Oferta zakładu

Wydział : Pedagogiczny i Artystyczny

Instytut : Instytut Pedagogiki i Psychologii

Zakład : Pracownia Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa (Waldemar Firlej)

Skład osobowy

Dyscyplina pracy naukowej

 • obszar nauk humanistycznych
 • dziedzina nauk humanistycznych
 • Historia
 • historia społeczno-religijna
 • obszar nauk społecznych
 • dziedzina nauk społecznych
 • historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika
 • Prowadzone badania

  Zrealizowane w okresie 2 lat:

  • • Wkład duchowieństwa katolickiego Kielecczyzny (świeckiego i zakonnego) w rozwój oświaty i kultury w regionie świętokrzyskim oraz w skali ogólnokrajowej w XIX i XX wieku;

  realizowane aktualnie

  • • Funkcje oświatowo-wychowawcze bractw i stowarzyszeń religijnych w diecezji kieleckiej w latach 1918–1939,
   • Kształtowanie się polskiego prawa szkolnego od XVIII do XX wieku,
   • Organizacja szkolnictwa w II Rzeczypospolitej 1918–1939,
   • Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza sekularyzowanych duchownych na terenie diecezji kieleckiej i sandomierskiej w XIX i XX w.;

  możliwe do realizacji (oferta)

  • • Przemiany szkolnictwa i oświaty na Kielecczyźnie w XIX i XX wieku,
   • Wkład duchowieństwa katolickiego w rozwój oświaty i wychowania na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

  Otrzymane nagrody, odznaczenia

  • Nagroda Rektora WSP w Kielcach w 1998 r. za działalność naukową.

  Współlpraca z podmiotami zewnętrznymi

  • • współpraca naukowo-badawcza z Towarzystwem Historii Edukacji w Warszawie;
   • współpraca naukowo-badawcza z Pracownią Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji Kościelnych Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Słowa kluczowe związane z prowadzoną pracą badawczą

  • historia wychowania, oświata, szkolnictwo, organizacja szkolnictwa, polskie prawo szkolne, duchowieństwo katolickie, wiek XIX i XX, piśmiennictwo, bibliografia, diecezja kielecka, diecezja sandomierska.