NOWA OFERTA REKRUTACYJNA


- strefa kandydata

Facebook

Politologia – studia dla Ciebie

Można nie interesować się polityką? Można.

Niestety, tak czy siak, ona w każdej chwili może zainteresować się nami. A wtedy biada tym, którzy nie rozumieją jej brutalnych reguł. To jak z bykiem, spacerującym w pobliżu – możemy na niego nie zwracać uwagi, nawet jeśli na grzbiecie mamy czerwoną koszulę. Ale tylko do czasu…

To tylko jeden z dobrych powodów, by studiować politologię.

Czytaj więcej: Politologia – studia dla Ciebie 

Sylwetka absolwenta

POLITOLOGIA studia I stopnia

Sylwetka absolwenta

Kierunek:  politologia

Specjalność:  polityka regionalna, politologia „40 plus” (polityka regionalna)

Absolwent specjalności, obok wykształcenia humanistycznego z zakresu politologii, uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu regionalistyki, przede wszystkim
w jej wymiarze politycznym dotyczącym strategii rozwoju politycznego i gospodarczego regionu, współpracy międzyregionalnej, europejskiej polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego, polityki regionalnej i strategii rozwoju na poziomie regionalnym
i lokalnym.

Istotą kształcenia w ramach tej specjalności będzie zapoznanie się z uwarunkowaniami rozwoju województwa świętokrzyskiego w ramach Polski i Unii Europejskiej.   

W procesie kształcenia student nabędzie umiejętności w zakresie tworzenia strategii
i programowania rozwoju regionalnego, wykorzystywania funduszy strukturalnych, tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ochronę środowiska. Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje umożliwiające aktywny udział w samorządach terytorialnych i administracji państwowej niższego szczebla. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Może znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, w regionalnych i lokalnych organizacjach politycznych, społecznych, w organizacjach pozarządowych, regionalnych mediach oraz innych instytucjach życia publicznego.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek:  politologia

Specjalność:  dyplomacja i stosunki międzynarodowe

Absolwent specjalności stosunki międzynarodowe, obok wykształcenia humanistycznego
z zakresu politologii, uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu stosunków międzynarodowych. Plan studiów umożliwi absolwentowi  poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej.  Szczególny nacisk zostanie położony na regionalną współpracę międzynarodową, tworzenie materiałów dla potencjalnych inwestorów w regionie. Absolwent powinien posiadać umiejętności  komunikowania się, negocjowania. Powinien być przygotowany do pracy
w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, fundacjach, w administracji państwowej
i samorządowej na stanowiskach związanych ze współpracą z zagranicą, targach. Równocześnie interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli absolwentowi pracować w instytucjach nie związanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.  Absolwent tej specjalności zdobędzie kwalifikacje umożliwiające aktywny udział w samorządach terytorialnych i administracji państwowej niższego szczebla. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym.

Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

 

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek:  politologia

Specjalność:  polityka społeczno-gospodarcza

 Absolwent specjalności tej na kierunku studiów: „Politologia” uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania instytucji polityki społecznej, jakimi są służby społeczne. Poznaje różne podejścia teoretyczne oraz metody wykorzystywane w realizacji zadań z zakresu polityki  i pomocy społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych. Zdobywa umiejętności diagnozowania i rozwiązywania kwestii społecznych. Uzyskuje wiedzę o instrumentach, podmiotach i zadaniach współczesnej polityki społecznej. Studia przygotowują go do funkcjonowania w instytucjach sfery społecznej związanych z pomocą społeczną, rynkiem pracy, samorządem lokalnym, ubezpieczeniami społecznymi, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.

 

POLITOLOGIA studia II stopnia

 

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek:  politologia

Specjalność:  dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne

 

 

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu komunikacji politycznej i społecznej w obszarze polityki i ekonomii. Zapoznany jest z podstawowymi zasadami i technikami warsztatu dziennikarskiego oraz zasadami funkcjonowania środków masowego przekazu, w tym istniejących w społecznościach lokalnych. Uzyskuje również wiedzę z zakresu polityki i ekonomii w warunkach globalizacji oraz z dziedziny europejskiego prawa medialnego. Posiada umiejętność analizowania procesów politycznych
i ekonomicznych, zwłaszcza o charakterze makroekonomicznym, oraz dokumentów
o charakterze politycznym i ekonomicznym. Jest także przygotowany do wystąpień publicznych i przeprowadzania wywiadów z politykami i menedżerami życia gospodarczego.

Absolwent tej specjalności posiada kompetencje i umiejętności umożliwiające pracę na różnych stanowiskach związanych z problematyką polityczną i ekonomiczną w redakcjach  czasopism, rozgłośniach radiowych i w stacjach telewizyjnych. 

 

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek:  politologia

 

Specjalność:  europejskie studia samorządowe

 

Absolwent specjalności Europejskie studia samorządowe na kierunku studiów politologia uzyskuje wiedzę z zakresu ustroju i funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego oraz europejskich modeli samorządu. Zdobywa wiedzę na temat międzynarodowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych instytucji europejskich. Potrafi podjąć praktyczne działania w celu nawiązania takiej współpracy. Rozumie potrzebę poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego (Program Europa dla Obywateli). Poznaje nowatorskie koncepcje zarządzania w administracji publicznej w Europie oraz innowacyjne formy organizacji i zarządzania w polskim samorządzie terytorialnym - potrafi je wprowadzić w życie. Rozumie rolę organizacji pozarządowych oraz potrafi wskazać obszary i formy współpracy tych organizacji z samorządem terytorialnym. Zna i potrafi wdrożyć do praktyki programy UE zachęcające do stosowania zasad good governance i multilevel governance. Zna i potrafi zastosować standardy „dobrej administracji” zawarte w Karcie Praw Podstawowych UE oraz w Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji. Posiada świadomość i zrozumienie konieczności dostosowania samorządowych rozwiązań administracyjnych do nowych standardów – w kontekście wspólnej europejskiej przestrzeni administracyjnej. Absolwent nabywa praktyczne umiejętności w zakresie realizacji polityki regionalnej UE oraz pozyskiwania i wykorzystania funduszy unijnych. Potrafi ocenić znaczenie środków europejskich (zewnętrznych) dla stymulowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Nabywa także wiedzę dotyczącą cywilizacji europejskiej, poznaje problemy migracji ludności i rolę UE w stosunkach międzynarodowych. Zdobywa również umiejętność diagnozowania stanu bezpieczeństwa europejskiego. Powinien posiadać umiejętność rozumienia i analizowania skomplikowanych zagadnień współczesnej Europy. Nabędzie kompetencje społeczne w zakresie kształtowania postaw obywatelskich, uwrażliwienie na etykę i profesjonalizm w pracy zawodowej i działalności publicznej.

 

            Absolwent specjalności Europejskie studia samorządowe będzie przygotowany do podjęcia pracy w administracji samorządowej i rządowej, samorządowych instytucjach europejskich, w organizacjach krajowych i europejskich, w tym pozarządowych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne umożliwią pretendowanie do stanowisk kierowniczych i sprawowania władzy w strukturach samorządu terytorialnego jako radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów czy inni politycy lokalni lub działacze społeczni. Absolwent nabędzie umiejętności do współudziału w samorządzie  oraz funkcjonowania we wspólnocie lokalnej w warunkach demokracji. 

 

Kierunek:  politologia

Specjalność:  międzynarodowy dyskurs polityczny

 

 

Absolwent specjalności „Międzynarodowy dyskurs polityczny” na kierunku studiów II stopnia „Politologia” uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną  z zakresu komunikacji politycznej i społecznej w aspekcie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji rosyjsko-polskich i szerzej rosyjsko-unijnych. Problem niniejszej komunikacji rozpatrywany jest przez pryzmat mentalności i wartości narodowych Polaków, Rosjan i innych narodów Europy. Absolwent nabywa umiejętności negocjacyjnych i podejmowania decyzji w ramach dyskursu politycznego i społecznego, w szczególność w zakresie rozwiązywania konfliktów o charakterze międzynarodowym i transkulturowym. Poznaje osobliwości rozwoju historycznego krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ich odniesieniu do czasów współczesnych. Zapoznany jest z praktycznym zastosowaniem mediów i technik informowania w dyskursie politycznym. Posiada niezbędna wiedzę w zakresie prawa europejskiego i funkcjonowania wspólnot europejskich. 

 

Sylwetka absolwenta

 

Kierunek:  politologia

Specjalność:  polityka bezpieczeństwa publicznego

 

 

 Absolwent specjalności „Polityka bezpieczeństwa publicznego” na kierunku studiów: „Politologia” uzyskuje pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego, kompetencji i funkcjonowania instytucji polityki bezpieczeństwa, a także roli tej problematyki z punktu widzenia obywatela, samorządu, państwa i firmy. Poznaje różne podejścia teoretyczne oraz metody praktyczne, wykorzystywane w realizacji zadań z zakresu polityki bezpieczeństwa publicznego. Zdobywa umiejętności diagnozowania i rozwiązywania kwestii bezpieczeństwa oraz  umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej. Uzyskuje wiedzę o podmiotach, instrumentach i zadaniach współczesnej polityki bezpieczeństwa, także w kontekście europejskim i globalnym. Studia przygotowują go do skutecznego funkcjonowania w państwowych, samorządowych i komercyjnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem, gdzie jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swej aktywności. Ponadto uzyskuje wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej.

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE studia I stopnia

 

Sylwetka absolwenta


 

Specjalność: bezpieczeństwo wewnętrzne UE.

 

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

 

-         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 

 • zjawisk i procesów, generujących wyzwania i zagrożenia w sferze bezpieczeństwa europejskiego, w tym zwł. terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i migracji;
 • roli instytucji i organizacji, związanych ze sferą bezpieczeństwa publicznego w krajach UE;
 • funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w krajach UE oraz ich współpracy;
 • cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

 

-        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 

 • profesjonalnej analizy zagrożeń bezpieczeństwa na poziomie europejskim;
 • organizacji pracy własnej i zespołu w zakresie analizy i zwalczania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym;

 

-        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 

 • pracy zespołowej;
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

 

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w roli np. w Policji, służbach specjalnych, urzędach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współpracę w tym zakresie z partnerami unijnymi, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

 

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie i administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

 

Sylwetka absolwenta

Specjalność: system obronny RP.

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

-         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • bezpieczeństwa militarnego strefy euroatlantyckiej;
 • strategii bezpieczeństwa RP;
 • zagrożeń asymetrycznych;
 • ekonomiki obronności;
 • funkcjonowania wojska, służb specjalnych i podmiotów niepaństwowych we współczesnym środowisku bezpieczeństwa;

-        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • profesjonalnej analizy zagrożeń bezpieczeństwa;
 • organizacji pracy własnej i zespołu w zakresie analizy informacji oraz przygotowania danych do decyzji w warunkach kryzysów i konfliktów zbrojnych oraz hybrydowych;

-        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 • pracy zespołowej w ramach zespołów analitycznych;
 • prowadzenia negocjacji;
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w roli np. analityka służb specjalnych lub urzędnika pionu cywilnego MON, dziennikarza zajmującego się problematyką bezpieczeństwa i obronności, urzędnika administracji regionalnej i lokalnej odpowiedzialnego za współpracę z instytucjami bezpieczeństwa, pracownika działu marketingu lub PR przedsiębiorstw sektora zbrojeniowego, itp. Umożliwią mu ponadto rozumienie problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wojska i służb specjalnych, przydatne w działalności społecznej i politycznej.

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, politologia, zarządzanie i administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 

 

Sylwetka absolwenta

 

Specjalność: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.

 

W ramach tej specjalności, każdy student poza wiedzą i umiejętnościami kształtowanymi przez przedmioty podstawowe i kierunkowe, ma możliwość:

-         uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu:

 • zarządzania kryzysowego i planowania cywilnego,
 • monitorowania zagrożeń i analizy ryzyka w obszarze bezpieczeństwa powszechnego,
 • kształtowania bezpiecznego środowiska lokalnego,
 • komunikacji społecznej i interpersonalnej w sytuacjach kryzysowych;

-        nabycia praktycznych umiejętności w zakresie:

 • sporządzania planu zarządzania kryzysowego;
 • planowania i organizacji obrony cywilnej;
 • analizy zagrożeń miejscowych;
 • organizacji pracy zespołu i centrum zarządzania kryzysowego oraz ich logistycznego zabezpieczenia;

-        ukształtowania kompetencji społecznych w zakresie;

 • pracy zespołowej w ramach zespołu zarządzania kryzysowego;
 • prowadzenia negocjacji,
 • komunikacji społecznej z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

Zdobyta wiedza i ukształtowane umiejętności przygotują absolwenta tej specjalności do pracy w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na poziomie lokalnym i regionalnym oraz w Państwowej Straży Pożarnej i innych służbach ratowniczych. Umożliwią mu ponadto szerokie spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa społeczności lokalnych i państwa, niezbędne w działalności społecznej i politycznej, jako inicjatora i kreatora społeczeństwa obywatelskiego.

Absolwent tej specjalności ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia w obszarze nauk społecznych, a w szczególności na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowego, politologia, ekonomia, zarządzanie i administracja. 

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

«  September 2016  »
1MTWTFSS
351234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930

mapka

ztm
Linie dojeżdżające do INP
13 i 114