Zarządzenie nr 106/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 maja 2020 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 55/2020 Rektora z dnia  18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienionym zarządzeniem nr 86/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 roku, dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie:

,,§ 1

 1. W związku ze stanem epidemii oraz rekomendacją z dnia 18 marca 2020 r Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wydłuża się termin zapłaty za usługi edukacyjne świadczone
  w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których płatność przypada w okresie:
 1. od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 20 maja 2020 r.,
 2. od dnia 21 maja 2020 r. do dnia 20 czerwca 2020 r.
 1. Termin zapłaty za usługi edukacyjne, których płatności przypada w okresie wskazanym
  w ust. 1 pkt 1, zostaje wydłużony do dnia 15 czerwca 2020 r.,
 2. Termin zapłaty za usługi edukacyjne, których płatności przypada w okresie wskazanym
  w ust. 1 pkt 2, zostaje wydłużony do dnia 15 lipca 2020 r.”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka