Oferta zakładu

Wydział : Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut : Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

Zakład : Laboratorium Badań Środowiska

Tematyka badań;

Kierunek geologiczny - tematyka prac badawczych obejmuje tematy: Ewolucja i współczesne procesy środowiska w regionie świętokrzyskim; Funkcjonowanie geoekosystemu we wzorcowych systemach ekologicznych; Transformacja odpadu podkoronowego w ekosystemach leśnych na obszarze gór niskich i pogórza; Migracja metali ciężkich w układzie gleba – woda – osad denny w zależności od zagospodarowania terenu na przykładzie wybranych geoekosysemów w Górach Świętokrzyskich; Zmiany termiczno-wilgotnościowe w wybranych jaskiniach Polski i Czech w warunkach presji turystycznej.

Kierunek gleboznawczy- w ramach tego tematu realizowane są prace: Ochrona gleb przed erozja wodną i wietrzną na tle dynamiki środowiska przyrodniczego; rekultywacja terenów przekształconych przez działalność gospodarczą (w tym obiektów gospodarki komunalnej oraz przemysł wydobywczy), dynamika procesów glebowo-roślinnych zachodzących w warunkach stresu przemysłowego, biofizyczne badania mechanizmów pobierania przez systemy korzeniowe metali ciężkich, tempa ich transportu oraz akumulacji w wybranych tkankach roślinnych, badanie katalitycznych właściwości gleby (w tym aktywności enzymatycznej w zakresie detoksykacji ksenobiontów), Chemia i toksykologia ekosystemów torfowiskowych.

Bioindykacja - Biomonitoring środowisk wodnych i lądowych z zastosowaniem bezkręgowców i porostów jako organizmów wskaźnikowych, Szata roślinna i jej zmiany wywołane antropopresją

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • Ochrona środowiska
 • geografia
 • ekologia
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • Projekt badawczy MNiSzW nr NN 305 3622 33 Transformacja opadów atmosferycznych w ekosystemach leśnych na obszarze gór niskich i pogórza – kierownik dr Rafał Kozłowski

  realizowane aktualnie

  • - Wykorzystanie bioakumulatorówHypogymniaphysodes (L.)Nyl. i Pleuroziumschreberi [Brid.]Mitt. do oceny zanieczyszczenia powietrza WWA i metalami ciężkimi pochodzącymi z emisji liniowej – kierownik dr Małgorzata Jóźwiak
   - Znaczenie bioindykacyjne porostów w ocenie zanieczyszczeń terenów kolejowych WWA i metalami ciężkim - kierownik prof. dr hab. Marek Jóźwiak
   - Funkcjonowanie dziedzictwa geologicznego Jaskinia Raj w warunkach antropopresji przemysłowo-turystycznej -kierownik prof. dr hab. Marek Jóźwiak
   - Funkcjonowanie geoekosystemu w warunkach kwaśnej imisji - kierownik prof. dr hab. Marek Jóźwiak

  możliwe do realizacji (oferta)

  • - Analiza wielkości imisji zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2, O3) oraz pyłowych (PM2,5, TSP) w powietrzu atmosferycznym wraz z warunkami meteorologicznymi (temperatura powietrza, wilgotność względna, opad, prędkość i kierunek wiatru)
   - Analiza natężenia ruchu pojazdów wraz z warunkami meteorologicznymi (temperatura powietrza, wilgotność względna, opad, prędkość i kierunek wiatru)
   - Analiza składu chemicznego prób środowiskowych (wody, gleby, materiału roślinnego, zwierzęcego, osadów dennych)
   - Analiza składu chemicznego próbek środowiskowych na zawartość C, H, N, S
   - Analiza TOC i OWO
   - Mikroanaliza rentgenowska metodą spektrometrii energodyspersyjnej

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • - M. Jóźwiak - nagroda JM Rektora Akademii Świętokrzyskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe - 2001r.
   - R. Kozłowski – nagroda JM Rektora Akademii Świętokrzyskiej III stopnia za osiągnięcia naukowe – 2004 r.
   - M. Jóźwiak - nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego I stopnia za osiągnięcia naukowe - 2011r

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • - Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
   - Stacja Naukowo-Badawcza Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii nauk w Szymbarku
   - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Kielcach
   - Instytut Geologiczny w Kielcach
   - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kielcach
   - Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
   - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
   - Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  Wykaz aparatury używanej w pracy badawczej

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • monitoring środowiska, biowskaźniki, bioindykacja, metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (AAW), analiza chemiczna, zanieczyszczenia