FILOLOGIA ROSYJSKA

FILOLOGIA ROSYJSKA
T. Dudek-Listwan, A. Bitow - człowiek, dzieło, myśl, 2007, cena 18,90 zł

k115Teresa Dudek-Listwan, Andriej Bitow – człowiek, dzieło, myśl, 2007, 152 s. + 4 s. nlb., format B5, ISBN 978-83-7133-318-7, cena 18,90 zł

Niniejsza praca stanowi próbę przedstawienia sylwetki wybitnego współczesnego prozaika, żyjącego w określonej sytuacji politycznej, w warunkach systemu totalitarnego, i starającego się przez wiele lat ograniczenia te przezwyciężać. Jednak Bitow miał wyjątkowe szczęście, nie musiał bowiem, jak niektórzy jego koledzy, pisać do „szuflady” (chociaż takie chwile w jego życiu były), nie znalazł się w szpitalu psychiatrycznym i nie wyemigrował, mimo odgórnych nacisków. Jego utwory, wprawdzie z cenzorskimi cięciami, były wydawane w ojczyźnie, przynajmniej do momentu opublikowania na Zachodzie powieści Dom Puszkina (1978). Jako pisarz nie tyle rosyjski, ile radziecki, znajdował się jednak w położeniu, którego specyfikę warto zrozumieć, aby na podstawie losów, przemyśleń i dokonań Bitowa właściwie ocenić jego postawę wobec świata i rzeczywistości. Książka składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono życie i twórczość Andrieja Bitowa (do 2004 roku) na tle epoki oraz jego działalność społeczną. Zawarty w rozdziale drugim, poświęconym recepcji twórczości pisarza w Rosji i na Zachodzie, materiał dowodzi, że jego droga literacka nie była jednak usłana różami. Zależała ona, podobnie jak życie i kariera wielu innych pisarzy radzieckich, przede wszystkim od obowiązującej w kraju ideologii, co znalazło swój wyraz zarówno w edycji jego dzieł, jak i w wypowiedziach krytyki na ich temat. W rozdziale trzecim została przedstawiona najważniejsza problematyka twórczości Bitowa – jego koncepcja człowieka. Pisarz słusznie uważa, że jedynym tematem literatury jest człowiek. Z punktu widzenia motywacji psychologicznej Bitowowskich bohaterów można podzielić na cztery grupy: człowiek-podróżnik, człowiek historyczno-społeczny, człowiek ekologiczny i człowiek metafizyczny. Zostały one kolejno omówione i razem tworzą, jak sądzi autorka, usystematyzowany i w miarę pełny portret człowieka, wyłaniający się z twórczości autora Człowieka w pejzażu – zarówno obywatela imperium radzieckiego, jak i mieszkańca planety Ziemia. W rozdziale czwartym omówione zostały kwestie poruszane przez Bitowa zarówno w jego prozie artystycznej, jak i w eseistyce i w wywiadach. Andriej Bitow to nie tylko pisarz, ale i myśliciel i dlatego odwołanie się do eseistyki, która zajmuje ważne miejsce w jego twórczości, jest wręcz konieczne. Należy podkreślić, iż utwory Bitowa zawsze odbiegały od obowiązujących schematów, wnosiły nowe wartości do literatury rosyjskiej okresu radzieckiego, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i były wręcz rozchwytywane przez czytelników. Autorka zastosowała w książce metodologię tradycyjną – tematyczno- -biograficzną, chociaż gdy wymagał tego problem, sięgała po inne metody badawcze: z zakresu semiotyki i socjologii kultury, narratologii, rosyjskiej szkoły formalnej, co pozwoliło przedstawić pełniejszy obraz sylwetki twórczej pisarza. Starała się jednak zgłębić dokonania Bitowa, nie nadużywając terminologii z zakresu teorii literatury. Być może dzięki temu książka zainteresuje nie tylko profesjonalistów, ale i zwykłych miłośników literatury rosyjskiej.

I. Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, 2003, cena 7,88 zł

k116

Irena Hubicka, Proza Ludmiły Pietruszewskiej lat 1985-1995. Z zagadnień poetyki, 2003, 216 s., format A5, ISBN 83-7133-802-3, cena 7,88 zł

Niniejsza praca ma charakter monografii, w której rozpatrywane są problemy sztuki pisarskiej Ludmiły Pietruszewskiej. Pozwala to w pewnym stopniu wypełnić istniejącą nadal lukę w badaniach dotyczących kształtu artystycznego jej utworów epickich.
Dorobek Ludmiły Pietruszewskiej jest bardzo bogaty, zajmuje ugruntowane miejsce w procesie literackim Rosji, cieszy się także szerokim odbiorem czytelniczym. W twórczości Pietruszewskiej mamy do czynienia z interesującym na tle współczesnej prozy rosyjskiej podejściem do radzieckiej rzeczywistości oraz oryginalnym, w pełni indywidualnym spojrzeniem na człowieka, demaskującym skomplikowaną i jednocześnie nadzwyczajną naturę wykreowanych bohaterów. Wspólną dominantą tematyczną utworów jest bohater uwikłany w najzwyklejsze sytuacje życiowe. Autorka jest pochłonięta zwyczajnością egzystencji ludzi pasywnych, przegranych, zgnębionych przez sytuację, w jakiej się znaleźli.

A. Jankowski, Proza Efraima Seweli. Iz istorii russkoj litieratury trietiej emigrantskoj wołny, 2004, cena 21,00 zł

k117

Andrzej Jankowski, Proza Efraima Seweli. Iz istorii russkoj litieratury trietiej emigrantskoj wołny,224 s., format A5, ISBN 83-7133-227-0, 2004, cena 21,00 zł

Praca stanowi próbę zaprezentowania sylwetki twórczej i dokonań prozatorskich Efraima Seweli, jednego z przedstawicieli rosyjskiej literatury emigracyjnej „trzeciej fali”. Analizie ideowo-tematycznej i formalnej poddane zostały wszystkie dzieła literackie pisarza: od literackiego debiutu (Legendy ulicy Inwalidów), poprzez utwory, które przyniosły mu szeroką popularność na świecie i sukces komercyjny (m.in. Wiking, Monika Cackes, Wysiadam, proszę zatrzymać samolot, Męskie rozmowy w rosyjskiej łaźni, Ząb mądrości, Toyota-Corolla) do opublikowanej po angielsku w USA i Francji, prawie nieznanej czytelnikowi autodokumentalnej książki Farawell, Israel! Niniejsza praca jest adresowana do czytelników, którzy interesują się dziejami literatury rosyjskiej: filologów-rusycystów, studentów filologii słowiańskich i neofilologów.

M. Król, Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna, 2009, cena 21,00 zł

k118

Martyna Król, Polsko-rosyjska quasi-analogia leksykalna. Analiza funkcjonalno-pragmatyczna, 2009, 185 s., format B5, ISBN 978-83-7133-430-6, cena 21,00 zł

Niniejsza praca dotyczy językoznawstwa konfrontatywnego z elementami psycholingwistyki. Jest to studium porównawcze systemów leksykalnych języka polskiego i rosyjskiego w celu określenia stopnia odpowiedniości językowych obrazów świata i ujawnienia wzajemnych zależności między językowym a kognitywnym obrazem świata. Autorka stara się tu odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pojęcia obrazu świata, etnicznej istoty języka, roli funkcji semantycznej w języku i mowie oraz kategorii tożsamości, analogii, podobieństwa i odpowiedniości. Najistotniejszą część pracy stanowi analiza i klasyfikacja przypadków autentycznych dewiacji mownych wywołanych zjawiskiem quasi-analogii leksykalnej. Ważną cechą pracy jest także ujawnienie zarówno teoretycznych luk w panujących koncepcjach leksykologicznych, semantycznych oraz etno- i psycholingwistycznych, jak i praktycznych błędów w polsko-rosyjskiej leksykografii i glottodydaktyce. Praca jest przeznaczona dla polskojęzycznych i rosyjskojęzycznych wykładowców języka rosyjskiego, a także dla studentów filologii rosyjskiej. Może być również wykorzystana dla potrzeb teorii przekładu w zakresie języków pokrewnych oraz teorii i praktyki leksykograficznej. Publikacja napisana w języku rosyjskim.

M. Król, Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, 2014, cena 52,50 zł

k119

Martyna Król, Typologia homonimii językowej w aspekcie onomazjologiczno-dyskursywnym, 2014, 440 s., format B5, ISBN 978-83-7133-600-3, cena 52,50 zł

Książka jest monografią z dziedziny językoznawstwa poświęconą problematyce semantyki formalnie zbieżnych leksemów o odmiennym znaczeniu, widzianej przez pryzmat nominatywnych procesów mownych które doprowadziły do ich powstania. Nominacja oparta na wykorzystaniu istniejących wyrazów stających się motywatorami procesu nazywania, postrzegana jest przez Autorkę jako jeden z najbardziej produktywnych modeli znakotwórczych we współczesnej polszczyźnie. Jej rezultaty opisane zostały jako homonimy i poddane typologii. Analiza koncentruje się na odnalezieniu dowodów tożsamości wyrazów, traktując tę kategorię jako rozstrzygającą dla określenia różnicy między homonimią a polisemią, między inwariantnym znaczeniem językowym a aktualnym znaczeniem mownym. Metodologia badania oparta jest na założeniach funkcjonalnego pragmatyzmu jako nurtu najbardziej odpowiadającego potrzebom dzisiejszego językoznawstwa. Takie podejście generuje z kolei potrzebę antropocentrycznego ujęcia analizowanego wycinka językowego obrazu świata. Stanowisko onomazjologiczne, niezbędne dla opisu dynamicznych procesów znakotwórczych, a także podejście dyskursywne, konieczne dla zachowania równowagi przy analizie jednostek leksykalnych używanych w różnych odmianach dyskursu, zamykają badanie w wyraźnie nakreślonych ramach metodologicznych. Tłem dla ukazania typologii homonimii językowej są rozważania natury teoretycznej nad takimi konceptami językoznawstwa jak: język, mowa, działalność językowa, dyskurs, znak działalności językowej, znaczenie znaku w świetle współczesnych paradygmatów lingwistyczno-filozoficznych.

O. Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych, 2008, cena 25,20 zł

k120

Oleg Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Księga pierwsza. Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych, 2008, 200 s., format B5, ISBN 978-83-7133-360-6, cena 25,20 zł

Książka niniejsza jest pierwszym tomem rozprawy monograficznej przedstawiającej funkcjonalno-pragmatyczną teorię działalności ludzkiej opartą na hipotezie lingwosemiotycznej. Praca ta jest wynikiem podsumowania pewnych rozważań na temat doświadczenia i antropocentrycznej wizji świata, roli i miejsca znaków w nich występujących, przede wszystkim znaków językowych. Znalazło się w niej wiele uogólnień i twierdzeń o charakterze daleko wykraczającym poza granice językoznawstwa, a nawet semiotyki. Jest to raczej lingwofilozofia doświadczenia i metodologia humanistyki rozpatrywanej przez pryzmat językowej działalności obrazu świata. Pierwszy tom zaplanowanej trylogii jest pewnego rodzaju analityką metodologii funkcjonalno-pragmatycznej. Zawiera ona uzasadnienie podstaw ontologicznych, gnoseologicznych i stricte metodycznych, zwłaszcza typologicznych, na których oparta jest lingwosemiotyczna analiza doświadczenia w dwóch następnych tomach. Książka ta może interesować lingwistów, semiologów, filozofów, psychologów, socjologów, politologów oraz antropologów-humanistów.

O. Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, 2009, cena 31,50 zł

k121

Oleg Leszczak, Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. Tom drugi. Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata, 2009, 240 s., format B5, ISBN 978-83-7133-423-8, cena 31,50 zł

U podstaw omawianej pracy leży hipoteza lingwosemiotyczna; zadaniem lingwosemiotycznej działalności naukowej jest eksplikacja myślenia racjonalnego, w sztuce – obrazowa reprezentacja przeżyć estetycznych, w dziedzinie światopoglądowej – kreacja bytów informacyjnych (filozofia istnieje tylko i wyłącznie w formie językowej, a tworzenie lub uświadamianie sobie istnienia jakichś wartości aksjologicznych, sensów epistemologicznych czy bytów ontologicznych to po prostu tworzenie nowych jednostek leksykalnych). W dziedzinach doświadczenia realnego cele i zadania działalności lingwosemiotycznej są nieco inne: w życiu ekonomicznym to efektywna komunikacja racjonalna, w życiu społeczno-etycznym – emocjonalna komunikacja perswazyjna, a w potocznym strumieniu codzienności – eksplikacja poczucia istnienia jako bytu społecznego (czyli wyrażenia własnej istoty dla zaspokojenia pierwotnych potrzeb egzystencjonalnych). Rozważania metodologiczne (w odróżnieniu od badania źródłowego) mają na celu opis pewnej konkretnej sytuacji empirycznej, występującej w konkretnym czasie i konkretnym miejscu, lecz przede wszystkim objaśnienie zasad bytowania/istnienia obiektu oraz zasad jego badania w pewnym nurcie naukowo-filozoficznym. Ta książka może być interesująca zwłaszcza dla Polaków otwartych na inny punkt widzenia niż ten, do którego zostali przyzwyczajeni przez szkołę i media, zainteresowanych wizjami świata wykreowanymi poza kręgiem polskiej tradycji intelektualnej (większość źródeł naukowych i filozoficznych, na których autor oparł swoje rozważania pochodzi z rosyjskiego, ukraińskiego, zarówno radzieckiego, jak i postradzieckiego kręgu ludowego). Jest on również dla tych, którzy chcieliby zobaczyć „wschodni”, postradziecki obraz świata od wewnątrz i są gotowi do spojrzenia na własne stereotypy kulturowo-cywilizacyjne z zewnątrz.

K. Lis, Syberia w historii literatury Rosji carskiej. Realia i mity, 2009, cena 22,05 zł

k123

Kazimiera Lis, Syberia w historii literatury Rosji carskiej. Realia i mity, 2009, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-439-9, cena 22,05 zł

W niniejszej pracy podjęto próbę spojrzenia na Syberię głównie przez pryzmat „epizodów syberyjskich” w biografiach i twórczości wybitnych pisarzy rosyjskich. Przywołani autorzy utworów o tematyce syberyjskiej – Awwakum Pietrow, Michał Łomonosow, Aleksander Radiszczew, Mikołaj Karamzin, Konrad Rylejew, Aleksander Odojewski, Fiodor Dostojewski, Iwan Gonczarow, Włodzimierz Korolenko, Mikołaj Niekrasow, Gleb Uspienski, Mikołaj Leskow, Antoni Czechow, Lew Tołstoj, Iwan Bunin, ale też i mniej znani: Michał Michajłow, Konstanty Staniukowicz, Mikołaj Jadrincew, Mikołaj Tieleszow, Piotr Jakubowicz-Mielszyn i inni – wyciągnięci zostali w wir historii, częstokroć w dramatycznych okolicznościach zesłania i katorgi, a niekiedy w roli turystów, podróżników, obserwatorów i kronikarzy kolonizacji największej prowincji w granicach imperium rosyjskiego. Mieli też istotny udział w kształtowaniu dyskursu imperialno-kolonialnego w piśmiennictwie rosyjskim XVIII i XIX wieku. A ponieważ ich dokonania artystyczne graniczą w tym przypadku bardzo często z literaturą faktu (autobiografie, dzienniki, wspomnienia, zapiski z podróży, epistolografia), historia i fikcja literacka traktowane są w podjętych badaniach jako dwa sposoby „odkrywania” dawnej – głównie dziewiętnastowiecznej – Syberii przez czytelnika spoza Rosji. W większości autorzy analizowanych tu tekstów widzieli Syberię na własne oczy, dlatego też ich obserwacje, wrażenia, miały w swoim czasie walor świeżości i prawdy. W odróżnieniu jednak od licznych publikacji naukowych (geograficznych, geologicznych, etnograficznych), będących plonem ekspedycji badawczych, literackie utwory „syberyjskie” przemawiały szczególnie poprzez środki artystyczne właściwe literaturze pięknej, jak i egzotyczną materię etnograficzną do wyobraźni odbiorców, a częstokroć apelowały – co było zamierzone przez autorów – do wrażliwości i sumienia czytelników.

S. Leszczak, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 2007, cena 21,00 zł

k122

Swietłana Leszczak, Jazykowoje klisze. Pragmatika, sjemantika i struktura analiticzeskich nominatiwnych nieidiomaticzieskich znakow w sowriemiennom russkom jazykie, 2007, 178 s., format B5, ISBN 978-83-7133-330-9, cena 21,00 zł

Książka poświęcona jest analizie rosyjskich analitycznych nominatywnych jednostek leksykalnych nieposiadających funkcji wtórnej nominacji. Pierwszy rozdział pt. „Status frazemów” stanowi próbę uzasadnienia specyficznego statusu frazemów jako leksykalnych jednostek językowych w porównaniu z innymi jednostkami języka i mowy. W rozdziale drugim „Pragmastylistyczne oraz semantyczne funkcje frazemów” przeprowadzono próbę semantycznej i stylistycznej typologii frazemów, poddano analizie pragmatykę i stylistykę frazemów we współczesnym dyskursie rosyjskojęzycznym. Trzecia część rozprawy – „Struktura frazemów oraz problem tworzenia połączeń wyrazowych” poświęcona jest próbie formalnej typologii frazemów. Została tu przeprowadzona derywacyjna oraz strukturalna analiza frazemów. Ostatni rozdział rozprawy pt. „Praktyczne aspekty badania frazemów” dotyczy używania tych jednostek w praktyce leksykograficznej, dydaktycznej (przede wszystkim w dydaktyce nauczania Polaków języka rosyjskiego) oraz translatorycznej (przy tłumaczeniu tekstów z rosyjskiego na polski i na odwrót). Książka może zainteresować lingwistów, studentów, rusycystów oraz tłumaczy języka rosyjskiego.

K. Luciński, Zapożyczenia językowe i mentalność. O wpływie pożyczek językowych na mentalność wspólnot lingwokulturowych. Na materiale rosyjskim w konfrontacji z polskim, 2009, cena 19,95 zł

k124

Kazimierz Luciński, Zapożyczenia językowe i mentalność. O wpływie pożyczek językowych na mentalność wspólnot lingwokulturowych. Na materiale rosyjskim w konfrontacji z polskim, 2009, 194 s., format B5, ISBN 978-83-7133-424-5, cena 19,95 zł

Proponowana czytelnikowi książka powstała w nurcie paradygmatu kognitywnego dominującego w naukach humanistycznych drugiej połowy XX wieku. Najnowsze zapożyczenia leksykalne w języku rosyjskim i polskim odbijające strukturę kognitywną współczesnej globalizującej się kultury, kształtujące nowe schematy interpretacji rzeczywistości i wynikające z nich modele zachowań zostały przedstawione w ujęciu konfrontatywnym. Autorowi przyświecał następujący cel: poprzez zapożyczenia popatrzeć na pojęcia – klucze współczesnej kultury stanowiące prototyp rozwoju naszych krajów i spróbować zrozumieć ich wpływ na mentalność nosicieli języka rosyjskiego i polskiego. Książka została napisana w języku rosyjskim.

.

.

L. Mazur-Mierzwa, Nadieżdy malienkij orkiestrik... Co pod batutą w sercu gra ... Bułat Okudżawa w polskich pieriewodach: kognitywnyje stratiegii pieriewodowiedienija, 2008, cena 18,90 zł

k125

Lidia Mazur-Mierzwa, Nadieżdy malienkij orkiestrik… Co pod batutą w sercu gra … Bułat Okudżawa w polskich pieriewodach: kognitywnyje stratiegii pieriewodowiedienija,2008, 172 s., format B5, ISBN 978-83-7133-398-9, cena 18,90 zł

Niniejsza książka jest poświęcona problematyce przekładu poezji Bułata Okudżawy z języka rosyjskiego na język polski. Głównym obiektem badań prezentowanych w pracy są kognitywne strategie w polskich tłumaczeniach A. Mandaliana, W. Dąbrowskiego, J. Czecha, W. Woroszylskiego i Z. Fedeckiego. Autorka pracy bada wpływ etnokognitywnej przestrzeni i indywidualnej kognitywnej przestrzeni tłumacza na modyfikacje w tekście przekładu. Praca (napisana w języku rosyjskim) jest przeznaczona dla czytelników zainteresowanych zagadnieniami przekładu literackiego w aspekcie kognitywnym i może stanowić podstawę do dalszych badań nad przekładoznawstwem w ujęciu kognitywnym.

.

.

.

J. Nowakowska-Ozdoba, Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, 2011, cena 26,25 zł

k126

Joanna Nowakowska-Ozdoba,Inspiracje gotyckie w rosyjskiej powieści historycznej okresu romantyzmu, 2011, 234 s., format B5, ISBN 978-83-7133-479-5, cena 26,25 zł

Niniejsza publikacja poświecona jest zagadnieniu wpływu zachodnioeuropejskiej powieści gotyckiej na powieść historyczną w Rosji w latach dwudziestych i trzydziestych XIX wieku. W poszczególnych rozdziałach rozpatrywane są początki gotycyzmu w literaturze rosyjskiej, wykorzystanie tradycji gotyckiej w kreowaniu powieści historycznych, elementy gotycyzmu w przestrzeni powieściowej i fabule. Wyniki analizy przedstawiono w trzech głównych rozdziałach książki, zatytułowanych: Gotyckie kreacje bohatera w powieściach historycznych, Elementy gotyckie w przestrzeni powieści historycznych i Inspiracje gotyckie w fabule powieści historycznych. Na początku każdego z rozdziałów omówiony został występujący w romansach grozy zespół cech charakterystycznych dla rozpatrywanej kategorii. Następnie przedstawiono analizę pierwiastków gotyckich w utworach poszczególnych powieściopisarzy rosyjskich. Taki układ materiału badawczego pozwolił na ukazanie różnic w zakresie i sposobie wykorzystania elementów gotyckich przez każdego z autorów. Wszystkie rozdziały kończy podsumowanie wyników badań. Książka przeznaczona jest dla historyków literatury rosyjskiej, studentów filologii rosyjskiej, a także osób zainteresowanych powieścią gotycką i tradycją gotycką w literaturze romantyzmu.

I. Rolak, Mnogofaktornaja modiel obucienija russkomu jazyku dielowogo obsienija w Polszie: diskurs, kultura, pragmatika, 2014, cena 31,50 zł

k127

Irina Rolak, Mnogofaktornaja modiel obucienija russkomu jazyku dielowogo obsienija w Polszie: diskurs, kultura, pragmatika, 2014, 290 s., format B5, ISBN 978-83-7133-583-9, cena 31,50 zł

Publikacja pt. „Wieloczynnikowy model nauczania polskich specjalistów języka rosyjskiego biznesu” stanowi próbę utworzenia uniwersalnego modelu kształtowania kompetencji komunikatywnej w języku rosyjskiem obsługującym biznes i komercję. Specyfika tego modelu polega na tym, że opracowany on został w oparciu o polskie audytorium. Badania zakładają, iż ten model może być później wykorzystywany w nauczaniu języka biznesu w innych krajach. Ważnym przedmiotem badań są różne kompetencje, wśród których najważniejszą jest kompetencja komunikatywna. Składają się na nią takie kompetencje jak: językowa, socjolingwistyczna, dyskursywna, socjokulturowa, socjalna, strategiczna oraz przedmiotowa (język biznesu). W ramach analizowanych kompetencji została szczegółowo rozpatrzona kompetencja przedmiotowa. Wszytkie kompetencje rozpatrzono pod względem zróżnicowana poziomów wiedzy językowej w sferze biznesu i komercji zgodnie z wymogami Rady Europy oraz zaproponowano teksty i ćwiczenia, odpowiednie dla każdego z poziomów. Książka napisana jest w języku rosyjskim i skierowana do nauczycieli akademickich, językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych w poszerzaniu wiedzy na temat nauczania języka biznesu w Polsce i innych krajach.

L. Szewczenko, Russkaja proza triech poslednich diesiatletij, 2002, cena 13,13 zł

k128

Ludmiła Szewczenko, Russkaja proza triech poslednich diesiatletij, 296 s., format B5, ISBN 83-7133-181-9, 2002, cena 13,13 zł

Opracowanie, w języku rosyjskim, przeznaczone jest dla studentów filologii słowiańskiej i wszystkich zainteresowanych historią literatury rosyjskiej XX wieku. Autorka ukazuje główne tendencje rozwoju prozy rosyjskiej w ostatnich dziesięcioleciach tego wieku, a więc w okresie poprzedzającym burzliwe przemiany w Związku Radzieckim, w czasie pieriestrojki i po niej. Omawia najbardziej znane i charakterystyczne utwory tych lat.

.

.

.

A. Wilczkowska, A. Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień B1, 2017, cena 49,35 zł

Ni pucha ni piera 2_okl.cdr

Anna Wilczkowska, Anna Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień B1, 2017, 376 s. + płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-688-1, cena 49,35 zł

 Niniejszy podręcznik stanowi kolejną część cyklu. Podobnie jak część A2 uwzględnia komunikacyjne podejście do nauki języka rosyjskiego i zgodnie z obowiązującymi w szkolnictwie wyższym dokumentami: Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz Polską Ramą Kwalifikacji zawiera treści i zadania służące kształtowaniu i ewaluacji kompetencji lingwistycznych oraz sprawności komunikacyjnych. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla studentów uczących się języka rosyjskiego na lektoracie oraz na filologii rosyjskiej. Mogą z niego również korzystać uczniowie szkół średnich oraz uczestnicy kursów językowych.

E. Zubkow, Inoskazanie w russkom ugolownom dyskursie „masti”, „ponjatija”, „worowskoj zakon”, 2014, cena 37,80 zł

Inoskazanie_okl.cdr

Ewgienij Zubkow, Inoskazanie w russkom ugolownom dyskursie „masti”, „ponjatija”, „worowskoj zakon”, 2014, 398 s., format B5, ISBN 978-83-7133-611-9, cena 37,80 zł

Publikacja przedstawia różne sposoby przekazywania zastrzeżonej informacji w rosyjskim dyskursie przestępczym w zależności od miejsca komunikatów w hierarchii przestępczej. Celem antropologicznym jest udowodnienie rzeczywistego istnienia tzw. „Kodeksu Międzynarodówki Przestępczej” w formie pisanej. Osiągnięcie powyższego celu daje możliwość dodatkowego sprecyzowania tzw. „Brakującej struktury” według koncepcji Umberto Eco, oraz zastosowania modelu wyrażania refleksyjnych form doświadczenia Olega Leszczaka do nałożenia na obszar funkcjonowania dyskursu przestępczego czyli „antysystemu” w koncepcji Lwa Gumilowa.
Celem lingwistycznym jest nie tylko pokazanie sposobów zastosowania „kodu otwartego klucza” zgodnie z teorią przekazywania informacji lecz także sprecyzowanie modeli użytku określonych środków językowych. Analiza owych modeli pozwala na dokładne funkcjonalnie pragmatyczne rozgraniczenie takich warstw dyskursywnych jak slang/żargon/argot/kmina/grypsera. Publikacja w języku rosyjskim.

A. Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień A2, 2013, cena 37,80 zł

Ni pucha ni piera_okl.cdr

Anna Żelezik, Ni pucha, ni pera. Russkij jazyk. Urowień A2, 2013, 294 s.+ płyta CD, format B5, ISBN 978-83-7133-533-4, cena 37,80 zł

Niniejsze opracowanie jest adresowane przede wszystkim do studentów uczących się języka rosyjskiego na lektoracie w szkole wyższej oraz do uczniów szkół średnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego na poziomie A2. Opracowanie stanowi wybór testów weryfikujących sprawność czytania i słuchania ze zrozumieniem, pisania, mówienia, a także znajomość leksyki i podstaw gramatyki. Katalog tematyki zawartej w testach dotyczy takich podstawowych spraw z życia studenta (ucznia) jak rodzina, człowiek, dom, dzień roboczy, dzień wolny od nauki (pracy), zainteresowania, zdrowie, kuchnia, podróże, w tym podróż do Rosji. Oprócz testów podręcznik zawiera słowniczki tematyczne, tabele gramatyczne z komentarzami, wykaz poleceń w języku polskim, zwroty przydatne w pisaniu listów nieformalnych (e-maili) oraz kartek okolicznościowych i krótkich ogłoszeń. Podręcznik opatrzony jest płytą CD z nagraniami do zadań w testach sprawdzających umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

A. Żelezik, B. Gawęcka-Ajchel, Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, 2007, cena 21,00 zł

k130

Anna Żelezik, Beata Gawęcka-AjchelJęzyk rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych, 2007, 216 s., format B5, ISBN 83-7133-355-2, cena 21,00 zł

Język rosyjski dla studentów kierunków humanistycznych jest przeznaczony dla studentów dziennikarstwa, informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, historii, filologii polskiej oraz filologii obcych (poza filologią rosyjską). Podręcznik składa się z czterech rozdziałów. Każdy zawiera dwa obszerne tematy. Rozdział pierwszy uwzględnia materiały dotyczące współczesnych mediów rosyjskich (szczególnie gazet i czasopism) i informacje o podstawowych gatunkach dziennikarstwa, z którymi przyszły adept dziennikarstwa, pracując w swoim zawodzie, na pewno się zetknie. Rozdział drugi, przeznaczony dla studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, prezentuje historię bibliotek na Rusi i opis jednej z bibliotek w Federacji Rosyjskiej. Treści rozdziału trzeciego mają służyć studentom historii. Zamieszczone tu zostały teksty o znanych władcach Rosji (legendarnym założycielu dynastii Rurykowiczów – księciu Ruryku, księciu Włodzimierzu Wielkim, który ochrzcił Ruś, o carze Iwanie IV Groźnym i o Piotrze I). Dalsza część rozdziału jest szczególnie ważna dla przyszłych badaczy historii stosunków polsko-rosyjskich w czasach zaboru rosyjskiego. Zawiera ona dziewiętnastowieczne dokumenty (teksty drukowane oraz rękopisy) napisane starą cyrylicą, które studenci powinni nauczyć się czytać. Zamieszczone w podręczniku dokumenty i materiały archiwalne zostały zaopatrzone w słowniki oraz w stosowne ćwiczenia wyrabiające umiejętność przekładu i mówienia na przeczytany temat. Ostatni rozdział został poświęcony polonistom oraz studentom innych filologii (poza rosyjską). Jest on podzielony na część zawierającą teksty i niektóre utwory (lub ich fragmenty) kilku wybitnych twórców literatury polskiej, takich jak Adam Mickiewicz, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, ks. Jan Twardowski. W podrozdziale dotyczącym naszego wieszcza narodowego zaznaczone zostały związki przyjacielsko-literackie, które łączyły Mickiewicza z wielkim poetą rosyjskim – A. S. Puszkinem. W dalszej części rozdziału czwartego studenci mają okazję poznać biografie i wybrane utwory A. S. Puszkina, A. P. Czechowa, I. A. Bunina, B. L. Pasternaka, J. A. Brodskiego. Podtematy w tematach głównych zawierają na wstępie słowniczek aktywnej leksyki tematu. Kolejne ćwiczenia mają charakter gramatyczny i uwzględniają takie struktury i zjawiska językowe, z którymi student zetknie się w tekście głównym. Wszystkie zawarte w podręczniku zadania mogą być wykonywane zarówno na zajęciach pod kierunkiem lektora, jak i samodzielnie w domu.

"Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego", t. 21, red. L. Mazur-Mierzwa, 2013, cena 15,75 zł

k131

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 21, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2013, 124 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 15,75 zł

Spis treści

Językoznawstwo

  • Danutie Balszajtie, Kaciestwiennaja riedukcija glasnych w pozicji poclie twierdych soglasnych w russkoj rieci nositieliej ljutowskogo jazyka, s. 11
  • Ingrida Kisjeljutie, Sabina Mosojic, Szto ugrożajet russkomu jazyku, s. 19
  • Kazimierz Luciński, Glamur i diendizm kak stil żizni w swietie sowriemiennych tiendiencji kultury, s. 25
  • Grair Magakian, Argumentacja w świetle kontekstu pozajęzykowego (na przykładzie turecko-ormiańskiego rosyjskojęzycznego dyskursu), s. 31
  • Miroslawa Małocha, Jazykowoje i etnokulturnoje woploccianie ponjatija wniebracinyj riebienok w sistiemie wiegietatiwnoj simwoliki, s. 39
  • Katarzyna Nobis-Wlazło, Pragmatika ispolzowanja lieksicieskich jedinic so znacieniem koliciestwiennosti w rieklamnom diskursie, s. 45
  • Oksana Prosjanik, Podchody k lingwisticieskomu issliedowaniju (soglasno „nowomu” F. De Sossjuru), s. 53
  • Elena Borisowna Trofimowa, Jazykowoj antropocientrizm i sistiemocientrizm: probliemnoje polie issliedowanja, s. 59
  • Barbara Wileńska, Metodologicieskije aspekty klasifikacji leksicieskich jedinic kak ciastiej rieci, s. 67

   Literaturoznawstwo

  • Olga Bielicienko, Litieratura i litieraturocientrizm w uslowijach formirowanija socjalnokommunikacjonnogo prostranstwa, s. 79
  • Nina Belyayeva, Żanrowyje kontieksty awtorieflieksiwnoj nieliniejnosti: Popart roman Oliega Siwina Brand, s. 87
  • Joanna Nowakowska-Ozdoba, Motywy demonologiczne w małej prozie romantyków rosyjskich, s. 97
  • Eliena Poddienieżnaja, Kulturnyje orientiry w russkoj emigrantskoj essiestukie III wolny, s. 107
  • Ludmiła Szewczenko, Sakralnoje i profannoe w romanie Pawla Krusanowa Miertwyj jazyk, s. 113
„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 22, 2014, red. L. Mazur-Mierzwa

StudiaRusycystyczne-21_okl.cdr

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 22, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2014, format B5, ISSN 2084-4026, cena 16,80 zł

Spis treści

Językoznawstwo

Aleksiej Glazkow, Kategorii tieksta, s. 11

Michał Łabaszczuk, Kategorizacja ponijatijnych i siemioticieskich jedinic, s. 21

Kazimierz Luciński, K woprocu o wlijanii zaimstwowannych jazykowych sriedstw na mientalnost lingwokulturnogo soobssiestwa, s. 33

Mirosława Małocha, Tartufolo w zierkalie slawjanskoj lieksiki i frazieologii na istoriko-kulturnom fonie, s. 41

Elena Palatowskaja, Russkoje slożnoje priedlożienie w aspiektie kognitiwnych issliedowanij, s. 49

Jurij Sitko, K opriedielieniju lieksiemnogo znacienija priedlogow, s. 55

Irina Rolak, Dielowoj diskurs kak cientralnaja kategorija obucienia RJADO, s. 63

Literaturoznawstwo

Eliena Dzjuba, Obraz Rossii w tworciestwie M. D. Ciulkowa, s. 73

Aleksandr Judin, Interpretacja i awtointerprietacja tieksta: k woprosu ob awtorskich intiencijach (A. P. Ciechow Iwanow Liessij, Djabja Wanja), s. s. 81

Natalia Ilcienko, Russkaja romanticieskaja powiest kak istocinik znanij o jazykie cwietow dworjanskoj kultury, s. 89

Joanna Nowakowska-Ozdoba, Tradycja gotycka w noweli Aleksego Tołstoja Spotkanie po trzystu latach, s. 97

Natalia E. Pietrowa, Anastasja N. Moriewa, Pragmatika sowriemiennoj litieraturoj riecienzji kak raznowidnosti mielijnogo tieksta, s. 103

Ludmiła Szewczenko, Poetika powciedniewnosti w russkoj prozie posliednich diesjatilietij, s. 113

Elena N. Szirokowa, Absurdnyie modieli wriemieni w prozie W. Pieliewina, s. 125
Irena Hubicka, Kobieta na tropie zbrodni w kobiecej powieści kryminalnej (przyczynek), s. 133

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, t. 23, red. L. Mazur-Mierzwa, 2015, cena 15,75 zł

StudiaRusycystyczne-23_okl.cdr

„Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”,  t. 23, red. Lidia Mazur-Mierzwa, 2015,  134 s., format B5, ISSN 2084-4026, cena 15,75 zł

Spis treści

Językoznawstwo

Swietlana Leszczak, Frazeolosintaksticieskije modieli wierbalizacij kognitiwno-mientalnych diejstwii w idiostile Borisa Griebienssikowa, s. 11

Anna Komyszkowa, Galina Camojlowa, Lieksiema ZLO w aspiektie ciennostnych orientirow russkogo jazyka, s. 21

Kazimierz Luciński, K woprosu o slowie imidż w russkom jazykie w srawnieni s polskim, s. 29

E.A. Glazkowa,  Ocienocnyje nominacji lica w tiekstach A.S. Puszkina, s.35

Alieksiej Glazkow, Kakoj wkus u…? (Mieżdu siemantikoj i pragmatikoj), s. 43

Miroslawa Malocha, Chelidonium majus – diejstwitielnost i powierja w nominacji rastienija, s. 53

Jewgienij Zubkow, „Dżientielmeny ubaci – sliedami liegend Worowskogo Zakona, s. 63

Irina Rolak, Priemy wozdiejstwijana uciastnikow biznes-otnoszienich i ich jazykowowojewy rażienije w obucieni polskich studientow russkomu jazyku dielowogo obssienija, s., 73

Martyna Król, Homonimia interjęzykowa a nauczanie języka obcego, s. 79

Literaturoznawstwo

Irina Zajarnaja, Mietapoeticieskij dyskurs w tworciestwie Timura Kibirowa, s. 89

Ludmiła Szewczenko, Obrazy wosprijatij i w pieciatlienijw knigie Oliego Postnowa Pocielyj Arliekina, s. 97

Joanna Nowakowska-Ozdoba, Postaci kobiece rosyjskiej prozy romantycznej a tradycja gotycka, s. 109

Anna Mierieżinskaja, Mietadisurs sowrioemiennoj literatury: modieli tworcow (na materiale uciebniokow, napisanych pisatieljami, s. 119

W.T. Zacharowa, S. A. Tarasowa, Duchowno-nrawstwiennyje ciennosti siemi w powiesti Pantieliejmona Romanowa Dietstwo (w kontiekstie literaturno-chudożiestwiennoj i filosofkoj myśli ruskogo Zarubieżja, s. 125