Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Krajów Europy Północnej

logo
Nazwa wydziału Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
Stanowisko Asystent
Dziedzina nauki Dziedzina nauk społecznych
Liczba etatów 1
Publikacja ogłoszenia do (data) 30.05.2018
Opis ogłoszenia Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm.  oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Posiadanie tytułu zawodowego magistra

Osoba ze znajomością języka norweskiego, odznaczająca się przygotowaniem  i kompetencjami do prowadzenia zajęć merytorycznych w języku angielskim z zakresu kultury państw nordyckich.

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisko asystenta.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Odpis dyplomu o nadaniu tytułu zawodowego magistra

4.      Życiorys zawodowy.

5.      Informacja o dotychczasowym dorobku

6.      Wykaz publikacji.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

25-406  Kielce, ul. Świętokrzyska 21 B

email: inp@ujk.edu.pl,

Dodatkowe informacje: tel. 041/ 349-65-45

Składanie dokumentów: 30.05.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 13.06.2018 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

 

 

 


W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”. W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanej przez kandydata ofercie pracy jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czcionka
Wysoki kontrast