Oferta zakładu

Wydział : Humanistyczny

Instytut : Instytut Historii

Zakład : Historii XIX wieku (Jerzy Z. Pająk)

Skład osobowy

Prowadzone badania

Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • część monografii - [wraz z J. Pająkiem] 1867-1918, [w:] Dzieje powiatu kieleckiego 1810-2008, pod red. J. Wijaczki i W. Saletry, Kielce 2009, ss. 75-158; autor 239 biogramów w: Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t. 2 (1795-1918), pod red. J. Szczepańskiego, Kielce 2009

możliwe do realizacji (oferta)

  • Sporządzanie ekspertyz, analiz i recenzji naukowych z zakresu historii XIX wieku i historii regionu. Opracowywanie monografii miast, miejscowości i powiatów w regionie świętokrzyskim. Opracowywanie operatów historyczno-kulturowych w miejscowych planach zagospodarowania. Opracowywanie analiz i studiów (w tym kartograficznych) w zakresie dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Przygotowywanie baz danych dot. historii i dziedzictwa kulturowego regionu.

Patenty / wdrożenia

  • Studium diagnozy środowiska kulturowego regionu kieleckiego – 1996, opracowanie dla Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, [wraz z H. Stawickim] Założenia programowo-przestrzennych osi kulturowej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 1998, opracowanie dla Zarządu Miasta Ostrowca Św.,[wraz z H. Stawickim, E. Ćwiertakiem] Operat historyczno-kulturowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świętokrzyskiego Parku Narodowego – 1999, opracowanie dla dyrekcji ŚPN

Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • Nagrody Rektora: indywidualne II stopnia (1997/1998, 2003/2004), III stopnia (2006/2007) oraz zespołową III stopnia (2005/2006). Odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • W latach 1990-2000 roku byłem członkiem zespołu regionalnego Prowincji Sandomierskiej w ramach Programu Badawczego Ministerstwa Kultury i Sztuki "Synteza kulturowych wartości przestrzeni Państwa Polskiego" koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska w Gdańsku. W ramach tych prac byłem współautorem [wraz z dr arch. Henrykiem Stawickim] opracowania „Synteza środowiska kulturowego Prowincji Sandomierskiej” (2000 stron maszynopisu, 120 map w skali 1: 200 000). Sygnalna część tego opracowania ukazała się w ramach wydawnictwa Region Kielecko-Radomski w jego policentrycznej strukturze z Aglomeracją Staropolską Kielce 1999, ss. 20 + 19 map. W l. 1988-2005 współpracowałem z Pracownią Ochrony Środowiska Kulturowego w Kielcach, z Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie oraz Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • Historia XIX wieku, Historia regionu świętokrzyskiego, Dziedzictwo kulturowe regionu, plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, operat historyczno-kulturowy