Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla doktorantów wypłacane są od października 2018 roku do czerwca 2019 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2018 r.)

 

ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:

 

  1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego   – 800 zł
  2.  nagłej i ciężkiej choroby doktoranta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 600 zł
  3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z doktorantem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków  – 600zł
  4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej doktoranta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą - 500 zł
  5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach, powodujących znaczne zwiększenie wydatków –  500 zł

 

 

Ustalenia wchodzą w życie z dniem   10 września 2018 roku

 

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty zapomogi jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka