Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Zarządzania

logo

Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Zarządzania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone  w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
  • posiadanie dorobku naukowego kwalifikującego do zaliczenia do minimum kadrowego na kierunku zarządzanie, logistyka lub finanse i rachunkowość,

Wymagane dokumenty

  1. Podanie o zatrudnienie na profesora nadzwyczajnego.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu profesora.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
25-406  Kielce, ul. Świętokrzyska 21
Dodatkowe informacje: e-mail: iz@ujk.edu.pl , tel.: 041/ 349-65-77

 

Termin składania dokumentów upływa dnia: 15 września 2017 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Dziekana.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie  podstawowym miejscem zatrudnienia.
Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanej przez kandydata ofercie pracy jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czcionka
Wysoki kontrast