Zarządzenie nr 105/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 

z dnia 15 maja 2020 r.
 

zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych  

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 511 ze zm.)
oraz § 29 pkt 2 zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych wprowadza się następujące zmiany:

 1. po § 5 dodaje się § 5a o treści:

 

㤠5a

 1. W przypadku prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia może odbywać się poza siedzibą Uczelni lub poza jej filią z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się
  oraz jego rejestrację.
 2. Rekomenduje się następujące narzędzia informatyczne do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem technologii informatycznych: platforma e-learningowa, usługa Microsoft 365 oraz Wirtualna Uczelnia. Egzaminy i zaliczenia ustne w formie zdalnej mogą być przeprowadzane wyłącznie z wykorzystaniem usługi Microsoft 365, zgodnie z instrukcją przeprowadzania egzaminów/zaliczeń w fromie zdalnej stanowiącej załącznik
  do przedmiotowego zarządzenia.
 3. Przeprowdzenie egzaminów/zaliczeń w sposób zdalny powinno zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym w zakresie ochrony danych osobowych egzaminatora i studentów.
 4. W uzasadnionych przypadkach egzamin/zaliczenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Uczelni lub w siedzibie filii z zachowaniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 5. Egzaminator lub prowadzący zajęcia organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta.
 6. Forma egzaminu lub zaliczenia powinna:
 1. umożliwiać weryfikację zakładanych efektów uczenia się,
 2. odpowiadać formie podanej w karcie przedmiotu,
 3. zapewniać równość wymagań dla wszystkich przystępujących do egzaminu lub zaliczenia studentów.
 1. Co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu/zaliczenia osoba egzaminująca informuje studentów o formie i narzędziach informatycznych do ich przeprowadzenia.
 2. Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w trybie zdalnym z użyciem określonego narzędzia informatycznego jest odpowiedzialny odpowiednio egzaminator
  lub prowadzący zajęcia, któremu wsparcia w zakresie technicznej organizacji egzaminu
  lub zaliczenia udzielają osoby odpowiedzialne za kształcenie na odległość na poszczególnych kierunkach studiów, o których mowa w § 2 ust. 3, oraz administracja właściwej jednostki dydaktycznej. Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów oraz zaliczeń w formie zdalnej sprawuje właściwy dziekan wydziału/filii.
 3. Właściwy dziekan może określić dodatkowe, szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej uwzględniając specyfikę poszczególnych kierunków studiów.”

 

§ 2

Instrukcja, o której mowa w § 1 ust. 2, stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka