Jakość kształcenia

Podstawy prawne określające w sposób zasadniczy obecną strukturę oraz funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości na Uczelni, w tym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania, stanowią: Uchwała Nr 75/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia, Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora UJK w Kielcach z dnia 19 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia ze zmianami oraz Zarządzenie Nr 75/2016 Rektora UJK w Kielcach w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Zgodnie z zapisami znajdującymi się w wymienionych powyżej dokumentach, w celu realizacji zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) na szczeblu Uniwersytetu została powołana Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia (UKJK).
W skład UKJK wchodzą Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK) i Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK). Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) sprawuje Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia. Prace Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (UKJK) koordynuje Pełnomocnik Rektora UJK w Kielcach ds. Zapewniania Jakości Kształcenia, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego tego organu.

Do podstawowych zadań UKJK należy opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie prawa, określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia, monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich poziomach i formach edukacji, upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia, wspieranie i monitorowanie działań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia, a także doskonalenie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości i coroczne raportowanie jego prac przed Senatem UJK w Kielcach. Szczegółowe zadania uczelnianych zespołów precyzuje Zarządzenie Nr 78/2015 Rektora UJK w Kielcach z dnia 19 października 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia. Wewnętrzny system zapewniania jakości opiera się na przyjętych w Uczelni rozwiązaniach organizacyjnych i proceduralnych, tworząc układ powiązań i zależności – ilustruje to poniższy schemat.

 

STRUKTURA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

schematUchwałą nr  118/2016 z dnia 20 października 2016 r.  Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania powołano Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK) na kadencję 2016-2020, w skład której wchodzą Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK), Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK) oraz kierunkowe zespoły ds. Programów Kształcenia (KZPK).  W skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK) wchodzą: nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana – zapewniającej właściwą reprezentację głównych kierunków kształcenia, studenci oraz doktoranci na wydziałach, gdzie prowadzone są studia doktoranckie, zapewniający właściwą reprezentację kierunków kształcenia, wskazani przez wydziałowy organ samorządu studentów oraz doktorantów, przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: Tadeusz Pęczek, Prezes Zarządu EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ; Tadeusz Sayor, wiceprezydent Kielc; Krzysztof Kobryń, Prezes Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o. o.; Jarosław Ambroziak, Prezes Zarządu kompementariusza Infover Sp. z o. o.; Grzegorz Stasiek, dyr. ds. technicznych ORAPI; Zdzisław Mojecki, prezes Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Budowlanej w Kielcach, inne osoby wskazane przez dziekana.

W jego skład Kierunkowych Zespołów ds. Programów Kształcenia  wchodzą przedstawiciele minimum kadrowego dla danego kierunku studiów, przedstawiciele studentów. Pracami zespołu koordynuje kierownik jednostki prowadzącej kierunek studiów lub wskazany przez niego zastępca. Nadzór nad funkcjonowaniem wydziałowego systemem zapewnienia jakości kształcenia sprawuje prodziekan ds. ogólnych i finansowych.

Kierunkowe zespoły ds. programów kształcenia zdają roczne sprawozdania z podejmowanych działań przed Wydziałową Komisją ds. Jakości Kształcenia.

Do podstawowych zadań WKJK należy: wdrażanie procedur opracowanych przez Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia; analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia na wydziale; przedstawianie dziekanowi propozycji mających na celu podniesienie jakości kształcenia na wydziale; udział w przygotowaniu materiałów koniecznych do akredytacji państwowej i resortowej; wnioskowanie  zmian  w  programach  kształcenia  na  bazie  uzyskanych  wyników ankietyzacji (pracodawców, studentów i absolwentów); wnioskowanie o dokonanie zmian w sposobach prowadzenia zajęć dydaktycznych w celu uzyskania  większej  efektywności  procesu  kształcenia  na  bazie  uzyskanych  wyników ankietyzacji (studenci i absolwenci); wnioskowanie  o  dokonanie  zmian  w  zakresie  infrastruktury  w  aspekcie  osiągania zakładanych efektów kształcenia; przedstawianie  Uczelnianej  Komisji  ds.  Jakości  Kształcenia  wyników  samooceny  i planów działań naprawczych z zakresu jakości kształcenia wraz z harmonogramem ich wdrażania w formie corocznego sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, na obowiązującym druku.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy: opracowanie  oceny  stanu  wyjściowego  w  oparciu  o  uzyskane  wyniki  samooceny  na wydziałach; opracowanie  dokumentacji  w  zakresie  zapewniania jakości kształcenia specyficznej dla wydziału  (przygotowanie części ankiety specyficznej dla wydziału); opiniowanie propozycji zmian w programach kształcenia; opiniowanie nowych programów kształcenia z uwzględnieniem: a) potrzeb rynku pracy, b) wyników monitorowania karier absolwentów, c) zakładanych efektów kształcenia; monitorowanie obsady kadrowej zajęć dydaktycznych; monitorowanie procesu dyplomowania; monitorowanie zabezpieczenia infrastruktury dydaktycznej; opiniowanie harmonogramu i organizacji zajęć; opracowywanie  rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na wydziale w oparciu o raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia należy:

przeprowadzenie  wewnętrznej  oceny  stanu wyjściowego  według  wytycznych Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia; przygotowywanie i koordynowanie wydziałowych badań ankietowych; sporządzenie raportu z uzyskanych wyników badań ankietowych; monitorowanie wprowadzania rekomendacji Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w celu poprawy jakości kształcenia na wydziale; publikowanie  wyników  oceny  jakości  kształcenia  na  wydziale  (wyniki  badań ankietowych); opiniowanie programów kształcenia zgodnie z KRK (obecnie PRK); opiniowanie metod oceny osiągania  założonych efektów kształcenia; monitorowanie  kariery  zawodowej  absolwentów  oraz  opinii  pracodawców  w  zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej; monitorowanie  jakości  obsługi  administracyjnej  nauczycieli  akademickich,  studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowy

Do zadań Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia (KZPK) należy: analiza programów kształcenia pod kątem oceny efektów kształcenia, stanowąca podstawę ich doskonalenia; monitorowanie osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia; analiza kart przedmiotów, uwzględniająca dobór metod, dobór literatury, określenie wymagań  wstępnych,  nakład  pracy  własnej  studenta,  punkty  ECTS,  odniesienie  efektów przedmiotowych (modułowych) do kierunkowych, adekwatność metod oceny; analiza  zgodności  tematów  prac  dyplomowych  z  kierunkiem  studiów  oraz  przestrzegania regulaminu prac dyplomowych; analiza  dostępności  dla  studenta  pracowników  naukowo-dydaktycznych i niebędących nauczycielami akademickim; analiza  współpracy  z  interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie realizowanego/ modyfikowanego/ przygotowywanego programu kształcenia; analiza udziału studentów w procesie tworzenia i oceny programu kształcenia; opiniowanie wzorów suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku akademickim; przedstawianie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wyników samooceny z zakresu jakości kształcenia w formie corocznego sprawozdania z działalności Kierunkowego Zespołu ds. Programów Kształcenia, na obowiązującym druku.

Czcionka
Wysoki kontrast