Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Maksymiuk

Informuję, iż na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Magdaleny Maksymiuk

pt. „Pozycja ustrojowa izb wyższych parlamentu w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.”

 

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: nauki o polityce

 

Promotor:      

prof.  zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Promotor pomocniczy    

dr Krzysztof Gawkowski 

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie

Recenzenci:      

prof. UR. dr hab. Sabina Grabowska 

Uniwersytet Rzeszowski 

prof. dr hab. Bogumił Szmulik  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Termin i miejsce obrony: 12 czerwca 2018 r. o godz. 10.00, sala  posiedzeń Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (pok. 128), ul. Świętokrzyska 21, Kielce 

 

Praca dostępna jest w Dziekanacie Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p. 110.

 21

  Dziekan  

         prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Czcionka
Wysoki kontrast