Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania

logo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
25-406 Kielce,  ul. Świętokrzyska 21
tel.: (041) 349 65 25, e-mail:dziekan.wzia@ujk.edu.pl

Dziekan
Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Instytucie Zarządzania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk wojskowych,

– posiadanie dorobku naukowego w obszarze logistyki,

– posiadane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu logistyki

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko adiunkta.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania stopnia naukowego.

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania – Instytut Zarządzania

25-406  Kielce, ul. Świętokrzyska 21

Dodatkowe informacje: email: iz@ujk.edu.pl tel.: 041/ 349-65-77

Termin składania dokumentów upływa dnia:  24 marca 2017 roku                                           

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Dziekana.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiegow Kielcach będzie  podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

     Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania  

     prof. UJK dr hab. Wojciech Saletra

Czcionka
Wysoki kontrast