Oferta zakładu

Wydział : Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut : Instytut Matematyki

Zakład : Laboratorium Modelowania Matematycznego

Tematyka badań;

Obecnie prowadzone są następujące badania: zastosowanie metod numerycznych w teorii sprężystości, metod matematycznych bioinformatyki (porównanie sekwencji genowych i wzorców reaktywności), zastosowanie metod matematyki w modelowaniu nanostruktur, zastosowanie metod matematyki i statystyki w analizie danych medycznych. Nowoczesna aparatura badawcza umożliwiła rozszerzenie działalności badawczej w tematyce metod numerycznych a w szczególności ich zastosowań w badaniu drgań losowych w systemach żyroskopowych i lepko sprężystych; obiektowo zorientowanych baz danych; modelowania matematycznego w zakresie nanostruktur; rozwój metod bioinformatyki i ich zastosowanie do danych pozyskiwanych do laboratoriów biologicznych i szpitali; rozwój metod „ drążenia danych” i ich zastosowanie do danych pozyskiwanych z pozostałych laboratoriów.

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Matematyka
 • informatyka
 • statystyka
 • ekonometria
 • bioinformatyka
 • realizowane aktualnie

  • - Realizacja zadania Opracowanie i realizacja symulacji zjawisk fizycznych w obszarze warstw węglowo-palladowych wytworzonych w ramach zadania 1 dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków w ramach projektu POIG Opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków dla zastosowania w warunkach ponadnormatywnych (deteH), nr umowy UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-06.

  możliwe do realizacji (oferta)

  • • MODELOWANIE MATEMATYCZNE, OPTYMALIZACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW KOMBINATORYCZNYCH
   - tworzenie modeli matematycznych i ich implementacja komputerowa; zastosowanie modeli matematycznych do analizy i symulacji zjawisk oraz prognozowania ich rozwoju
   - rozwiązywanie problemów typu kombinatorycznego, np. związanych z wyznaczaniem tras, przydziałem zadań, tworzeniem harmonogramów
   - metody probabilistyczno-statystyczne w modelowaniu matematycznym
   - rozwiązywanie problemów z zakresu optymalizacji
   - optymalizacja dyskretna z wykorzystaniem metod teorii grafów
   - tworzenie modeli opartych na stochastycznych układach dynamicznych

   • ANALIZA STATYSTYCZNA I EKONOMETRYCZNA
   - opracowania i analizy dotyczące modelowania oraz prognozowania ekonometrycznego
   - szeroko pojęte analizy dużych zbiorów danych z wykorzystaniem metod bazodanowych, metod statystycznych oraz metod sztucznej inteligencji
   - analizy bioinformatyczne, w szczególności analizy niestandardowe wykorzystujące w sposób twórczy metody algebry, informatyki i statystyki
   - analizy ekonometryczne i tworzenie prognoz ilościowych o charakterze gospodarczym
   - prowadzenie badań edukacyjnych i opracowywanie wyników tych badań

   • ZASTOSOWANIA MATEMATYKI W INFORMATYCE
   - wykorzystania metod teorii formalnych konceptów (Formal Concept Analysis) do oceny sytuacji opisanych przez obiekty i ich własności
   - analiza systemowa i projektowanie baz danych
   - analiza obrazów, w szczególności zdjęć mikroskopowych, mająca na celu identyfikację, pomiar i opis statystyczny obiektów widocznych na zdjęciach
   - tworzenie rozwiązań informatycznych z zakresu kryptografii z zastosowaniem krzywych eliptycznych

   • PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW
   - usługi w zakresie programowania, optymalizacji algorytmów na potrzeby architektury: rozproszonej, współbieżnej, hybrydowej z kartami obliczeniowymi (GPGPU – Tesla, architektura CUDA, OpenCL),
   - kompleksowe tworzenie programów dedykowanych na potrzeby określonych zagadnień badawczych wraz opracowaniem optymalnego modelu matematycznego

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • - Jednostki realizujące projekt POIG deteH (nr umowy UDA-POIG.01.03.01-14-071/08-06): Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Instytut Fizyki PAN, Instytut Matematyki UJK, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej
   - Urząd Statystyczny w Kielcach

  Wykaz aparatury używanej w pracy badawczej

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • matematyka, zastosowania matematyki, modelowanie matematyczne, optymalizacja, statystyka, ekonometria, analiza danych, bioinformatyka, programowanie rozproszone, programowanie współbieżne, CUDA, OpenCL, MPI, OpenMP, C++, C#, Java, symulacje komputerowe