PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE – katalog publikacji nr 1

PRAWO, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE - Katalog publikacji nr 1
K. Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach: państwo - gospodarka, 2013, cena 23,10 zł

za1

Katarzyna Chojnacka, Michał Kalecki o relacjach: państwo – gospodarka, 2013, 206 s., format B5, ISBN 978-83-7133-552-5, cena 23,10 zł

Praca stanowi studium dorobku naukowego Michała Kaleckiego, którego można zaliczyć do grona polskich ekonomistów znanych na świecie. Poczynając od samej sylwetki Kaleckiego w pracy znajdziemy analizę podstawowych problemów ekonomicznych poruszanych we skazanym dorobku, jakimi są: inflacja, bezrobocie, kryzys gospodarczy a także odwołanie do sposobów radzenia sobie z nimi. Nie zapomniano również o takich kwestiach jak: wzrost i rozwój gospodarczy. Warto podkreślić, iż w pracy zwrócono uwagę na aspekt społeczny i polityczny analizowanych problemów. Zaprezentowano metody dotyczące łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego, co w obecnych warunkach gospodarczych wydaje się być niezmiernie istotne. Chronologiczny układ pracy pozwoli czytelnikowi prześledzić ewolucję poglądów Michała Kaleckiego na przestrzeni ponad 30 lat. Praca to doskonałe uzupełnienie badań nad dokonaniami Kaleckiego w obszarze powszechnej myśli ekonomicznej zwłaszcza w okresie kiedy jego poglądy w Polsce nie są już tak popularne.

.

.

I. Ciosek, Rola instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach (1918-1939), 2004, cena 26,25 zł

za2

Ireneusz Ciosek, Rola instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach (1918-1939), 232 s., format B5, ISBN 83-7133-248-3, 2004, cena 26,25 zł

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji społecznych w rozwoju wychowania fizycznego i sportu w Kielcach w latach 1918-1939. Stanowi ona wstępne przedsięwzięcie, niezbędne do dalszych badań nad miejscem i rolą kultury fizycznej w życiu mieszkańców Kielc w latach 1918-1939. Praca została podzielona na cztery rozdziały, które odnoszą się do zamkniętego okresu historycznego. Zastosowana konstrukcja problemowa nie zakłóciła zachowania chronologicznego następstwa wydarzeń. Rozdział pierwszy ma charakter wstępny, wprowadzający do właściwej problematyki badawczej. Zawiera omówienie uwarunkowań rozwoju kultury fizycznej w okresie międzywojennym: główne nurty wychowania, programy wychowawcze obozów politycznych i ich wpływ na kulturę fizyczną. Ukazane zostały również centralne instytucje państwowe zajmujące się propagowaniem i upowszechnianiem wychowania fizycznego i sportu. W rozdziale drugim autor starał się przedstawić funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządowych zajmujących się propagowaniem i rozwojem wychowania fizycznego oraz sportu w mieście. Rozdział trzeci przeznaczony został na omówienie podstaw materialnych kultury fizycznej w Kielcach w latach 1918-1939. Autor zwrócił w nim uwagę na obiekty i urządzenia sportowe oraz sposoby finansowania działalności związanej z wychowaniem fizycznym i sportem. Rozdział czwarty traktuje o roli organizacji społecznych w popularyzowaniu wychowania fizycznego i sportu.

I. Ciosek, Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939, 2013, cena 28,35 zł

za3

Ireneusz Ciosek, Samorząd miejski Kielc w latach 1917-1939, 2013, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-579-2, cena 28,35 zł

Publikacja poświęcona jest działalności Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach, w latach 1917-1939. Celem pracy jest prześledzenie roli samorządu miejskiego w budowie społeczeństwa obywatelskiego i skutków przyjęcia wysokich standardów demokratycznych przy jednoczesnym zapóźnieniu cywilizacyjnym. Wyposażenie samorządu miejskiego w szerokie kompetencje w odrodzonym państwie polskim spowodowało, że miał on decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych sfer życia społeczności miejskiej. Problemy gospodarcze, niespójność prawa i zamęt organizacyjny pierwszych lat niepodległości nie ułatwiały pracy samorządu miejskiego. Mimo wielu przeciwności, nie brakowało ludzi zaangażowanych w pracę Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w Kielcach. Dzięki działaczom samorządowym wzrastało wśród mieszkańców miasta poczucie znaczenia samorządu dla ich jakości życia. W książce została przedstawiona działalność powołanego w 1916 r. przez władze okupacyjne samorządu miejskiego, który wziął na siebie ciężar przeprowadzenia mieszkańców miasta przez czas chaosu końca wojny i pierwszych dni niepodległości. W publikacji omówione zostały podstawy prawne samorządu po 1918 r. jak również Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego (Magistratu) w sferze społecznej i gospodarczej. Prześledzono wpływ uwarunkowań politycznych na działalność samorządu miejskiego, jak również stosunek Rady Miejskiej do ówczesnych wydarzeń politycznych i społecznych w kraju. Publikacja jest skierowana do badaczy historii samorządu terytorialnego, administracji, zagadnień społecznych, regionalistów oraz szerokiego grona czytelników.

I. Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w latach 1919-1939, 2014, cena 25,20 zł

za4

Ireneusz Ciosek, Znaczenie samorządu terytorialnego w życiu lokalnych społeczności województwa kieleckiego w latach 1919-1939, 2014, 246 s., format B5, ISBN 978-83-7133-582-2, cena 25,20 zł

Celem publikacji jest prześledzenie wpływu samorządu terytorialnego na aktywizację społeczną i gospodarczą lokalnych społeczności w ówczesnym województwie kieleckim. Wyposażenie samorządu miejskiego w szerokie kompetencje w odrodzonym państwie polskim spowodowało, że miał on decydujący wpływ na funkcjonowanie najważniejszych sfer życia społeczności lokalnych. Problemy gospodarcze, niespójność prawa i zamęt organizacyjny pierwszych lat niepodległości oraz brak środków na realizację zadań nie ułatwiał samorządom pracy. Mimo poważnych problemów wzrastało wśród mieszkańców poczucie znaczenia samorządu dla ich jakości życia. W publikacji przedstawione zostały zagadnienia dotyczące podstaw ustrojowo-prawnych funkcjonowania samorządu terytorialnego po 1918 r., działalność samorządu gmin wiejskich i miejskich oraz powiatowych związków komunalnych (samorządowych) na rzecz społeczności lokalnych. Prześledzono wpływ uwarunkowań politycznych na działalność samorządu oraz oddziaływanie państwa poprzez sprawowanie nad nim nadzoru przez administrację I i II stopnia. Zakres i charakter tego nadzoru było wyrazem polityki państwa wobec samorządu terytorialnego. Publikacja skierowana jest do badaczy historii samorządu terytorialnego, administracji, zagadnień społecznych, regionalistów i szerokiego grona czytelników.

A. Cyran, P. Soroka (red.), Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych, 2014, cena 15,75 zł

za5

Anna Cyran, Paweł Soroka (red.),Szanse i zagrożenia wynikające z otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia dla polskich przedsiębiorstw obronnych,2014, 164 s., format A5, ISBN 978-83-7133-599-0, cena 15,75 zł

Opracowanie jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Kielcach we wrześniu 2013 roku, w ramach XXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego organizowanego przez Targi Kielce. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczone zostały opracowania ekspertów dotyczące politycznych, prawnych i ekonomicznych aspektów otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia, w tym implementacji dyrektywy 2009/81/WE. Zawierają one również rozważania na temat organizacji polskiego przemysłu obronnego, jego szans na europejskim rynku uzbrojenia i zagrożeń wynikających z konkurencji na nim. W części drugiej znalazły się natomiast wypowiedzi praktyków: przedstawiciela Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i reprezentantów przedsiębiorstw obronnych i ich zaplecza badawczo-rozwojowego, poświęcone praktycznym aspektom dostosowania polskich przedsiębiorstw obronnych i jednostek badawczo-rozwojowych do wymogów europejskiego otwartego rynku uzbrojenia oraz innych wyzwań.

I. Fudali, Kultura ekologiczna młodzieży, 2002, cena 15,75 zł

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

M. Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, 2013, cena 15,75 zł

za7

Małgorzata Garstka, Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, 2013, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-561-7, cena 15,75 zł

Opracowanie poświęcone jest aspektom etycznym w szeroko rozumianej rachunkowości, czyli prowadzeniu rachunkowości, w tym prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu analiz finansowych i innych działaniach opartych na systemie informacyjnym rachunkowości. Porusza również istotną kwestię etyki w trakcie badania sprawozdań finansowych. Autorka przedstawia powyższe kwestie w świetle zasad zawartych w przepisach prawa z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz kodeksach etycznych: rachunkowości i biegłego rewidenta, polskim i międzynarodowym. Zamierzeniem autorki było przedstawienie podejścia do etyki w rachunkowości, jakie przyjęło środowisko osób zajmujących się rachunkowością w Polsce i dokonane zostało na tle ogólnych zasad etyki oraz w odniesieniu do zasad opracowanych przez organizację międzynarodową IFAC. Opracowanie zawiera zatem wprowadzenie ogólne na temat etyki, a następnie przegląd postanowień poszczególnych regulacji, kodeksów etyki z uwzględnieniem ich sposobu stosowania w praktyce rachunkowości. W ostatniej części zaprezentowano wyniki badań na temat przestrzegania zasad etyki na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Opracowanie pozwala zorientować się w wymaganiach etycznych względem osób zajmujących się rachunkowością i poznać obecny stan przestrzegania niektórych zasad przez to środowisko na badanym przykładzie. Może być pomocne w tworzeniu wewnętrznych regulacji z zakresu etyki pracowników rachunkowości. Opracowanie może być również przydatne dla księgowych i pozostałej kadry finansowej przedsiębiorstw, zarządów podmiotów gospodarczych, wszytkich innych osób korzystających z systemu informacyjnego rachunkowości, a także biegłych rewidentów i studentów oraz pracowników naukowych zajmujących się tą tematyką.

M. Garstka, Etyka zawodu księgowego, 2015, cena 23,10 zł

Etyka zawodu ksiegowego_okl.cdr

Małgorzata Garstka, Etyka zawodu księgowego, 2015, 226  s., format B5, ISBN 978-83-7133-655-3, cena 23,10 zł

Niniejsza książka jest kontynuacją zainteresowań Autorki tematyką etyki zawodowej. W wyniku tych zainteresowań wydana została monografia pt. Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości (Kielce 2013). Obecna książka dotyczy głównie księgowych, czyli osób zajmujących się czynnościami księgowymi, rozumianymi zgodnie z terminologią Kodeksu jako:

-  prowadzenie ksiąg rachunkowych,

- uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,

- przeprowadzanie i dokumentowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów, a także ustalanie wyniku finansowego,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,

- wykonywane analizy finansowej w zakresie wynikającym z funkcji informacyjnej systemu rachunkowości jednostki,

- współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe jednostki.

Zamierzeniem  Autorki było wskazanie właściwych sposobów postępowania zgodnych z Kodeksem. Książka zawiera jednak pewną część teoretyczną, odnoszącą się do wszystkich innych osób zajmujących się rachunkowością, zatem i one mogą znaleźć w niej wartościowe dla siebie treści albo przeczytać ją z zamiarem poznania wzorcowego podejścia etycznego do pracy zawodowej księgowych.

M. Hoffman, Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu (1979-1999), 2002, cena 13,13 zł

za8

Mariusz Hoffman, Regionalne oddziaływania Islamskiej Republiki Iranu (1979-1999), 174 s., format A5, ISBN 83-7133-182-7, 2002, cena 13,13 zł

W niniejszej monografii autor analizuje wpływ islamskiej rewolucji na zmianę układu sił na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Szczególnie uwypukla pozytywną rolę prymatu islamu w stosunkach wewnętrznych i jego znaczenie dla reorientacji irańskiej polityki zagranicznej. Jednocześnie ukazuje, iż wielowiekowe dążenie Iranu do odgrywania znaczącej roli w regionie nie jest wyłącznie związane z przekonaniem o islamskiej misji na tym terenie. Równie ważnymi czynnikami, determinującymi jego relacje z sąsiadami, są względy gospodarcze i bezpieczeństwa. Trzeba o tym szczególnie pamiętać, ponieważ wokół Islamskiej Republiki Iranu narosło sporo legend i teorii, jakoby państwo to w polityce zagranicznej kierowało się wyłącznie wszechogarniającym charakterem religii muzułmańskiej. Autor wymienia poszczególne fazy stosunków Iranu z regionalnymi partnerami, wykazując ich stopniową ewolucję. Rozpoczyna od ukazania zbrojnego konfliktu z Republiką Iracką, następnie stara się odzwierciedlić próby ułożenia przez Islamską Republikę Iranu relacji z monarchiami Półwyspu Arabskiego. Istotne części pracy traktują o kwestiach, które w momencie składania pracy do druku nie zostały do końca wyjaśnione. Dlatego też rozdział IV, a szczególnie podrozdział o sytuacji na linii Teheran-Kabul, w dużej mierze w roku 2002 już się zdezaktualizował. Niewykluczone, że właśnie wydarzenia z 11 września 2001, warunkujące zupełnie nową jakość sytuacji na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz rolę, jaka pozostała do odegrania Islamskiej Republice Iranu na tym terenie, skłonią autora do napisania kolejnej monografii.

B. Janik, Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, 2006, cena 31,50 zł

za9

Beata Janik, Kapitalizm w ujęciu dynamicznym. Od państwa dobrobytu do globalizacji, 2006, 236 s., format B5, ISBN 83-7133-287-4, cena 31,50 zł

Głównym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że Unia Europejska, będąc najbardziej rozwiniętą instytucją regionalną (ze szczególnym uwzględnieniem prężnie rozwijających się krajów skandynawskich), powinna zgodnie ze swymi założeniami i możliwościami przeciwdziałać złu, jakie niesie globalizm. Stąd też konieczne jest odwołanie do istoty funkcjonowania Unii Europejskiej (sił i środków umożliwiających jej rozwój i zmiany oraz metod, którymi się posługuje). W pracy niniejszej uwzględniono wybrane obszary problemowe, które stanowią przedmiot rozważań w trzech rozdziałach.

.

.

.

T. Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej, 2008, cena 23,10 zł

za10

Tomasz Jarocki, Ewolucja polityki konkurencji we Wspólnocie Europejskiej,2008, 182 s., format B5, ISBN 978-83-7133-361-3, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja przedstawia obowiązujące zasady prawne, dopuszczające możliwość udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw oraz regionów Wspólnoty Europejskiej. Zakres tematyki dotyczącej ewolucji prawa konkurencji w stosunku do przedsiębiorstw został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym, stanowiącym wprowadzenie, zawarto teoretyczne aspekty konkurencji, wskazano jej rolę i znaczenie we współczesnej gospodarce. Przedstawiono także najważniejsze normy prawa pierwotnego, określające zasady konkurencji, obowiązujące na Jednolitym Rynku Wewnętrznym, jak również formy oraz tworzenie prawa wtórnego. Ewolucja zasad konkurencji w stosunku do porozumień kartelowych stanowi tematykę drugiego rozdziału. Przedstawione zostały zmiany, jakie miały miejsce w latach 90. XX wieku w zakresie dopuszczalności funkcjonowania karteli. Najważniejszym przejawem modyfikacji prawa było wprowadzenie nowego rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej (nr 1/2003). Zmieniło ono sposób podejścia do kontroli zgodności zawieranych porozumień kartelowych, przypisało znacznie większą odpowiedzialność przedsiębiorstwom, zwiększyło rolę państw członkowskich, wzmocniło uprawnienia kontrolne Komisji Europejskiej oraz zmodyfikowało system nakładania sankcji karnych za nieprzestrzeganie obowiązujących norm prawnych. W rozdziale tym dużo miejsca poświęcono wprowadzanym ułatwieniom dla przedsiębiorstw korzystających ze zwolnień grupowych, zarówno dotyczących systemów dystrybucji, jak też powiązań w sferze produkcji. Rozdział trzeci dotyczy zagrożeń niezakłóconej konkurencji wynikających z powstania lub umocnienia pozycji dominującej. Zniekształcenie konkurencji może być efektem dużego udziału w rynku, co może dyskryminować inne przedsiębiorstwa lub konsumentów finalnych dóbr i usług. W tym zakresie obowiązuje to samo rozporządzenie wykonawcze, które reguluje możliwość funkcjonowania karteli na Jednolitym Rynku Wewnętrznym. Powstanie lub umocnienie pozycji dominującej może być również skutkiem niekontrolowanej koncentracji przedsiębiorstw. Prawo wspólnotowe również w tym zakresie uległo znacznej modyfikacji. W książce omówione zostały najważniejsze zmiany, które ewaluowały w tym samym kierunku, co porozumienia kartelowe. We wszystkich rozdziałach, na wybranych przykładach, wskazano wykorzystanie aktów prawnych i kompetencji instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich odnośnie stosowania prawa konkurencji. Książka przeznaczona jest dla studentów prawa, ekonomii i administracji, jak również dla wszystkich, którym niezbędna jest wiedza z zakresu udzielania subwencji oraz innych form wspierania działalności przedsiębiorstw.

T. Jarocki, M. Molendowska, A. Zaremba, Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Ewolucja, kompetencje, działalność, 2014, cena 23,10 zł

Instytucje Unii_okl.cdr

Tomasz Jarocki, Magdalena Molendowska, Agnieszka Zaremba, Instytucje Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony. Ewolucja, kompetencje, działalność, 2014, 212 s., format B5, ISBN 978-83-7133-614-0, cena 23,10 zł

W książce dokonano analizy w funkcjonowaniu głównych instytucji Unii Europejskiej, tj. Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Banku Centralnego. Analiza obejmuje okres od 1951 roku (powstanie EWWiS) aż do 2013 r. We wspomnianym okresie uwzględniono wszystkie najważniejsze wydarzenia wpływające na zmiany w funkcjonowaniu instytucji, w tym Traktaty (EWWiS, EWG i Euroatom, Fuzyjny, Maastricht, Amsterdamski, Nicejski, Lizboński). Publikacja skierowana jest do studentów, nauczycieli oraz wszystkich chcących zapoznać się z tematyką instytucji UE.

J. Jarosiński, Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, 2002, cena 15,75 zł

za11

Janusz Jarosiński, Związek zawodowy w ustroju przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, 352 s., format B5, ISBN 83-7133-174-6, 2002, cena 15,75 zł

Książka składa się z czterech części, w których przedstawiono działania Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, potocznie zwanego Związkiem Zawodowym Kolejarzy lub ZZK, w Polskich Kolejach Państwowych jako organizacji pracowniczej, dążącej do określenia swojego miejsca w ustroju przedsiębiorstwa i uporządkowania praw i obowiązków pracowników kolei. Część I – obejmuje lata dwudziestolecia międzywojennego; część II – okres Polski „lubelskiej” i lata odbudowy gospodarczej kraju; część III – lata podstawowej industrializacji kraju; część IV – lata 1956-1980. Analiza porównawcza, szczególnie lat odbudowy gospodarczej kraju i okresu forsownej industrializacji, jednoznacznie wskazuje na korzyści społeczne i ekonomiczne, jakie może odnieść gospodarka narodowa i przedsiębiorstwo, w której związek zawodowy prowadzi działalność jako współuczestnicząca masowa organizacja pracownicza. Przykład przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe jednocześnie dowodzi, że zdobycze pracowników w dziedzinie partycypacji pracowniczej nie zawsze pozostawały trwałe i o jej przyszłości decydowała zmiana układu sił politycznych. W Polsce osiągnięcia partycypacji pracowniczej/związkowej zostały przekreślone przez stalinizm w latach forsownej industrializacji. Jako przykład możliwości godzenia interesów pracowniczej organizacji ze sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, może uchodzić w warunkach Polski przedsiębiorstwo PKP z lat odbudowy gospodarczej kraju. Problem w tym, czy każde środowisko pracownicze w latach przełomów politycznych i gospodarczych stać na wypracowanie rozwiązań, godzących umiejętnie interesy zawodowe z interesami ekonomicznymi i czy w konkretnych środowiskach mamy przywódców związkowych i pracodawców zdolnych do wypracowania koncepcji partycypacyjnych. Praca może służyć również jako pomoc naukowo-dydaktyczna dla studentów ekonomii, socjologii stosunków przemysłowych, socjologii pracy, nauk politycznych, zarządzania i marketingu oraz administracji i zarządzania.

J. Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, 2008, cena 26,25 zł

za13

Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy ochrony wolności i praw jednostki we współczesnym świecie, 2008, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-371-2, cena 26,25 zł

Ochrona wolności i praw jednostki należy do najistotniejszych zagadnień rozwoju współczesnych społeczeństw. Nieprzypadkowo więc spotyka się z żywym zainteresowaniem nauki, a także zajmuje istotne miejsce w procesie dydaktycznym studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych etc. Prezentowana publikacja łączy syntetyczne wprowadzenie do systemu ochrony wolności i praw jednostki z analizami omawiającymi konkretne przykłady ich ochrony w określonych państwach lub regionach.

Studium Izabeli Rycerskiej Wolności i prawa jednostki a ich ochrona w Konstytucji USA nawiązuje do doświadczeń państwa o najdłuższej tradycji stosowania nowoczesnego systemu ochrony wolności i praw jednostki, który stanowił inspirację dla licznych rozwiązań ustrojowych przyjmowanych na świecie. Warto więc na przykładzie tego państwa przeanalizować kluczowe mechanizmy konstytucyjnej ochrony wolności i praw jednostki, a także skonfrontować je z instrumentami międzynarodowej ochrony praw człowieka.Z kolei Bogdan R. Mucha w opracowaniu Prawo do wolności słowa a finansowanie kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ukazał dylematy ustrojowe, rodzące się w kontekście kolizji wartości, z jakimi mamy do czynienia w systemach ochrony wolności i praw jednostki: z jednej strony jest to wolność wyboru politycznego i warunkująca ją wolność słowa, z drugiej zaś – potrzeba przeciwdziałania patologiom w procesie finansowania kampanii wyborczych.Rozważania Iwony Wrońskiej (Mechanizm ochrony wolności i praw jednostki w Kanadzie) godne są z racji zaprezentowania mechanizmu ochrony wolności i praw człowieka w państwie wieloetnicznym i wielokulturowym, opartym na systemie federalnym, zwłaszcza w kontekście skutków włączenia Karty Praw i Wolności do konstytucji Kanady.Opracowanie Joanny Radowicz (Ochrona wolności i praw jednostki w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a międzynarodowe instrumenty ochrony praw człowieka) wiąże się z próbą ustalenia, jakie znaczenie odegrała uchwalona w 1998 roku ustawa Human Rights Act, wprowadzająca do brytyjskiego systemu wolności i prawa zawarte w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Katarzyna Piskrzyńska (Problemy ochrony wolności i praw jednostki w Federacji Rosyjskiej) skupiła się na dylematach, jakie niesie ochrona wolności i praw jednostki w państwie, które jest dopiero w stadium konsolidacji demokratycznego systemu ustrojowego, a ochrona wolności i praw jednostki ma tam miejsce w skomplikowanym kontekście konfliktów na tle narodowościowo-etnicznym, co niejednokrotnie prowadzi do naruszania podstawowych praw człowieka.Studium Mariusza Hoffmana (Rola praw jednostki w świecie muzułmańskim. Wybrane elementy w ramach odrębności kulturowo-cywilizacyjnej) wprowadza w osobliwości ochrony wolności i praw jednostki w specyficznym kontekście religijnym i kulturowym, jaki tworzy świat muzułmański.To zderzenie całościowego obrazu systemu ochrony wolności i praw człowieka z treściami zawartymi w opracowaniach cząstkowych powinno ułatwić zrozumienie dylematów, jakie niesie ta ochrona zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i wewnętrznym.

J. Jaskiernia (red.), Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, 2009, cena 29,40 zł

za14

Jerzy Jaskiernia (red.), Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, 2009, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-421-4, cena 29,40 zł

Problematyka federalizmu jest jednym z najważniejszych zagadnień ustrojowych. Dotyczy ona materii skomplikowanej zarówno w płaszczyźnie prawnokonstytucyjnej, jak i politologicznej. Trwająca nieustannie ewolucja systemów federalnych nakazuje śledzenie przemian dokonujących się w poszczególnych państwach wielonarodowych o pokrewnych wzorcach ustrojowych. W otwierającym tom „Wprowadzeniu do systemu państw federalnych” autorstwa Jerzego Jaskierni przedstawiono główne problemy teoretyczne federalizmu związane z jego definicją, a także postrzeganiem systemów federalnych w kontekście: genetycznym, strukturalnym i funkcjonalno-teleologicznym. Prezentacja najbardziej charakterystycznych cech systemów federalnych umożliwiła spojrzenie na problem perspektyw tego rozwiązania ustrojowego w Unii Europejskiej. Bogdan Mucha przybliżył współczesne tendencje federalizmu amerykańskiego. System ten warto analizować, bo jest on traktowany jako wzorcowy dla wielu innych państw o tym ustroju. Jest ponadto dobrym przykładem na to, jak – w ramach tej samej konstytucji – ewoluuje na przestrzeni wieków federalizm, dostosowując się do kolejnych wyzwań państwowości amerykańskiej. Kanadyjski federalizm, o którym pisze Iwona Wrońska, jest interesującym przykładem próby zastosowania rozwiązań federalnych dla funkcjonalnego rozstrzygania problemu narodowościowego, wiążącego się zwłaszcza z aspiracjami francuskojęzycznej prowincji Quebec. Ważne doświadczenia niesie federalizm szwajcarski, przybliżony przez Izabelę Rycerską, a także niemiecki, o którym pisze Andrzej Młynarski. W pierwszym przypadku chodzi o kraj zróżnicowany językowo, kulturowo i religijnie, w którym kantony osiągnęły silną pozycję w procesach decyzyjnych, osadzoną w rodzimej tradycji i kulturze. Z kolei federalizm niemiecki jest ważnym przykładem modelu kooperatywnego, którego doświadczenia odgrywają istotną rolę w konceptualizacji dalszego rozwoju Unii Europejskiej. W opracowaniu Izabeli Rycerskiej, które dotyczy rozwoju federalizmu w Rosji, dokonuje się interesująca ewolucja, będąca częścią szerszych problemów, z jakimi boryka się rozwój demokratyczny w tym państwie. Choć dewolucja w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o której pisze Joanna Radowicz, formalnie nie jest przejawem federalizmu, to jednak niesie szereg istotnych rozwiązań w obszarze poszukiwania sposobów wzmocnienia regionów i przeciwdziałania tendencjom odśrodkowym. Iwona Wrońska uczyniła przedmiotem badań federalizm w Austrii. Jej opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak model (wzorowany na rozwiązaniach amerykańskich) potwierdza się w innych uwarunkowaniach społecznych i politycznych. Zamykające tom opracowanie Mariusza Hoffmana wprowadza nas w krąg świata muzułmańskiego. Pomimo że istnieje tam tylko jedno państwo federalne (Nigeria), to jednak wielce pouczające są próby sięgnięcia po te rozwiązania ustrojowe w innych krajach tego obszaru kulturowego i religijnego.

J. Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, cena 35,70 zł

uwarunkowania jakier

Jerzy Jaskiernia (red.), Uwarunkowania efektywności struktur władzy publicznej, 2016, 264 s., format B5, ISBN UJK 978-83-7133-677-5, cena 35,70 zł

 Praca jest efektem badań, prowadzonych w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uwzględniono również dorobek naukowy innych specjalistów zajmujących się problematyką struktur administracji. Autorzy tekstów są specjalistami z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, teorii prawa oraz innych dziedzin prawa i nauki o administracji. Celem badań było zidentyfikowanie problemów związanych z kwestią efektywności struktur władzy publicznej w procesach stymulowania regionów. Chodziło o uchwycenie związków jakie zachodzą pomiędzy strukturami władzy publicznej a efektywnością jej funkcjonowania. W polu zainteresowań autorów znalazły się  zarówno zagadnienia prawne jak i problemy praktyki ustrojowej, nawiązujące do doświadczeń administracji publicznej (administracji państwowej i samorządowej). Wykorzystano doświadczenia międzynarodowe (zwłaszcza dorobek rady Europy i Unii Europejskiej, a w szczególności Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy oraz Komitetu Regionów). Wykorzystano również doświadczenia krajowe, szczególnie dotyczące struktur administracyjnych (lokalnych i regionalnych) województwa świętokrzyskiego. W pracy skoncentrowano się na wyeksponowaniu zagadnień podstawowych, ukazujących główne uwarunkowania i standardy, które będą przydatne w podejmowaniu badań szczegółowych.

R. Jedlińska, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, 2014, cena 28,35 zł

za15

Renata Jedlińska, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, 2014, 254 s., format B5, ISBN 978-83-7133-578-5, cena 28,35 zł

Globalizacja jest jednym z najbardziej złożonych procesów we współczesnym świecie. Praca jest próbą refleksji nad procesmi globalizacji. Autorka stara się spojrzeć na te procesy pod kątem wyzwań, jakie niosą one dla krajów słabiej rozwiniętych, w tym transformowanych, które dopiero od niedawna otworzyły się szerzej na integrację z gospodarką światową. Celem pracy, jest określenie poziomu uczestnictwa badanych krajów w procesie globalizacji poprzez analizę konkretnych wskaźników, a także wykazanie na podstawie badań empirycznych siły i kierunku związków między poszczególnymi sferami, w których zachodzą procesy globalizacji w krajach EŚW. Problematyka książki jest bez wątpienia interesująca zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Publikacja powinna pobudzić do dyskusji nad tym w jaki sposób kraje EŚW mogą sprostać procesom globalizacji, odnosić korzyści z uczestnictwa w tym procesie, a tym samym w gospodarce światowej. Można ją polecić wykładowcom i studentom uczelni ekonomicznych, politykom oraz pracownikom organizacji rządowych i pozarządowych.

A. Kasińska-Metryka (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, 2014, cena 22,05 zł

za16

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.), Dylematy współczesnego przywództwa w Europie. Analiza na wybranych przykładach, 2014, 204 s., format B5, ISBN 978-83-7133-605-8, cena 22,05 zł

Spis treści

 • Wstęp, s. 7
 • R. Wiszniowski, Przywództwo w Wielkiej Brytanii. Przesłanki instytucjonalne i ekwiwalentne, s. 9
 • T. Pawłuszko, Przywództwo w państwie dobrobytu? Przyczynek do studiów nad szwedzkim modelem przywództwa politycznego, s. 29
 • W. Sokała, Rosja – przywództwo polityczne na pograniczu Europy, s. 53
 • R. Kubicki, Przemiany w obrębie elit politycznych na Islandii w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego w latach 2009-2013, s. 67
 • I. Wrońska, Jean-Claude Juncker – ewolucja przywództwa politycznego, s. 85
 • P. Soroka, Przywództwo polityczne Angeli Merkel, s. 99
 • T. Branecki, Główne podmioty przywództwa politycznego w Konfederacji Szwajcarskiej, s. 117
 • A. Szczepański, Przywództwo prezydenckie w Republice Czeskiej, s. 129
 • P. Żukiewicz, Przywództwo polityczne w Serbii po przemianach ustrojowych I dekady XXI w., s. 169
 • A. Kasińska-Metryka, Od Francisco Franco do Mariano Rajoya. Historyczne meandry sprawowania władzy w Hiszpanii, s. 193
A. Kasińska-Metryka (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), 2007, cena 36,75 zł

za20

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.),Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne), 2007, 284 s., format B5, ISBN 978-83-7133-337-8, cena 36,75 zł

Książka niniejsza jest niejako kontynuacją zbioru artykułów, który ukazał się w 2005 r. pt. Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne). W tomie znajdziemy następujące artykuły:

Rola marketingu politycznego w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;

Jak zwiększyć frekwencję? Prawo wyborcze a uczestnictwo w wyborach;

Wpływ komunikacji politycznej na kształtowanie preferencji wyborczych;

Zjawisko „porzucania propagandy” (na tle historii komunikowania politycznego);

Produkt polityczny jako usługa;

Środki masowego przekazu w komunikowaniu politycznym. Mediatyzacja polityki;

Mediatyzacja polityki – nowe formy czy kres demokracji;

Jolanta Kwaśniewska: wizerunek polskiej „First Lady” w latach 1995-2000;

Słowo i ciało w dyskursie politycznym. Od teorii do praktyki retoryki politycznej;

Gnoza polityczna, czyli absolutny wymiar polityki;

Idee Hobbesowskie w etyce absolutnej Ayn Rand;

Polityka w perspektywie neofunkcjonalnej;

Stan współpracy i perspektywy rozwoju stosunków państw w Regionie Morza;

Bałtyckiego na tle kształtujących się ogólnych tendencji w Europie;

Kształtowanie się opozycji politycznej na Ukrainie (1989-2003);

Specyfika brytyjskiego systemu wyborczego;

Realizacja polityki ekologicznej w zakresie promocji zdrowia;

Instrumenty ekonomiczne polskiej polityki ochrony środowiska;

Ekonomiczne modele korupcji a polityka antykorupcyjna;

Wprowadzanie norm ISO etapem na drodze poprawy jakości pracy administracji rządowej (przykład Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie);

Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych gminy;

Głosowanie elektroniczne – teoria a praktyka.

A. Kasińska-Metryka, Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980-2005, 2007, cena 18,90 zł

za19

Agnieszka Kasińska-Metryka, Od propagandy do public relations. Zarys komunikacji politycznej w Polsce w latach 1980-2005, 2007, 144 s., format B5, ISBN 978-83-7133-340-8, cena 18,90 zł

Niniejsza praca stawia sobie za cel spenetrowanie obszaru zlokalizowanego pomiędzy rozważaniami politologów i językoznawców. Stanowi ona continuumwcześniejszych rozważań autorki poświęconych polskiemu systemowi politycznemu okresu tranzycji, zawartych w monografii Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej 1989-1999. Przyjęty cenzus czasowy, tj. lata 1980-2005, wyznacza szersze granice pola badawczego ze względu na specyfikę i czasową rozciągłość oraz historyczne uwarunkowania procesów komunikowania się. Punktem odniesienia uczyniono w pracy przełomowy dla polskiego społeczeństwa rok 1989. Z pewnym uproszczeniem można bowiem przyjąć, iż przed rokiem 1989 dominowała komunikacja oparta na propagandzie, po tej zaś dacie polityczny dialog zaczął zawierać elementy PR.

Treść rozważań podzielono na cztery rozdziały. W pierwszym zawarte są rozmyślania dotyczące specyfiki komunikowania społecznego, jego typów i form, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i jej utrudnień oraz komunikacji niewerbalnej. Omówiono tu również komunikowanie polityczne, które jest składową kategorii rozleglejszej, tj. komunikowania publicznego. Postawiono pytania o wpływ na debatę polityczną takich czynników, jak: wizerunek uczestników, przestrzeń czy dystanse interpersonalne.

Drugi rozdział ukazuje specyfikę przeobrażeń systemowych. Kwestie te są o tyle ważne, ponieważ – jak pisał Juan J. Linz – zamiana ustroju politycznego wywiera głęboki wpływ na miliony istnień ludzkich, wzniecając emocje – od nadziei do lęku. W tym rozdziale zakreślono główne punkty wytyczające polską drogę: od destrukcji i narastającego konfliktu do konstruktywnych ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole. Opisując poszczególne sekwencje zdarzeń, starano się wyeksponować formy artykulacji interesów społeczeństwa oraz reakcję władzy na kierowane do niej komunikaty.

Zasadniczym dla podjętego tematu pozostaje rozdział trzeci. Ukazano w nim zależności pomiędzy procesem demokratyzacji systemu a zmianami następującymi w komunikowaniu politycznym. Omówiono tu kompleksowo takie kategorie, jak: opinia publiczna, mediatyzacja, reklama polityczna, public relations.

Opracowanie kończy rozdział zawierający próbę analizy porównawczej kolejnych polskich kampanii prezydenckich, prowadzoną z perspektywy zastosowanych w nich technik marketingu politycznego. Celem autorki jest, aby zawarte w książce refleksje zainteresowały nie tylko studentów czy teoretyków nauk politycznych, ale każdą osobę, która obserwując wydarzenia na scenie politycznej będzie zarazem skłonna wsłuchać się w język towarzyszący faktom, a czasem nawet je kreujący. Albowiem w życiu politycznym nadal aktualne jest ironiczne spostrzeżenie, iż mówić to żadna trudność. Trzeba tylko odpowiednie słowa w odpowiednim momencie kierować pod właściwym adresem, mówić dobrze – to znaczy w odpowiednim czasie i z odpowiednim skutkiem powiedzieć to, co konieczne.

A. Kasińska-Metryka (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, cena 31,50 zł

za21

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.),Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-353-8, cena 31,50 zł

Agnieszka Kasińska-Metryka (red.), Polacy wobec wyborów 2005 roku, 2007, 256 s., format B5, ISBN 978-83-7133-353-8, cena 31,50 zł   Publikacja prezentuje szeroki politologiczny oraz socjologiczny ogląd problematyki wyborczej – zróżnicowane aspekty wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce. Szesnaście lat (do 2005 r.) transformacji systemowej w Polsce tworzy interesujący obszar badawczy oraz umożliwia prześledzenie zmian w zachowaniach wyborczych, preferencjach oraz stosowanych technikach marketingu politycznego. Wybitni specjaliści, czołowi badacze systemu politycznego RP podjęli w niniejszej książce próbę określenia zarówno specyfiki zarówno zachowań wyborczych, jak i stosowanych technik marketingu politycznego. Publikacja poszukuje odpowiedzi na pytanie o charakter i wyznaczniki polskiego systemu wyborczego. Adresowana jest zarówno do pracowników nauki zainteresowanych ww. problematyką, a także studentów nauk społecznych.

A. Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012, cena 22,05 zł

za22

Agnieszka Kasińska-Metryka, Proces kreacji przywódców politycznych. Od ujęcia tradycyjnego do współczesnego, 2012, 222 s., format A5, ISBN 978-83-7133-513-6, cena 22,05 zł

Celem publikacji było nakreślenie mechanizmów kreowania przywództwa oraz wskazanie czynników warunkujących jego charakter. Dynamika zmian zachodzących w obrębie zjawiska przewodzenia odzwierciedla przeobrażenia społeczne oraz uwypukla relacyjny charakter opisywanego fenomenu. Praca skierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką przywódczą, ze szczególnym uwzględnieniem studentów politologii, socjologii i zarządzania.

.

.

.

A. Kasińska-Metryka, Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych, 2015, 22,05 cena zł

Przywództwo polityczne w Hiszpanii_okl.cdr

Agnieszka Kasińska-Metryka, Przywództwo polityczne w Hiszpanii po 1975 roku w perspektywie zmian systemowych, 2015, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-645-4, cena 22,05 zł

Praca podejmuje tematykę władzy i przywództwa w warunkach współczesnego świata. Część teoretyczna zawiera syntetyczne omówienie teorii władzy i teorii przywództwa, wraz z uwzględnieniem najnowszych nurtów badawczych. Funkcjonowanie władzy politycznej zostało przedstawione na kilku poziomach – od skali międzynarodowej, poprzez narodową, aż do poziomu lokalnego. Ponadto w publikacji skoncentrowano się na wyzwaniach, jakie współczesna polityka realizowana pod wpływem uwarunkowań egzogennych i endogennych stawia zarówno przed aktorami politycznymi jak i społeczeństwem. Książka adresowana jest do studentów nauk społecznych oraz środowisk zainteresowanych fenomenem przywództwa.

A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś, t. 2, cena 23,10 zł

za23

Agnieszka Kasińska-Metryka, Katarzyna Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce – wczoraj i dziś, t. 2, 2009, 162 s., format B5, ISBN 978-83-7133-407-8, 978-83-7133-431-3, t. 2, cena 23,10 zł

Niniejsza publikacja stanowi drugi tom Socjotechniki w polityce – wczoraj i dziś i stanowi pierwsze tak duże i kompleksowe opracowanie na polskim rynku. Wypełnia ona istniejącą od wielu lat niszę badawczą, stanowiąc zarazem cenną pozycję dydaktyczną. Ilość przygotowanych artykułów była tak duża, iż zdecydowano się na publikację dwutomową. Fakt, że teksty pochodzą spod piór najbardziej uznanych specjalistów z obszaru socjotechniki dodatkowo podnosi rangę tej długo oczekiwanej książki.

.

.

.

A. Kasińska-Metryka, R. Miernik (red.),"MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce", cz. 2, 2012, cena 28,35 zł

za18

Agnieszka Kasińska-Metryka, Rafał Miernik (red.),”MY i ONI. Rola, miejsce i znaczenie konfliktów w polityce”, cz. 2,2012, 231 s., format B5, ISBN 978-83-7133-507-5, cena 28,35 zł

Spis treści

Część 3

MEDIA A KONFLIKTY

 • Sławomir Gawroński, Sztuka przyprawiania gęby i podkładania świń. Medialna manipulacja wizerunkiem przeciwnika politycznego, s. 9
 • Janusz Golinowski, Wpływ mediów masowych na praktyki depolityzacji zjawisk politycznych, s. 21
 • Alicja Jaskiernia, Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych jako instrument zapobiegania konfliktom w sferze telewizyjnej działalności transmisyjnej, s. 41
 • Sławomir Czapnik, Narzędzie propagandy. Rola mediów w komunikowaniu międzynarodowym w perspektywie teorii imperializmu kulturowego , s. 57
 • Wojciech Peszyński, Dychotomiczny obraz świata w telewizyjnej prezentacji oferty politycznej podmiotów lewicy w latach 2004-2007, s. 69
 • Aleksandra Seklecka, Telewizja publiczna czy państwowa? Konflikt między wolnością mediów a wpływem polityków, s. 87

  Część 4

  SAMORZĄD TERYTORIALNY A ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

 • Franciszek Danielewski, Patrycjusz Gronczewski, Uwarunkowania przestrzeni politycznej: interpretacje przemocy, s. 109
 • Adam Jarubas, Samorząd terytorialny a rozwiązywanie konfliktów lokalnych, s. 131
 • Lucyna Rajca, Zmiana sposobu rozwiązywania konfliktów politycznych w norweskim samorządzie lokalnym, s. 143
 • Janusz Jarosiński, My i oni – polityczne czy ekonomiczne racje sporu wokół lotniska w Kielcach, s. 155
 • Katarzyna Bochenek-Cichoń, Konflikt na łonie rodziny powodem dokonywania przez kobiety czynu zabronionego z art. 148 k.k., tj. zabójstwa , s. 167

  Część 5

  KONFLIKTY NA ŚWIECIE

 • Andrzej Sepkowski, My i oni. Ameryka w poszukiwaniu siebie , s. 177
 • Radosław Sajna, Konflikt – media – tożsamość – wybór. Przypadki europejskich konfliktów regionalno-etnicznych, s. 193
 • Izabela Rycerska, Konflikt Stalin-Tito z 1948 roku a kwestia niepodległości Kosowa w roku 2008 , s. 203
 • Degefe Gemechu, Walka o władzę i demokrację w Kenii, s. 219
A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), 2005, cena 33,60 zł

za24

Agnieszka Kasińska-Metryka, Mirosława Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), 262 s., format B5, ISBN 83-7133-279-3, 2005, cena 33,60 zł

Publikacja zawiera artykuły pracowników naukowych Akademii Świętokrzyskiej i innych ośrodków z całej Polski. Prace zostały podzielone i ujęte w następujące działy tematyczne:
– Część I – Teoretyczne aspekty polityki (Theoretical Aspects of Politics);
– Część II – Działania marketingowe w polityce (Marketing Operations in Politics);
– Część III – Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki państwa (Internal and External Detyerminants of Politics);
– Część IV – Samorząd terytorialny i jego funkcjonowanie (Territorial Autonomy and Its Functioning).
Książka niniejsza jest zapowiedzią kolejnego zbioru artykułów pt. Oblicza współczesnej polityki (aspekty praktyczne).

.

.

A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, 2014, cena 18,90 zł

za17

Agnieszka Kasińska-Metryka, Robert Wiszniowski (red.), Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, 2014, 224 s., format 12,5×19,5 cm, ISBN 978-83-7133-580-8, cena 18,90 zł

Publikacja ma charakter dydaktyczny i ma na celu wypełnienie luki na rynku książek poświęconych tematyce reklamy, w tym reklamy politycznej. Jest ona kierowana głównie do studentów politologii, dziennikarstwa, marketingu i zarządzania. Jej treść stanowi zbiór esejów traktujących o podstawowych kategoriach komunikacji za pośrednictwem reklamy tj.: propaganda a reklama, plakat wyborczy, ulotka, reklama wielkoformatowa, slogan, hasło, muzyka w reklamie itp.

.

.

.

K. Kik, Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji w latach 1990-2010, 2014, cena 29,40 zł

za25

Kazimierz Kik, Socjaldemokracja z przełomu wieków. Wybrane problemy w polityce europejskich socjaldemokracji w latach 1990-2010, 2014, 230 s., format B5, ISBN 978-83-7133-604-1, cena 29,40 zł

Publikacja niniejsza została podzielona na trzy obszerne części. Pierwsza z nich koncentruje się na ukazaniu socjaldemokratycznych perturbacji ideowych w zderzeniu z realiami zdominowanej przez neoliberalizm gospodarki globalnej. W części tej podjęto próbę wykazania nieskuteczności prób kapitulacji wobec neoliberalizmu i błędów wynikających z założeń o możliwości socjaldemokratycznej adaptacji do tych założeń. Wykazano to na przykładzie brytyjskich doświadczeń z koncepcją Trzeciej Drogi i niemieckich z ideą Nowego Środka. W dalszej części pracy Autor skoncentrował się na ukazaniu współzależności pomiędzy społecznymi konsekwencjami procesów globalizacji a przemianami w socjaldemokratycznej bazie społecznej, w socjaldemokratycznych szeregach, a w końcu w samym charakterze partii socjaldemokratycznych. Wszystko to wkomponowane zostało w obraz ewolucji wpływów wyborczych socjaldemokracji w omawianym dwudziestoleciu. W dalszej części pracy skoncentrowano się na próbach wypracowania socjaldemokratycznej polityki wobec procesów globalizacji i socjaldemokratycznej polityki w ramach procesów integracji europejskiej. Celem była próba wykazania, że w przełomowym okresie 1990-2010 (od Maastricht do Lizbony) to nie tyle socjaldemokracja (poprzez kierowane przez siebie rządy) wpływała na kształt integrującej się Europy, ile integrująca się w warunkach dominacji neoliberalizmu Wspólnota oddziaływała na ukierunkowanie socjaldemokratycznej polityki. W tym właśnie kryje się część socjaldemokratycznych niepowodzeń wyborczych tego okresu, a także nieudane próby odzyskania socjaldemokratycznej wiarygodności ideowej. Socjaldemokracja przełomu wieków adresowana jest do studentów nauk politycznych, dziennikarzy i wszystkich tych, którzy zainteresowani są europejskim życiem politycznym.

J. Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, 2004, cena 29,40 zł

za26

Janina Kowalik, Między partycypacją a zarządzaniem. W poszukiwaniu determinantów skuteczności samorządów miejskich, 272 s., format 5, ISBN 83-7133-243-2, 2004, cena 29,40 zł

Książka zawiera pogłębioną analizę czynników skuteczności funkcjonowania samorządu terytorialnego na poziomie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem samorządów miejskich w okresie dwóch pierwszych kadencji po wprowadzeniu ustawy samorządowej z 8 marca 1990 roku. Uwaga autorki skupia się na zderzeniu dwóch wizji funkcjonowania samorządu lokalnego, jakie ukształtowały się w świecie w ostatnich dziesięcioleciach: tradycyjnego modelu partycypacyjnego i nowoczesnego podejścia marketingowego. Poszukiwanie modelu samorządu skutecznego autorka oparła na empirycznych badaniach różnych aspektów samorządności w Kielcach i województwie kieleckim, jak również teoretycznych analizach problemu w kategoriach teorii organizacji i zarządzania.

.

.

J. Kowalik, W. Szostak, Metodologiczne problemy nauk o polityce dla studentów nauk politycznych, 2007, cena 31,50 zł

za27

Janina Kowalik, Władysław Szostak,Metodologiczne problemy nauk o polityce dla studentów nauk politycznych, 2007, 252 s., format B5, ISBN 978-83-7133-357-6, cena 31,50 zł

Prezentowany podręcznik został przygotowany jako wprowadzenie do szeroko rozumianych: „wstępu do badań politologicznych” oraz metodologii nauk politycznych” – przedmiotów wykładanych tradycyjnie na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe oraz innych kierunkach nauk społecznych (studia pierwszego i drugiego stopnia). Obowiązujące minima programowe pozwalają łączyć ze sobą rozważania o podstawach metodologicznych nauk (politycznych) społecznych, czyli metateorię, z wiedzą o państwie, prawie i polityce oraz właściwą (pozytywną) teorią (socjologią i psychologią) polityki. Programy nauczania w poszczególnych uczelniach mogą w dowolny sposób dzielić powyższą problematykę na przedmioty prpedeutyczne. Zamiarem autorów było objęcie wykładem znaczącej części problematyki metodologicznej, w tym metateorii naukowej.

Praca została podzielona na trzy części. Na część I Podstawowe kategorie metodologiczne składają się cztery rozdziały. Rozdział IWprowadzenie do metodologii nauk politycznych odnosi się do współczesnej filozofii i teorii polityki oraz metodologii, a nadto zawiera założenia badawcze pracy. Rozdział 2 Nauka i naukoznawstwowprowadza dwie tytułowe kategorie, a także kategorie metody i metodologii. Rozdział 3 Problem metody w naukach o polityce (umiarkowany empiryzm, rola teorii, generalizacje) oraz rozdział 4Wzorzec metodologiczny empirycznej nauki o polityce (założenia, wątpliwości, stanowiska) są wykładem metodologicznych podstaw nauki o polityce, składających się na współczesny model metodologiczny tej nauki. Przedstawiają podstawowe problemy, takie jak: określenie kryteriów naukowości, problem empiryzmu (wraz z ograniczeniami tej metody), znaczenie teorii w badaniach nad polityką oraz krótką charakterystykę współczesnych problemów badań empirycznych podejmowanych nad zjawiskami politycznymi.

Cześć II Metody (techniki) jakościowe i ilościowe w politologiiobejmuje: rozdział 5: Swoiste podejścia a metody i techniki badań w naukach o polityce, rozdział 6 Analizy jakościowe: podejścia instytucjonalne oraz porównawcze, rozdział 7 Badania ilościowe: podejścia behawioralne i funkcjonalne oraz rozdział 8 Metody i techniki badań sondażowych, w którym zostały omówione problemy zastosowania metody empirycznej w naukach politycznych. Stanowią one wykład szeregu szczególnych podejść metodologicznych w nauce o polityce, a mianowicie analiz jakościowych – językowo-logicznych i instytucjonalnych oraz badań porównawczych i innych, składających się na metody „miękkie”, następnie analiz ilościowych, w tym podejścia behawioralnego i funkcjonalnego – w licznych ich odmianach, które składają się na metody „twarde”.

Część III Analizy systemowe i decyzyjne obejmuje rozdział 9 Analiza systemowa i rozdział 10 Analiza decyzyjna.

M. Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007, cena 8,40 zł

za29

Marek Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki, 2007, 62 s., format B5, ISBN 978-83-7133-329-3, cena 8,40 zł

Publikacja podejmuje ważne z punktu widzenia społeczeństwa postindustrialnego zagadnienie inwestowania w kapitał ludzki. Mimo iż początki teorii kapitału ludzkiego sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, przez wiele lat kwestie inwestycji w kapitał ludzki traktowane były marginalnie. Epoka budowania gospodarki opartej na wiedzy uwypukliła rolę kwalifikacji, umiejętności, potencjału ludzi jako ważnego czynnika sprawczego modernizacji społecznej oraz dynamizowania wzrostu gospodarczego. Książka prezentuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i własne dociekania empiryczne autora. Stanowić może cenne źródło informacji dla szerokiego kręgu odbiorców: studentów kierunków ekonomicznych i społecznych, jak socjologia, politologia, a także dla polityków gospodarczych i przedsiębiorców. W rozdziale I przedstawiono teoretyczne podstawy human capital w ujęciu Beckerowskim, który analizował zjawisko z punktu widzenia neoklasycznego, „chicagowskiego”. Becker przeprowadził analizę, opierając się na podejściu mikroekonomicznym (jednostkowym), ale także nieco inaczej określił gospodarstwo domowe: jako kooperacje racjonalnych jednostek realizujących cele, w tym ekonomiczne. W rozdziale II przedstawiono kapitał ludzki jako element budowy sukcesu ekonomicznego firmy. Omówiono w nim modele wyceny kapitału ludzkiego zaczerpnięte z nowego nurtu rachunkowości: z rachunkowości społecznej. W Polsce bodaj największy wkład w rozwój tej subdyscypliny naukowej ma M. Dobija, którego opracowania posłużyły zarówno jako źródło, jak i inspiracja do napisania tego rozdziału. Rozdział III traktuje o nierównościach społecznych w kontekście kapitału ludzkiego. Za inspirację posłużyły tu teorie segmentacyjne rynku pracy, które szczególnie akcentują kwestie nierównego dostępu do miejsc pracy ze względu na takie cechy, jak płeć, kolor skóry, przekonania i status na rynku pracy. Są to o tyle ważne sprawy, że w Polsce i w innych krajach obserwujemy zjawisko marginalizacji pewnych grup na rynku pracy i reprodukcji w tych grupach biedy na podłożu niskich kwalifikacji. W rozdziale IV ukazano istotność roli systemu edukacyjnego w podnoszeniu kwalifikacji siły roboczej, w poprawie jej mobilności i adaptacyjności do wymagań rynku. Przedstawiono tu koncepcję „otwartego systemu edukacyjnego”, tzn. takiego, który jest trwałym elementem uczestnictwa w grze rynkowej, który kształtuje postawy niezbędne w aktywnym uczestnictwie w życiu gospodarczym i społecznym. W rozdziale V uwypuklono znaczenie kapitału ludzkiego dla modernizacji regionu i tworzenia regionu wiedzy. Kapitał ludzki obecnie stanowi „Miękki czynnik lokalizacji”, przesądzający niejednokrotnie o napływie kapitału finansowego i rzeczowego do regionu, a w rezultacie – o jego pozycji konkurencyjnej. Ostatnią część książki stanowi aneks, w którym omówiono badania terenowe, przeprowadzone w trzech ośrodkach akademickich: w Łodzi, w Lublinie i Warszawie. Tematyka badań dotyczyła szans i zagrożeń na rynku pracy w opinii studentów studiów zaocznych (niestacjonarnych).

E. Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. A. Adamczyk, 2016, cena 23,10 zł

odpowiedz

Edgar Loening, Odpowiedzialność państwa za niezgodne z prawem działania jego urzędników według niemieckiego prawa prywatnego i publicznego, tłum. Andrzej Adamczyk, 2016, 168 s., format B5, ISBN 978-83-7133-678-2, cena 23,10 zł

W swojej rozprawie Edgar Loening przedstawił ewolucję instytucji odpowiedzialności państwa za bezprawne zachowania urzędników, uwzględniając rozwiązania prawa rzymskiego i prawa okresu średniowiecza, omówił koncepcje odpowiedzialności (prywatnoprawną i publicznoprawną) i poddał je krytycznej analizie. Tłumaczenie publikacji poprzedzone jest wprowadzeniem ukazującym nowe poglądy na temat odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, którym przeciwstawił się niemiecki uczony, oraz oddziaływanie tez Loeninga na doktrynę i ustawodawstwo niemieckie. Od tłumacza pochodzi też słownik wyrazów łacińskich użytych w książce.  Krąg potencjalnych odbiorców niniejszej publikacji obejmuje wszystkich zainteresowanych, a w szczególności historyków państwa i prawa oraz historyków administracji.

E. Łyżwa, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, 2014, cena 18,90 zł

za31

Edyta Łyżwa, Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów,2014, 174 s., format B5, ISBN 978-83-7133-573-0, cena 18,90 zł

Publikacja stanowi uzupełnienie wiedzy na temat innowacyjności przedsiębiorstw w polskich regionach opóźnionych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Autorka podejmuje próbę określenia możliwości wpływu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na proces kształtowania konkurencyjności regionu. Problem jest rozpatrywany zarówno w aspekcie teoretycznym – w oparciu o literaturę, jak i praktycznym – przybliżając specyfikę wybranej grupy przedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. Krąg obiorców stanowią studenci ekonomii, administracji, zarządzania i politologii oraz praktycy życia gospodarczego czy pracownicy sfery publicznej, którzy spotykają się w swojej pracy zawodowej z problemem konkurencyjności i rozwoju regionu oraz innowacyjności przedsiębiorstw.

.

.