Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Struktura organizacyjna UJK obejmuje 7 wydziałów, 35 kierunków studiów i blisko 150 specjalności z zakresu nauk pedagogicznych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, artystycznych i nauk o zdrowiu. Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu tworzą studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz habilitacyjne na Wydziale Humanistycznym. Uczelnia posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, m.in. w dziedzinie nauk humanistycznych, przyrodniczych i sztuk plastycznych. UJK realizuje kilkanaście projektów inwestycyjnych, badawczych i edukacyjnych finansowanych w ramach programów rozwojowych szkół wyższych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nauka, wiedza, badania

Tematyka prowadzonych na UJK badań naukowych jest bardzo rozległa. Obejmuje pace badawcze z zakresu nauk pedagogicznych, humanistycznych, społecznych przyrodniczych, artystycznych i nauk o zdrowiu. Wyniki badań stanowią nie tylko dorobek naukowy ich twórców, ale także ofertę, jaką Uniwersytet kieruje do otoczenia kulturalnego, oświatowego, biznesowego i przemysłowego.

pictureBadania naukowe prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu mają charakter interdyscyplinarnych prac badawczych realizowanych we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Zadania badawcze w zakresie badań klinicznych, dyscyplin zachowawczych, fizjoterapeutycznych i nauk o zdrowiu realizowane są w ramach badań statutowych oraz grantu MNiSW jako wieloletnie programy badań.

pictureBadania naukowe prowadzone na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym obejmują m.in. dociekania empiryczne i teoretyczne dotyczące współczesnej edukacji i jej uwarunkowań, problemów pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, społecznej, resocjalizacyjnej, czy psychologii społecznej i twórczej.

pictureBadania naukowe prowadzone na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym charakteryzują się bardzo szerokim spektrum uprawianych dyscyplin, co stwarza korzystne warunki do prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Wydział posiada nowoczesną infrastrukturę. Na szczególną uwagę zasługuje unikalna aparatura badawcza stanowiąca wyposażenie laboratoriów.

pictureBadania naukowe prowadzone na Wydziale Humanistycznym obejmują m.in. bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, historię i teorię literatury, językoznawstwo, badania kulturowe, historię starożytną, średniowieczną, nowożytną, najnowszą i nauki pomocnicze historii.

pictureBadania naukowe prowadzone na Wydziale Zarządzania i Administracji dotyczą m.in. funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym, działania klastrów, czy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego