Marek Leszczyński, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, 2009, 140 s., format B5, ISBN 978-83-7133-410-8, cena 18,90 zł

Jednym z zadań niniejszej książki jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa narodowego. Istotne jest określenie elementów kształtujących bezpieczeństwo społeczne w rozumieniu określonej teorii bezpieczeństwa oraz działań ze strony państwa kształtujących to bezpieczeństwo. Problemem badawczym podjętym w pracy jest kształtowanie bezpieczeństwa społecznego przez współczesne państwo. Nadrzędną rolę przypisano tu uczestnictwu w rynku pracy i tworzeniu dochodu przez obywateli. Zasadniczym zaś celem jest wykazanie słuszności hipotezy, że bezpieczeństwo społeczne obywateli stanowi trwały element warunkujący bezpieczeństwo współczesnego państwa. Praca składa się z sześciu rozdziałów i ma charakter teoretyczny oraz analityczno-studialny. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę systemu bezpieczeństwa, uwzględniając aspekt historyczny i przestrzenny problemu; wskazano także na istotę praw człowieka jako elementu bezpieczeństwa. W rozdziale drugim ukazano wieloaspektowość bezpieczeństwa społecznego jako trwałego elementu bezpieczeństwa jako takiego, podniesiono kwestię gwarancji przez państwo standardów socjalnych w kontekście współczesnych zagrożeń społecznych. W trzecim rozdziale dokonano analizy aktów prawnych w obszarze bezpieczeństwa społecznego w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim, wskazując na występowanie zbieżności w przepisach, a także omawiając działania w kierunku harmonizacji systemów. W rozdziale czwartym podjęto kwestię wpływu kapitału ludzkiego na bezpieczeństwo społeczne, wskazując na znaczenie tej zmiennej dla samodzielności ekonomicznej jednostek i rodzin. Rozdział piąty podejmuje problem marginalizacji niektórych grup społecznych i ich wykluczenie z rynku pracy, co powoduje wiele napięć społecznych i obniża poziom bezpieczeństwa zarówno zainteresowanych, jak i całego społeczeństwa. Rozdział szósty to analiza porównawcza rozwiązań w kilku krajach, które mają służyć płynnemu wejściu młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy, co wydatnie obniża ryzyko marginelizacji, popadania w konflikt z prawem oraz uzależnień. Zakończenie zawiera wnioski i konkluzje generalne, odnoszące się do bezpieczeństwa społecznego, wynikające z pracy.

zamknij okno