L.p. Nazwa zakładu Dyscyplina pracy naukowej Słowa kluczowe
1 Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Anita Młynarczyk-Tomczyk)
(zobacz ofertę)
Historia najnowsza, Dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie, dzieje edukacji historycznej, popularyzacja historii, Historia Edukacja Przekaz, ,
2 Dydaktyki Historii i Wiedzy o społeczeństwie (Grażyna Okła)
(zobacz ofertę)
Historia, Historia najnowsza, Dydaktyka historii, Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, Edukacja historyczna, edukacja obywatelska, ,
3 Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Hanna Wójcik-Łagan)
(zobacz ofertę)
Historia najnowsza, Historia historiografii, Dydaktyka historii, dzieje edukacji historycznej w wiekach XVI-XX, Edukacja historyczna, świadomość historyczna, patriotyzm., ,
4 Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie (Marta Samek)
(zobacz ofertę)
nauki humanistyczne, historia sztuki nowożytnej, historia sztuki, historia architektury nowożytnej, mecenat artystyczny, historia kultury nowożytnej, historia i sztuka Kielc, sztuka Małopolski., ,
5 Historii po 1945 roku (Józef Smoliński)
(zobacz ofertę)
nauki humanistyczne, Historia, Historia najnowsza, władze RP na uchodźstwie; Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie; Internowanie Polaków w Szwajcarii; polsko-amerykańskie stosunki wojskowe., ,
6 Historii Polski i Powszechnej 1918-1945 (Mariusz Nowak)
(zobacz ofertę)
Historia społeczno-polityczna XIX-XXw, historia regionu w XX-XX w. – ziemiaństwo – rolnictwo., ,
7 Historii Polski i Powszechnej w latach 1918-1945 (Edyta Majcher-Ociesa)
(zobacz ofertę)
historia gospodarcza lat 1918-1945, mniejszości narodowe, wyznaniowe i etniczne w latach 1918-1945, Przemysł mineralny, mniejszości narodowe, historia regionu w latach 1918-1945, ,
8 Historii Starożytnej (Katarzyna Ryszewska)
(zobacz ofertę)
archeologia prehistoryczna i średniowieczna, Historia, historia archeologii, archeologia, prehistoria, historia archeologii, garncarstwo średniowieczne., ,
9 Historii XIX wieku (Jacek Legieć)
(zobacz ofertę)
Historia, historia XIX wieku, Historia XIX wieku, Królestwo Polskie, armia rosyjska, służba wojskowa, ,
10 Historii XIX wieku (Jerzy Z. Pająk)
(zobacz ofertę)
Historia XIX wieku, Historia regionu świętokrzyskiego, Dziedzictwo kulturowe regionu, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, operat historyczno-kulturowy, ,
11 Historii XVI-XVIII wieku (Jacek Pielas)
(zobacz ofertę)
nauki humanistyczne, Historia, szlachta polska; osadnictwo szlacheckie; mapy historyczne; genealogie szlacheckie;, ,
12 Laboratorium Badań Środowiska
(zobacz ofertę)
Ochrona środowiska, geografia, ekologia, monitoring środowiska, biowskaźniki, bioindykacja, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (AAW), analiza chemiczna, zanieczyszczenia, ,
13 Laboratorium Modelowania Matematycznego
(zobacz ofertę)
Matematyka, informatyka, statystyka, ekonometria, bioinformatyka, matematyka, zastosowania matematyki, modelowanie matematyczne, optymalizacja, statystyka, ekonometria, analiza danych, bioinformatyka, programowanie rozproszone, programowanie współbieżne, CUDA, OpenCL, MPI, OpenMP, C++, C#, Java, symulacje komputerowe, ,
14 Nauk Pomocniczych Historii (Lidia Michalska-Bracha)
(zobacz ofertę)
Historia Polski XIX-XX wieku, Historia, Pamięć powstania styczniowego; tradycja niepodległościowa; myśl patriotyczna; Historia Polski XIX-XX wieku; dziedzictwo historyczne regionu świętokrzyskiego;, ,
15 Nauk Pomocniczych Historii (Waldemar Kowalski)
(zobacz ofertę)
Historia, historia życia społeczno-religijnego, historia, emigracja, mniejszości wyznaniowe i etniczne, wielokulturowość, Wielka Brytania, ,
16 Pracownia Finansów i Rachunkowości
(zobacz ofertę)
nauki społeczne, finanse, sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, rachunkowość przedsiębiorstw, ,
17 Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa (Waldemar Firlej)
(zobacz ofertę)
obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, Historia, historia społeczno-religijna, obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych, historia myśli pedagogicznej, Pedagogika, historia wychowania, oświata, szkolnictwo, organizacja szkolnictwa, polskie prawo szkolne, duchowieństwo katolickie, wiek XIX i XX, piśmiennictwo, bibliografia, diecezja kielecka, diecezja sandomierska., ,
18 Pracownia Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych, Zakład Prasoznawstwa
(zobacz ofertę)
nauki humanistyczne, Badanie, monitoring wizerunku, polityka, radny, media lokalne, ,
19 Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej (ALDONA KOPIK)
(zobacz ofertę)
Pedagogika, dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, diagnozowanie rozwoju dziecka, wspomaganie rozwoju, rozwój umysłowy, rozwój społeczno-emocjonalny dziecka, profil inteligencji dziecka, teoria inteligencji wielorakich, wielointeligentna edukacja dla dziecka, ,
20 Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej (ALEKSANDRA SŁOPIECKA)
(zobacz ofertę)
zdrowie publiczne, epidemiologia, styl życia, zachowania zdrowotne, promocja zdrowia, profilaktyka, ,
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] następne