Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

 

ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:

1)     chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego   – 550 zł

2)      nagłej i ciężkiej choroby doktoranta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 400 zł

3)     nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z doktorantem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 400zł

4)     nagłego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą - 400 zł

innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach –  400 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem  14  września 2017 roku

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium w wyższej wysokości jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka