FILOLOGIE OBCE

FILOLOGIE OBCE
A. Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, cena 18,90 zł

k93

Agata Chrobot, Carmina Maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii, 2014, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-565-5, cena 18,90 zł

Książka stanowi pierwsze pełne w dziejach naszej historii literatury opracowanie twórczości poety cenionego przez współczesnych, a dziś zapomnianego. Praca składa się z trzech zasadniczych rozdziałów.

I. Gatunki literackie, rozpatruje zróżnicowanie gatunkowe utworów Trzecieskiego i kryteria definicyjne jakie w ich rozróżnieniu stosuje poeta.II. Topika antyczna i biblijno-chrześcijańska, ukazuje erudycję poety, bogactwo motywów antycznych i biblijnych pojawiających się w utworach Trzecieskiego, ich funkcje, różnorodny sposób ich wprowadzania, oraz to jak realizuje imitatio antiquorum. Mnóstwo tu aluzji, odwołań, parafraz, które wywołują u czytelnika całą gamę dalszych skojarzeń.III. W kręgu ludzi i spraw, dowodzi, że ani stosowanie na różnych płaszczyznach tekstu zasady imitatio, ani posługiwanie się językiem łacińskim nie pozbawia Trzecieskiego możliwości wypowiadania się w poezji na temat bieżących spraw i ludzi. Przeciwnie, z poezji jego wyłania się dokładny obraz różnych sfer życia szesnastowiecznej Polski.Książka adresowana jest do polonistów i filologów klasycznych w całym kraju.

A. Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy's Novels, 2006, cena 21,00 zł

k94

Andrzej Diniejko, Existential and Social Perspectives in Thomas Hardy’s Novels,2006, 160 s., format B5, ISBN 83-7133-311-0, cena 21,00 zł

Opracowanie poświęcone jest twórczości prozatorskiej Thomasa Hardy’ego (1840-1928) – jednego z najwybitniejszych twórców epoki wiktoriańskiej. Książka składa się z ośmiu rozdziałów, aneksu, zawierającego szczegółowe kalendarium życia i twórczości pisarza, obszernej bibliografii, wraz adresami ważniejszych stron internetowych poświęconych pisarzowi, oraz indeksu. W pierwszym rozdziale przedstawiono ważniejsze publikacje krytyczne poświęcone twórczości prozatorskiej Hardy’ego. W drugim – opisano klimat intelektualny okresu późnowiktoriańskiego oraz wpływ teorii Darwina. Trzeci rozdział zawiera krótki rys biograficzny. W rozdziale czwartym omówiono perspektywę egzystencjalną i społeczną we wczesnych i mniej znaczących powieściach Hardy’ego. Rozdział piąty poświęcony jest analizie głównych powieści, takich jak Powrót na wrzosowisko, Burmistrz z Casterbridge, Tessa d’Urberville i Juda Nieznany. W rozdziale szóstym i siódmym omówiono egzystencjalną i społeczną tematykę prozy Thomasa Hardy’ego. W ostatnim, ósmym, rozdziale omówiono dziedzictwo literackie Hardy’ego, ukazując bezpośredni lub pośredni wpływ jego prozy na twórczość wielu autorów, m.in. Davida Herberta Lawrence’a i Johna Fowlesa. Na tle innych studiów książka wyróżnia się próbą wyłonienia w twórczości prozatorskiej Hardy’ego dwóch zasadniczych perspektyw: egzystencjalnej i społecznej. Perspektywa egzystencjalna – ukazująca człowieka, jako jedynego ze wszystkich bytów, wewnętrznie rozdartego, mającego poczucie przemijalności, braku i niespełnienia – ma wiele cech zbieżnych z filozofią egzystencjalistyczną. Perspektywa społeczna wyraża się wrażliwością autora na zjawisko niedopasowania społecznego oraz ostrą krytyką ideologii wiktoriańskiej, przede wszystkim darwinizmu społecznego, czyli organizacji życia społeczno-gospodarczego, wzorowanej na metodzie ewolucji naturalnej, gdzie odnoszą sukces jednostki najlepiej dostosowane do nowych uwarunkowań, jednostki zaś gorzej dostosowane są marginalizowane, giną samoistnie lub są niszczone. Książka, napisana w języku angielskim, adresowana jest przede wszystkim do studentów filologii angielskiej zainteresowanych rozwojem powieści wiktoriańskiej, a w szczególności twórczością prozatorską Thomasa Hardy’ego.

M. Z. Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, cena 29,40 zł

k100

Magdalena Zofia Feret, Die Nominalphrase im Deutschen aus der Perspektive der generativen DP-Modelle und der kognitiven Grammatik. Ein Versuch der Bewertung ihrer Untersuchungsmethodologien, 2014, 300 s., format B5, ISBN 978-83-7133-612-6, cena 29,40 zł

Przedmiotem badań niniejszej pracy jest fraza nominalna w języku niemieckim. Perspektywę metodologiczną jej opisu stanowi hipoteza DP Abneya w ramach gramatyki generatywnej oraz gramatyka kognitywna Langackera. Celem pracy jest ocena metodologii obu modeli. Prezentowane w pracy modele generatywne i gramatyka kognitywna skupiają się wprawdzie na różnych obiektach badawczych, jednak obie teorie reprezentują menalistyczne podejście do języka, mimo że różnią się sposobem rozumienia tej mentalnej rzeczywistości. Łączy je dążenie do zrozumienia istoty i kompleksowości mentalnych procesów przetwarzania języka. Gramatyka kognitywna koncentruje się na procesach konceptualno-semantycznych, modele generatywne na procesach synaktycznych, na działaniu procesora gramatycznego, traktowanego jako wyposażenie biogenetyczne człowieka. Analiza fraz nominalnych w języku niemieckim w metodologii wybranych teorii pokazuje komplementarność perspektywy badawczej. Rozprawa wykazuje na przykładzie frazy nominalnej, że generowanie i konceptualizacja są wzajemnym uzupełnianiem się kompleksu językowego. Każda z teorii ma atuty i mankamenty. Żadna z nich nie ujmuje pełni działania systemu językowego. Ich zestawienie w niniejszej pracy daje nowe spojrzenie na zjawiska językowe związane z frazą nominalną w języku niemieckim.

P. Kołtunowski, Die AuBenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888-1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, cena 29,40 zł

Die Ausenpolitik_okl.cdr

Piotr Kołtunowski, Die Außenpolitik des Wilhelminischen Deutschland in den Jahren 1888- 1914: Tatsachen, Ereignisse und Folgen, 2015, 298 s., format B5, ISBN 978-83-7133-619-5, cena 29,40 zł

Publikacja opisuje okres historii Niemiec od roku 1888 (objęcie władzy w Niemczech przez cesarza Wilhelma II) do roku 1914 (wybuch I wojny światowej). Zgodnie z drugim członem tytułu pracy (fakty, wydarzenia, skutki) poszczególne i ważne posunięcia polityczne oraz militarne kierownictwa niemieckiego i innych państw ukazano na tle rozgrywających się wydarzeń polityczno-militarnych w Europie i na świecie, przedstawiając ich skutki dla Niemiec. Przytoczone dane geograficzno-historyczne lokalizują opisywane fenomeny na mapie politycznej, co zwiększa orientację czytelnika i nie pozwala na gubienie się w abstrakcji. Obok wzbogacania wiedzy na temat historii Niemiec w okresie wilhelmowskim schemat „fakty, wydarzenia, skutki“ ma na celu kształtowanie logicznego myślenia oraz wnioskowania. Książka napisana jest w języku niemieckim. Celem publikacji jest rozwijanie kompetencji językowej w zakresie języka specjalistycznego w tym przypadku z dziedziny historii i polityki. Poziom języka dostosowany jest do poziomu studentów germanistyki II roku studiów.

P. Kołtunowski, Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, cena 29,40 zł

Zerfall_okl

Piotr Kołtunowski,  Zerfall und Einigung. Eine monographische Darstellung der deutschen Einigungsgeschichte vom Frühmittelalter bis 1871. Teil I: Deutschlands Weg zur Einigung durch die „Revolution von oben“, 2016, 224 s., format B5, ISBN 978-83-7133-676-8, cena 29,40 zł

 Publikacja „Rozkład i jednoczenie. Monograficzna prezentacja historii zjednoczenia Niemiec w okresie od średniowiecza do roku 1871. Część I: Droga Niemiec ku zjednoczeniu odgórnej rewolucji”, jest pracą wpisującą się w zakres przedmiotu „Historia Niemiec” prowadzonym na studiach germanistycznych i kierowana jest przede wszystkim do studentów filologii germańskiej. Część pierwsza publikacji opisuje przyczyny rozkładu państwa niemieckiego na przestrzeni wieków oraz tendencje zjednoczeniowe wskutek tzw. „rewolucji odgórnej” tzn. działalności politycznej monarchów oraz polityków niemieckich. Publikacja napisana w języku niemieckim.

M. Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału, 2014, cena 28,35 zł

k95

Michał Mazurkiewicz, Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału,2014, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-557-0, cena 28,35 zł

Celem prezentowanej publikacji jest wniknięcie w zjawisko współczesnego sportu i dowiedzenie prawdziwości tezy, że sport jest czymś więcej niż tylko niewyszukaną rozrywką. Założeniem, które starano się zanalizować, jest przekonanie, iż sport w swojej istocie stanowi dla współczesnego człowieka – Amerykanina, Polaka, jak i przedstwiciela innych narodów – coś o wiele ważniejszego. Wydarzenie sportowe jest rytuałem mającym wiele cech tradycyjnie pojmowanego rytuału religijnego. Co więcej, jest ono żywą inscenizacją mitu bohaterskiego, z kluczową rolą herosa, który poprzez mężne czyny obdarza ludzkość szczęściem. W książce sport został przedstawiony jako zjawisko niezwykle doniosłe kulturowo, niosące ze sobą niezmierzony potencjał kształtowania zachowań członków kultury. Dokonano tego porównując dwie dyscypliny sportowe – baseball i piłkę nożną, popularne w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Sport został zatem ukazany poprzez pryzmat dwóch dyscyplin bardzo cenionych także w innych kręgach kulturowych. Są one reprezentatywne, gdyż piłka nożna jest niezwykle popularna w Polsce, a baseball cieszy się ogromnym powodzeniem w USA. Obie gry aspirują do miana sportów narodowych, o czym świadczą statystyki uczestnictwa oraz intensywność, z jaką przeżywane są mecze.

H. Mijas, A. Szwach (red.),"Cultures and literatures in translation", 2014, cena 21,00 zł

k96

Hanna Mijas, Agnieszka Szwach (red.),”Cultures and literatures in translation”, 2014, 164 s., format B5, ISBN 978-83-7133-609-6, cena 21,00 zł

Spis treści

Niniejsza monografia przedstawia problemy przekładu literackiego i kulturowego, badane z perspektywy badań interdyscyplinarnych. Artykuły w niej zawarte poświęcone są między innymi kwestiom tłumaczenia elementów kulturowych, tworzenia kanonów literatury obcej czy jej recepcji.

 • Editors’ Note, s. 7
 • Ewa Kujawska-Lis, Catullus in the 21st Century: Poem 32 as Perceived through Students’ Eyes, s. 9
 • Agata Chrobot, Polish Translations of Selected Songs by Horace and Inspirations of Horatian Motif of exegi momentum, s. 41
 • Hasnaa Chakir, Linguistic and Cultural Challenges in Translating Alice’s Adventures in Wonderland into Arabic, s. 69
 • Mariana Neagu and Isabela Merilă, Translating Culture and Figurative Language with Salman Rushdie. An East-West Game of Mirrors, s. 109
 • Miguel Nenevé, Translating Innovative Portuguese into English – An Analysis of Mia Couto’s The Last Flight of Flamingo and Sleep-Walking land, s. 125
 • Michał Mazurkiewicz, Sports Vocabulary and Idioms – Some Observations about the Specificity of English-Polish and Polish-English Translation, s. 139
 • Contributors: A Short Profile, s. 155
 • References, s. 157
M. Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, cena 19,95 zł

k97

Magdalena Ożarska, Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart, 2008, 156 s., format B5, ISBN 978-83-7133-378-1, cena 19,95 zł

Celem pracy jest wydobycie dwojakiego aspektu twórczości angielskiego poety religijnego osiemnastego wieku Christophera Smarta – tego, co w jego wierszach tradycyjne i tego, co nowatorskie oraz ekscentryczne. Rozdział pierwszy przedstawia dorobek poetycki autora (tzw. wiersze seatoniańskie, hymny i psalmy) na tle epoki, w odniesieniu do osiemnastowiecznych tendencji literackich i filozoficznych. Rozdział drugi poświęcony został problematyce podmiotu lirycznego jak również przedstawieniu czasu i przestrzeni w Jubilate Agno. Rozdział trzeci traktuje o świecie przedstawionym najważniejszego utworu literackiego Christophera Smarta, poematu pt. A Song to David. Ówczesne zainteresowanie zagadnieniami wzniosłości, kontrowersyjny spór o istotę moralności figury biblijnej króla Dawida oraz symbolika masońska to tylko niektóre aspekty tego tekstu.Niniejsza publikacja napisana została w języku angielskim i stanowi pierwsze w Polsce opracowanie dotyczące twórczości Christophera Smarta, zawierające dogłębną prezentację pobocznych tendencji oświeceniowych. Może służyć jako skrypt dla studentów uniwersyteckich oraz kolegialnych kierunków filologii angielskiej.

E. A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 2004, cena 11,55 zł

k101

Ewa A. Piasta, Mittelalterliche Music im deutschen Sprachgebiet. Hilfsmaterial zur Kulturkunde des deutschsprachigen Raumes, 108 s., format B5, ISBN 83-7133-239-4, 2004, cena 11,55 zł

Skrypt jest przeznaczony dla studentów filologii germańskiej jako lektura uzupełniająca z przedmiotów: kulturoznawstwo i literatura; powstał w związku z brakiem materiałów pomocniczych dotyczących obu tych dziedzin. Skrypt dzieli się na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej omówiono rozwój notacji oraz materiału tonalnego, gatunki muzyki religijnej i świeckiej (pieśni – tematyka, budowa, wykonawstwo) oraz instrumentarium. W części praktycznej przedstawiono centra kulturalne pielęgnujące rozwój muzyki oraz ich najważniejszych przedstawicieli. Omówiono pieśni i dramaty średniowieczne w kontekście społecznym i kulturowym wraz z twórcami i wykonawcami (wędrowni pieśniarze, rycerstwo, mieszczaństwo).

E. Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej, 2006, cena 10,50 zł

k98

Ewa Piotrowska-Oberda, Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej,2006, 127 s., format B5, ISBN 83-7133-317-X, cena 10,50 zł

Niniejsza praca jest poświęcona wpływowi leksyki angielskiej na kształtowanie się polskiego „języka biznesu” w procesie komunikacji menedżerskiej. Stanowi ona kontynuację badań poświęconych problematyce funkcjonowania wyrazów angielskich w języku polskim prowadzonych przez wielu badaczy. Podstawę materiałową pracy stanowiły wyselekcjonowane terminy przeniesione do języka polskiego, zamieszczone w czasopiśmie „Businessman Magazine” w latach 1992-1999. Wybrane terminy były weryfikowane przez inne źródła specjalistyczne: słowniki i literaturę fachową oraz specjalistów.

.

.

.

A. Szwach, Initial Polish Reception Of Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, cena 21,00 zł

POLISH INITIAL SHAKESPEARE_okl.cdrAgnieszka Szwach, Initial Polish Reception Of  Shakespeare in Eighteenth-Century European Context: the Influence of Western Literary Criticism, 2016, 180 s., format B5, ISBN 978-83-7133-656-0, cena 21,00 zł

 Niniejsza pozycja przedstawia i interpretuje badania na temat rozwoju polskiej krytyki szekspirowskiej okresu stanisławowskiego, na tle bogatej tradycji europejskiej oraz wykazuje wpływy angielskich, francuskich i niemieckich krytyków na recepcję dramatopisarza w naszym kraju. Podstawowy cel został zrealizowany poprzez gruntowną analizę materiałów archiwalnych oraz porównanie rozlicznych esejów i dzieł krytyczno–literackich powstałych w obrębie czterech kultur i kręgów językowych w okresie od powstania dzieł wszystkich Szekspira, czyli tzw. First Folio z 1623 r. do końca XVIII wielu. Jednymi z ostatnich omawianych prac krytyczno-literackich w rozprawie jest znakomite dzieło Anne Luise Germaine de Staël (1766-1817) pt. „O literaturze rozważanej w powiązaniu z instytucjami społecznymi” (1800) oraz esej Izabeli Czartoryskiej (1746-1835) „Krzesło Szekspira”, zamieszczony w Katalogu Domu Gotyckiego, również z końca wieku. Publikacja napisana jest w języku angielskim, możliwymi jej odbiorcami są literaturoznawcy oraz studenci studiów filologicznych.

.

"Token: A Journal of English Linguistics", V. 2, red. J. G. Newman, S. Łodej, 2013, cena 28,35 zł

k99

„Token: A Journal of English Linguistics”, V. 2, red. John G. Newman, Sylwester Łodej, 2013, 288 s., format B5, ISSN 2299-5900, cena 28,35 zł

Spis treści

 • CHRIS C. PALMER, Historical sociolinguistic approaches to derivational morphology: A study of speaker gender and nominal suffixes in Early Modern English, s. 5
 • BRIAN LOWREY, The Old English causative verb hatan and its demise, s. 23
 • STEFANIA MACI, Popularising scientific discourse for an academic audience: The case of Nobel lectures, s. 45
 • EWA CISZEK-KILISZEWSKA, Middle English preposition and adverb twix, s. 75
 • LAURA ESTEBAN-SEGURA, A diachronic study of the prepositions among and amongst, s. 93
 • PATRICE LARROQUE, The representation of modality in non-standard English, s. 109
 • MAGDALENA MURAWSKA, A multitude of voices and worlds: Towards a new model of the medical case report, s. 125
 • MASATOSHI KONNO, Inverted reporting verbs in the sentence-initial position in English: Focus on phrasal verbs, s. 149
 • TAKASHI HAMADA, Evaluative meaning of negative expression: Asymmetry between readable and unreadable, s. 169
 • GORDANA DIMKOVIĆ-TELEBAKOVIĆ, The semantics and pragmatics of motion verbs in air traffic English and general English, s. 183
 • ALEXANDRA UZOAKU ESIMAJE, Patterns of lexical collocation in sermonic texts, s. 207
 • MAYUKO YONEDA, Analogically-driven strong and weak verb transformations in the history of English: The role of synonyms, s. 223
 • ŁUKASZ STOLARSKI, Style-shifting as a function of multiple factors: A corpus based study, s. 245
 • SHALA BARCZEWSKA, The 1925 Scopes Trial as a discursive event: Does reference to the 1925 trial affect our view of teachers in the contemporary debate over evolution?, s. 265