Pomoc Materialna

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH PROSZENI SĄ O ODBIERANIE DECYZJI STYPENDIALNYCH!!! 

WSZYSCY STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O STYPENDIUM, PROSZENI SĄ O WPROWADZENIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DO SWOJEGO KONTA W WIRTUALNEJ UCZELNI !!!

W roku akademickim 2017/18 za podstawę naliczania dochodu w rodzinie studenta uwzględniamy dochody z 2016 r., pod warunkiem, że w ciągu roku 2016, 2017 i do dnia złożenia wniosku, sytuacja materialna w rodzinie nie uległa zmianie.

Szczegółowy wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o pomoc materialną – załącznik nr 24 

Szczegółowe zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta – załącznik nr 25

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2017 r, przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. – 2577 zł. 

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązuje do dnia 23 września 2018 r.

 Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej należy składać osobiście! Wnioski przysyłane pocztą nie będą rozpatrywane !!!

Załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJK w Kielcach, niezbędne do podania o przyznanie stypendium:

 • socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości (załączniki nr 1, 5, 6, 12, 23 – obowiązkowo) + (załącznik nr  tylko do stypendium  w zwiększonej wysokości) + dokumenty wg wykazu – załącznik nr 24
 • specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2, 5, 6, 23 – obowiązkowo)
 • rektora za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (załącznik nr 3, 5, 23 )  – w przypadku złożenia numeru konta oraz oświadczeń zał. nr 5 i 23 wraz z wnioskiem o stypendium socjalne wystarczy jednorazowe oświadczenie)

 

 !!! Terminy comiesięcznych wypłat świadczeń pomocy materialnej !!!

2017 r.

 • listopada (wypłata za październik i listopad) 
 • grudzień 

2018 r.

 • styczeń
 • luty 27
 • marzec 26
 • kwiecień 27
 • maj
 • czerwiec

 W oparciu o § 4 pkt. 1 Zarządzenia Rektora Nr 44/2016 z dnia 27 lipca 2016 r.  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – z późn. zmianami – Dziekan WPAiZ ustalił terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2017/ 18.

Studenci II, III, II r.II° wszystkich form studiów mogą składać wnioski: od 01 czerwca do 30 września 2017 r.

Osoby przyjęte na I oraz I r.II° wszystkich form studiów mogą składać wnioski: od 01 do 21 października 2017 r.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów, studenci wszystkich form studiów mogą składać: od 26 września do 15 października 2017 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Decyzją Prodziekana ds. studenckich WPAiZ, na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium: socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości* (dotyczy studentów studiów stacjonarnych) – mogą składać od 15 do 30 dnia każdego miesiąca (począwszy od 15 listopada 2017 r.)

  

Wysokość stypendium:  w roku akademickim 2017/18 r.                                                        

Dochód (netto)                                      socjalne:                                      socjalne w zwiększonej wysokości:

      0,00 – 340,99 zł                              500 zł                                                               650 zł
  341,00 – 668,20 zł                              350 zł                                                               500 zł
    


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Średnia z ocen uzyskanych w ubiegłym roku akademickim:

Stypendium I – go stopnia – 3 pkt.
Stypendium II – go stopnia – 2 pkt.
Stypendium III – go stopnia – 1 pkt. 


Progi stypendium rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania UJK w roku akademickim 2017/18 

Administracja – od 4,58;    Bezpieczeństwo – od 4,50;    Ekonomia – od 4,65;    Finanse i Rachunkowość – od 4,38;   

Logistyka – od 4,20;    Politologia – od 4,75;    Prawo – od 4,41;    Stosunki Międzynarodowe – od 4,57;   

Zarządzanie – od 4,50


 

  Kwota stypendium w roku akademickim 2017/18 wynosi minimalnie 500 zł – maksymalnie 1 350 zł

1 pkt. – 500 zł                 7 pkt. – 1 100 zł
2 pkt. – 650 zł                 8 pkt. – 1 150 zł
3 pkt. – 800 zł                9 pkt. – 1 200 zł
4 pkt. – 900 zł              10 pkt. – 1 250 zł
5 pkt. – 1 000 zł            11 pkt. – 1 300 zł
6 pkt. – 1 050 zł            12 pkt. – 1 350 zł

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostały opisane w rozdziale IV §11 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 znaczny stopień niepełnosprawności 300 zł
umiarkowany stopień niepełnosprawności 250 zł
lekki stopień niepełnosprawności 200 zł

 Studentów wszystkich rodzajów studiów starających się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych informujemy, że wszystkimi sprawami związanymi z tym stypendium zajmuje się:

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
D.S. ODYSEJA, ul. Śląska 11 A, 25-328 Kielce, tel. 41-349-78-78
Godziny otwarcia: poniedziałek 11:00 – 15:30, wtorek – piątek 8:00 – 15:30

 


 

ZAPOMOGA

Ustala się wysokość zapomóg, w przypadku:

 1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – do 550 zł,
 2. nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – do 400 zł,
 3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się
  w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – do 400 zł,
 4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, w szczególności pożar, powódź lub suszę – do 400 zł,
 5. zapomoga może zostać przyznana także studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, w szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach – do 400 zł.

Druki do pobrania (załączniki wg Zarządzenia Rektora UJK w Kielcach nr 76/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 89/2017 z dnia 14.09.2017 r.)

 

Czcionka
Wysoki kontrast