Zarządzenie nr 109/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 19 maja 2020 roku

 

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (zwanego dalej Uniwersytetem lub UJK).

 

§ 2

 1. Do odwołania wstrzymuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie Uniwersytetu/filii (za wyjątkiem zajęć dydaktycznych, realizowanych od dnia 25 maja 2020 r., w terminach i pomieszczeniach wskazanych przez dziekanów wydziałów/filii, które nie mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; dotyczy to zajęć realizowanych w  laboratoriach, pracowniach, pracowniach symulacji medycznej itp.).
 2. Do odwołania wstrzymuje się organizację w formie tradycyjnej imprez oraz wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych oraz nie udostępnia się obiektów Uniwersytetu dla podmiotów zewnętrznych.
 3. Do odwołania wstrzymuje się wszystkie wyjazdy i przyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus+ oraz innych programów, wynikających z odrębnych umów.
 4. Do odwołania wstrzymuje się korzystanie z Archiwum UJK.
 5. Do odwołania ogranicza się korzystanie z Biblioteki Uniwersyteckiej, z zastrzeżeniem że od dnia 20 maja 2020 r. umożliwia się wypożyczanie książek na zasadach określonych przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
 6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące bieżącej pracy administracji Uniwersytetu, w tym obsługi interesantów, przekazywania dokumentów oraz załatwiania spraw:         
 1. należy ograniczyć do minimum bezpośrednie kontakty pomiędzy pracownikami/pracownikami i interesantami; zaleca się wykorzystywanie korespondencji elektronicznej oraz kontaktów telefonicznych,
 2. pracowników świadczących pracę na stanowiskach związanych z ciągłą obsługą interesantów (kancelaria, punkty kancelaryjne, portiernie) zabezpiecza się zgodnie z ogólnodostępnymi wytycznymi sanitarnymi dla tego typu stanowisk,
 3. wszelkie dokumenty (w tym finansowe, faktury, delegacje, rachunki itp.) wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji ogólnouczelnianej, należy składać w punkcie kancelaryjnym, który mieści się w oznaczonym pomieszczeniu na parterze w budynku rektoratu przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach,
 4. wszelkie dokumenty wymagające zachowania formy pisemnej, kierowane do administracji wydziałowej/filialnej, należy składać w punktach wskazanych przez dziekana wydziału/filii,
 5. dziekani wydziałów/filii/kierownicy jednostek międzywydziałowych zapewnią ciągłość funkcjonowania podległych im jednostek oraz prawidłową komunikację telefoniczną oraz elektroniczną ze studentami/doktorantami/słuchaczami studiów podyplomowych/uczestnikami kursów i pracownikami,
 6. dokumenty niewymagające zachowania formy pisemnej powinny być przesyłane w formie elektronicznej (skany) na adresy elektroniczne poszczególnych jednostek,      
 7. podania (wnioski) studentów/doktorantów/słuchaczy studiów podyplomowych/uczestników kursów związane ze studiami (w tym m.in. dotyczące pomocy materialnej) należy doręczać
  za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany) lub poczty tradycyjnej, pozostałe sprawy związane ze studiami będą przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie; po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego studenci/doktoranci/słuchacze studiów podyplomowych/uczestnicy kursów, którzy złożyli podania (wnioski) za pośrednictwem poczty elektronicznej (skany), będą zobowiązani do dostarczenia podań (wniosków) w formie tradycyjnej,
 8. zaleca się, aby w miarę możliwości we wszystkich obiektach Uniwersytetu pozostawić otwarte wyłącznie jedno wejście główne.                      

 

§ 3

 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu zobowiązani są do zagwarantowania ich prawidłowego funkcjonowania, w tym w szczególności zapewnienia ciągłości obsługi interesantów w siedzibie jednostki, z zapewnieniem standardów sanitarnych.
 2. Przełożony może polecić pracownikowi realizację obowiązków w trybie pracy zdalnej, określając zakres i czas świadczenia pracy w tej formie.
 3. Przełożonych pracowników zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikami wykonującymi pracę zdalną, jej nadzorowanie i rozliczanie.
 4. Rektor lub przełożony może wezwać pracownika w każdym czasie do wykonywania pracy w miejscu wskazanym w umowie o pracę.

 

§ 4

 1. W przypadku niezrealizowania zajęć w trybie zdalnym, Uniwersytet umożliwi studentom/doktorantom/słuchaczom studiów podyplomowych/uczestnikom kursów uzyskanie założonych efektów uczenia się poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych w innych terminach lub innych formach.
 2. Prowadzących zajęcia zobowiązuje się do udostępniania materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej niezbędnych do zaliczenia przedmiotu.
 3. W okresie wstrzymania zajęć w siedzibie Uniwersytetu/filii zobowiązuje się studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych  i uczestników kursów do pracy własnej oraz indywidualnego realizowania materiału wskazanego do zaliczenia.
 4. Zajęcia prowadzone zdalnie, które zapewnią uzyskanie efektów uczenia się, zostaną uznane jako zrealizowane bez konieczności ich odrabiania. Zajęcia, które nie mogą zostać zrealizowane zdalnie (np. laboratoria), odbędą się w siedzibie Uniwersytetu/filii od dnia 25 maja 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r., zgodnie ze zmienioną organizacją roku akademickiego 2019/2020. Decyzje w sprawie organizacji zajęć będą podejmowane w sposób odrębny dla każdego kierunku studiów.
 5. Rekomenduje się, aby dyżury i konsultacje odbywały się w formie zdalnej. W przypadku konieczności osobistego kontaktu, zaleca się zachowanie odpowiednich środków ostrożności.
 6. Szczegółowe zasady kształcenia zdalnego oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych, egzaminów i zaliczeń w formie zdalnej regulują przepisy odrębne. 
 7. Dziekani wydziałów/filii zapewnią właściwą obsługę studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów w sprawach związanych z kształceniem w miarę możliwości w formie niewymagającej ich osobistej obecności w dziekanacie.

 

§ 5

 1. Zobowiązania, takie jak: wynagrodzenia, stypendia i inne zobowiązania publiczno-prawne, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
 2. Faktury i inne zobowiązania są regulowane zgodnie z terminami zapłaty.

 

§ 6

Wszystkie placówki gastronomiczne oraz inne punkty usługowe, funkcjonujące w budynkach Uniwersytetu, wstrzymują działalność związaną ze świadczeniem usług na terenie Uniwersytetu.

 

§ 7

Osoby pełniące funkcje kierownicze w Uniwersytecie zobowiązane są do codziennego zapoznawania się w szczególności z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 8

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:
 1. zarządzenie nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 2. zarządzenie nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 3. zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka