu.
 6. Studenci, którzy będą chcieli powrócić lub być ponownie zakwaterowani w domu studenta, obowiązani są powiadomić o tym fakcie kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta przynajmniej na 3 dni przed planowanym przyjazdem.
 7. Kwaterowanie studentów będzie możliwe od dnia 23 maja 2020 r.
 8. Złamanie rygorów sanitarnych i zasad, o jakich mowa w ust. 4 i 5, skutkuje natychmiastowym pozbawieniem miejsca w domu studenta.
 9. Pokoje w domu studenta zostaną przydzielone przez kierownika Sekcji Obsługi Domów Studenta, niezależnie od  miejsc poprzedniego zakwaterowania.
 10. Do dnia 31 maja 2020 r. wszyscy studenci, którzy opuścili dom studenta pozostawiając w nim swoje rzeczy, są obowiązani je odebrać i zdać pokój, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Domu Studenta. W przypadku braku zdania pokoju przez studenta, od dnia 1 do 10 czerwca 2020 r. będą naliczane opłaty jak za zakwaterowanie według stawki dobowej.
 11. Do dnia 10 czerwca wszystkie rzeczy osobiste studentów pozostawione w pokojach zostaną komisyjne spakowane, zabezpieczone i zdeponowane w odosobnionym pomieszczeniu domu studenta.
 12. Opłaty, o których mowa w ust. 10, nie będą naliczane studentom, na których ciąży obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy.
 13. W przypadku, gdy student nie będzie się ponownie kwaterował, w celu dokończenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2019/2020, opłaty wniesione za okres po dniu opuszczenia domu studenta, w związku z zawieszeniem zająć dydaktycznych, zostaną zwrócone na konto wskazane przez studenta.

 

§ 2

 1. Do odwołania wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenta.
 2. Do odwołania w domach studenta obowiązuje zakaz przebywania osób niezakwaterowanych.
 3. W przypadku powrotu studenta z zagranicy istnieje obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny. Nie dotyczy on studentów zwolnionych z odbycia kwarantanny właściwymi przepisami.
 4. W domach studenta nie ma możliwości przeprowadzenia kwarantanny, o której mowa w ust. 3, jak również Uniwersytet nie będzie ponosił kosztów z tym związanych.
 5. Studenci obowiązani są udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej fakt pobierania nauki w UJK.

 

§ 3

Do odwołania obowiązuje czasowy zakaz gromadzenia się  na terenie Miasteczka Studenckiego UJK, a także organizowania imprez rekreacyjnych.

 

§ 4

W sytuacji potrzeby alokacji mieszkańcy domów studenta zobowiązani są do przeniesienia się
do wskazanych pokoi.

 

§ 5

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych.

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka