Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydruk ze strony www

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka
A A A
XXVI Konferencja Studenckich Kół Naukowych
„Człowiek i jego środowisko”
20-21 kwietnia 2017 r. 
pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach 
prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka

 

Komitet Naukowy Konferencji:                
Przewodniczący: dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK
Wiceprzewodniczący: dr Tomasz Łączek
Sekretarz: dr Joanna Rogalska, dr Marcin Szplit, dr Artur Zieliński

Członek:
dr Marek Stachurski

 

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: dr Janusz Krywult, dr Michał Stachura

Wiceprzewodniczący: mgr Marzena Sochacka, mgr Anna Tłuszcz
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego: mgr Marcin Walczak

 

Członkowie:
lic. Mateusz Pawlusiński
Paweł Kwiecień

 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

 


Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w imieniu komitetu naukowego zaprasza do udziału w konferencji Studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, członków Studenckich Kół Naukowych uczelni wyższych w Polsce i za granicą.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest podzielona na trzy sekcje: Humanistyczno-Społeczną, Przyrodniczo-Ekonomiczną i posterową.

Formularze zgłoszenia uczestnictwa oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Organizatorzy wprowadzają limit 4 referatów i 2 posterów zgłaszanych przez członków jednego Studenckiego Koła Naukowego. Ponadto student może być autorem lub współautorem jednej pracy. Grupę reprezentującą jedno Koło stanowić może maksymalnie 8 studentów i opiekun. Autorami jednej pracy mogą być co najwyżej 2 osoby.  

 

Termin zgłoszeń: 3 marca 2017 r.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 1 i 2) oraz wydruk tekstu pracy (przygotowany według zawierającego wymogi redakcyjne Załącznika nr 3), opinie opiekuna naukowego referatu (Załącznik nr 4), dowód wpłaty za udział w konferencji należy złożyć w Ośrodku Nauki i Kultury Studenckiej UJK w Kielcach przy ul. Śląskiej 15, pok. nr 8.

Dodatkowo należy przesłać plik z pracą (nazwany według schematu: Nazwisko.Imię.SKN….pdf/doc. np. Kowalski.Jan.SKNGeografów.doc)
na adres:
sekretariatkskn@ujk.edu.pl.

 

     Osoby referujące będą miały do dyspozycji tablice i rzutniki multimedialne. Plakat autorski na sesję posterową należy wyeksponować  przed rozpoczęciem konferencji w przygotowanym przez organizatorów miejscu.

     Prace niespełniające wymogów, zawartych w załącznikach, mogą nie zostać przyjęte do wygłoszenia podczas konferencji.

 

Uwaga:

Informacja o konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”

  1. Wszyscy studenci aktywnie uczestniczący w konferencji biorą jednocześnie udział w odbywającym się w ramach konferencji konkursie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „Człowiek i jego środowisko”.
  2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych form (referatów, plakatów, itp.) prezentowanych podczas konferencji.
  3. Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html
  4. Skład Komisji Konkursu znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji został przedstawiony w tabeli poniżej i obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, serwis kawowy i przekąski w czasie przerw w obradach, kolację na zakończenie konferencji.

 

Opłata konferencyjna

Student UJK w Kielcach

40 zł

Student  z innej uczelni

50 zł

Opiekunowie

0 zł

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Raiffeisen Bank Polska SA
48 1750 1110 0000 0000 2108 1237
do dnia 3  marca 2017 r.

Przelew z tytułu  opłaty konferencyjnej w  treści winien zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę konferencji:  „XXVI KSKN „Człowiek i jego środowisko”.

Uwaga: Organizatorzy konferencji wystawiają  faktury VAT dla instytucji, która dokonuje płatności za uczestnika lub osoby fizycznej opłacającej udział w konferencji indywidualnie.  


Informacja o możliwości opublikowania referatu w czasopiśmie
„Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”
tom 26/1 (Nauki Humanistyczno-Społeczne)
lub tom 26/2 (Nauki Przyrodniczo-Ekonomiczne) w 2017 roku

  1. Wszyscy studenci wygłaszający referaty naukowe podczas konferencji mają możliwość opublikowania artykułu w ww. czasopiśmie.
  2. Osoby składające referat do druku do dnia 31.03.2017 r. muszą utworzyć własne konto na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach: https://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/ Następnie postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi autorów, którzy chcą opublikować własny referat w czasopiśmie „Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach”, tom 26/1 (Nauki Humanistyczno-Społeczne) lub tom 26/2 (Nauki Przyrodniczo-Ekonomiczne).

 

Skrócona instrukcja dotycząca utworzenia własnego konta na Uczelnianej Platformie Czasopism UJK w Kielcach znajduje się na stronie: http://www.ujk.edu.pl/druki_XXVIKSKN.html

Warunkiem opublikowania referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej artykułu dokonanej przez Recenzenta czasopisma (tzw. recenzja anonimowa, inaczej „ślepa recenzja”) oraz zgoda Rady Naukowej czasopisma.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretarzem Konferencji:

mgr Marzena Sochacka
Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej UJK
E-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl
Telefon:  (41) 349-78-95 (od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530