Nowości – PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

Nowości - PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE
J. Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, cena 35,70 zł

uwarunkowania jakier

Jerzy Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, 264 s., format B5, ISBN UJK 978-83-7133-677-5, cena 35,70 zł

 Praca jest efektem badań, prowadzonych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uwzględniono również dorobek naukowy innych specjalistów zajmujących się problematyką struktur administracji. Autorzy tekstów są specjalistami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, teorii prawa oraz innych dziedzin prawa i nauki o administracji. Celem badań było zidentyfikowanie problemów związanych z kwestią efektywności struktur władzy publicznej w procesach stymulowania regionów. Chodziło o uchwycenie związków jakie zachodzą pomiędzy strukturami władzy publicznej a efektywnością jej funkcjonowania. W polu zainteresowań autorów znalazły się  zarówno zagadnienia prawne jak i problemy praktyki ustrojowej, nawiązujące do doświadczeń administracji publicznej (administracji państwowej i samorządowej). Wykorzystano doświadczenia międzynarodowe (zwłaszcza dorobek rady Europy i Unii Europejskiej, a w szczególności Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Komitetu Regionów). Wykorzystano również doświadczenia krajowe, szczególnie dotyczące struktur administracyjnych (lokalnych i regionalnych) województwa świętokrzyskiego. W pracy skoncentrowano się na wyeksponowaniu zagadnień podstawowych, ukazujących główne uwarunkowania i standardy, które będą przydatne w podejmowaniu badań szczegółowych.

E. Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. A. Adamczyk, 2016, cena 23,10 zł

odpowiedz

Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. Andrzej Adamczyk, 2016, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-678-2, cena 23,10 zł

W swojej rozprawie Edgar Loening przedstawił ewolucję instytucji odpowiedzialności państwa za bezprawne zachowania urzędników, uwzględniając rozwiązania prawa rzymskiego i prawa okresu średniowiecza, omówił koncepcje odpowiedzialności (prywatnoprawną i publicznoprawną) i poddał je krytycznej analizie. Tłumaczenie publikacji poprzedzone jest wprowadzeniem ukazującym nowe poglądy na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, którym przeciwstawił się niemiecki uczony, oraz oddziaływanie tez Loeninga na doktrynę i ustawodawstwo niemieckie. Od tłumacza pochodzi też słownik wyrazów łacińskich użytych w książce.  Krąg potencjalnych odbiorców niniejszej publikacji obejmuje wszystkich zainteresowanych, a w szczególności historyków państwa i prawa oraz historyków administracji.

S. Pastuszka, Zróżnicowanie kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego - analiza porównawcza, 2016, cena 21,00 zł

pastu

Sławomir Pastuszka, Zróżnicowanie kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego – analiza porównawcza, 2016, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-680-5, cena  21,00 zł

W niniejszej pracy przyjęto hipotezę, że pomimo różnych uwarunkowań historycznych, geograficznych, demograficznych i gospodarczych poziom kapitału społecznego województw świętokrzyskiego i opolskiego zasadniczo się nie różni. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie w teorię badanej problematyki. Zostały w nim przedstawione najczęściej przywoływane w literaturze przedmiotu określenia kapitału społecznego, jego zakres pojęciowy, najważniejsze formy i miary. Kolejny rozdział poświęcony został omówieniu zastosowanych metod i narzędzi badawczych oraz omówieniu badanej grupy mieszkańców. Trzeci rozdział stanowi ogólną charakterystykę województw świętokrzyskiego i opolskiego; ukazuje najważniejsze problemy dotyczące położenia geograficznego regionów, wielkości powierzchni, liczby i struktury ludności. Rozdział czwarty przedstawia wyniki badania oddzielnie dla województwa świętokrzyskiego i województwa opolskiego, obejmujące charakterystykę respondentów oraz wskazane wcześniej obszary badawcze. Ostatni rozdział stanowi analizę porównawczą zidentyfikowanych wcześniej elementów kapitału społecznego w badanych województwach. Na końcu książki zamieszczono podsumowanie wraz z najważniejszymi wnioskami.

A. Pawlik (red.), Przedsiębiorczość, 2016, cena 21,00 zł

Przedsiebiorczosc_okl.cdr

Andrzej Pawlik (red.), Przedsiębiorczość, 2016, 234 s., format B5, ISBN 978-83-65139-04-7, cena 21,00 zł

Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie pomysłu w celu osiągnięcia korzyści na rynku. Przedsiębiorczość to sposób działania, polega na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Do wyróżników przedsiębiorczości można zaliczyć: umiejętność wykorzystania pomysłów i okazji, dynamizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowania się do zmieniających się warunków, postrzeganie szans i wykorzystywanie innowacyjności. Przedsiębiorczość jest postawą i sposobem na życie oraz prowadzenie działalności gospodarczej.  Prezentowana publikacja powstała przede wszystkim z myślą o studentach wszystkich kierunków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, którzy zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, nowymi planami studiów i wymogami obowiązującymi w tym zakresie realizują przedmiot przedsiębiorczość. Ostateczny kształt realizowanego programu nauczania został przygotowany przez pracowników Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji UJK.

 

 

P. Soroka (oprac.), Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, 2016, cena 10,50 zł

raport

Paweł Soroka (oprac.), Raport końcowy z pracy badawczej „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” realizowanej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, 2016, 76 s., format B5, ISBN 978-83-7133-681-2, cena 10,50 zł

Niniejsza pozycja stanowi raport końcowy z pracy badawczej realizowanej w latach 2015-2016 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem badania było ukazanie wyzwań dla polskiego przemysłu obronnego wynikających z wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo zamówień publicznych, zawartych w ustawie z 19 listopada 2012 roku (Dz.U.2012, poz. 1271), będących implementacją do prawa polskiego dyrektywy 2009/81/WE, liberalizującej europejski rynek uzbrojenia.

.

.

.

K. Stęplewska, Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, cena 18,90 zł

Klient na rynku ubezpieczen_okl.cdr

Kinga Stęplewska, Klient na rynku ubezpieczeń na życie. Wybrane problemy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, 2016, 196 s., format B5, ISBN 978-83-7133-660-7, cena 18,90 zł

Zasadniczym celem niniejszej książki jest identyfikacja i analiza czynników ekonomiczno-społecznych wpływających na zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie oraz jej kontynuację przez kolejne lata.  Praca składa się z kilku rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki ubezpieczeniowej, systematyzuje pojęcia z zakresu ubezpieczeń i ubezpieczeń na życie, przedstawia ich klasyfikację i rodzaje dystrybucji. W kolejnym rozdziale opisano modele rynkowych zachowań klientów, a w szczególności na rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie. Rozdział trzeci przedstawia metody przygotowania i przeprowadzenia badań ankietowych, dobór próby badawczej, sposoby opracowania i prezentacji zebranych danych. Ponadto pokazano tu również charakterystykę próby badawczej oraz zastosowanie metody analizy danych i wykorzystane wskaźniki. W ostatnim rozdziale przedstawiono praktyczne możliwości wykorzystania wyników badania, koncentrując się na relacjach pomiędzy klientem a pośrednikiem ubezpieczeniowym i zakładem ubezpieczeń na życie. Zaprezentowano również wskazania dotyczące budowy produktów ubezpieczeniowych oraz metodologii badań w zakresie zachowania konsumenta na rynku ubezpieczeń na życie. Monografia skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. Praca uwzględnia stan prawny z 2011 r.

I.Wrońska (red.), Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce, 2016, cena 27,30 zł

Bez nazwy-2

Iwona Wrońska  (red.), Oblicza federalizmu i regionalizmu w Ameryce Północnej, Europie i Polsce, 2016, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-682-9, cena 27,30 zł

Wprowadzenie, s. 7

Część pierwsza, s. 11

J. Jaskiernia, B. Mucha, Federalizm w Stanach Zjednoczonych, s. 13

K. Gruszko, Miejsce stanów w systemie Stanów Zjednoczonych, s. 53

I.Wrońska, Federalizm otwarty na tle relacji federalno-prowincjonalnych w Kanadzie, s. 65

Część druga, s. 79

I.Wrońska, Federalizm belgijski: mechanizm porozumienia czy dezintegracji, s. 81

I.Wrońska, Ustrój federalny Austrii. Przesłanki i konsekwencje, s. 95

Część trzecia, s. 107

T.Jarocki, Województwo samorządowe w Polsce – samodzielność czy centralizacja? Znaczenie województwa jako samodzielnej jednostki samorządu terytorialnego, s. 109

B.Pieruszek-Kwarciak, Perspektywa rozwoju regionalnego na przykładzie województwa śląskiego, s. 127

T.Jarocki, Rola samorządu województwa w ograniczaniu ubóstwa i poprawie sytuacji na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, s. 143

P.Tworek, Konsekwencje dysponowania ośrodkiem władzy regionalnej na przykładzie Kielc i Radomia, s. s. 161

A. Zagórska, P. Soroka (red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, 2016, cena 23,10 zł

Konsolidacja_okl.cdr

Anna Zagórska, Paweł Soroka (red.), Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia, 2016, 228 s., format A5, ISBN 978-83-7133-665-2, cena 23,10 zł

    Niniejsza publikacja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2015 r. na terenie Targów Kielce.

Spis treści:

Wstęp, s. 7

Anna Zagórska, Implementacja i zastosowanie dyrektywy 2009/81/WE w polskim
przemyśle obronnym, s. 11

Paulina Zamelek, Współczesne trendy konsolidacyjne w przemysłach obronnych
na świecie, s. 41

Krzysztof Wątorek, Kluczowe zagrożenia w procesie konsolidacji przemysłu
zbrojeniowego, s. 75

Janusz Olszewski,  Paweł Soroka, Wpływ konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego na jego
zdolności zaspokajania potrzeb modernizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 105

Józef Zakrzewski, Doświadczenia i wnioski z dotychczasowej konsolidacji przemysłowego potencjału obronnego, s. 125

Waldemar Walczak, Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji spółek w ramach
grupy kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa SA, s. 151

Załącznik nr 1 „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia. Organizacyjno-prawne aspekty konsolidacji spółek w ramach grupy Kapitałowej PGZ SA – cząstkowe zagadnienia badawcze”, s. 213

„Współczesne prawo”, nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, cena 18,90 zł

Wspolczesne prawo 1

„Współczesne prawo”,  nr 1, red. J. Jaskiernia, 2017, 142 s.,  format B5, ISSN 2543-9332, cena 18,90 zł

Spis treści

K. Kubiak, Międzynarodowe prawo morza a nielegalna imigracja, s. 9

J. Reszczyński, Kulturowe i prawne uwarunkowania polskiego ustawodawstwa o mniejszościach narodowych, s. 27

M. Poborski, K. Barańska, Migracje XXI wieku – strategie i zachowania migracyjne, s. 49

H. Kaczmarczyk, A. Ksel, Obrona przez kulturę – kilka uwag na marginesie sporu o wartości, s. 61

K. Sielski, Odpowiedzialność za Innego – czy mamy moralny obowiązek pomocy uchodźcom? Rozważania w świetle filozofii Petera Singera i Zygmunta Baumana, s. 77

Ł. Pikuła, Idea społeczeństwa i jego zasadnicza substancja w perspektywie myśli filozoficznoprawnej Rudolfa Stammlera ( 1856-1938), s. 93

A. Jóźwik, Obywatelstwo rzymskie, jego przemiany i znaczenie w dziejach państwa rzymskiego, s. 105