Absolwent kierunku Prawo jest wyposażony w wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne osób potrafiących wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i powiązanych z nim dyscyplin w celu analizy problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania. Posiada umiejętności sprawnego obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych i gospodarczych oraz analizowania ich powiązania z różnymi obszarami działalności prawnej.
Dostrzega potrzebę nieustannej analizy trendów w orzecznictwie oraz stanowieniu prawa, umie analizować zjawiska i procesy gospodarcze w aspekcie prawnym, a także mechanizmy i zasady związane z tworzeniem i wykładnią prawa. Potrafi wskazać odpowiednie metody wykładni normy prawnej, poprzedzone analizą stanu prawnego i jak najlepszym dopasowaniem do sytuacji jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza zna regulacje prawne związane z szeroko rozumianym prowadzeniem działalności gospodarczej.
Posiada umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego określonymi dla poziomu B2+.
Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności dzięki którym  przygotowany jest do pracy w różnego rodzaju jednostkach organizacyjnych a także do samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego.

Posiada umiejętności samokształcenia i adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, co w zawodzie prawniczym jest niezmierne ważne i stanowi podstawę utrzymania zdobytych kompetencji.

Absolwent Specjalizacji sądowej nabył wiedzę w zakresie praw: bankowego, rolnego, handlowego, karnego wykonawczego, karnego gospodarczego, wykroczeń a także postępowania egzekucyjnego w administracji, postępowania nieprocesowego czy też sądowego postępowania egzekucyjnego. W programie tej specjalności znajdują się także elementy kryminologii, kryminalistyki oraz prawa dowodowego w postępowaniu cywilnym i dowodów w procesie karnym. Specjalność uzupełniona jest  przeglądem zawodów prawniczych umożliwiających absolwentom wybór dalszych kierunków kształcenia.

Absolwent specjalności Prawo europejskie i międzynarodowe zapoznał się z  dziedziną prawa i nauk wspomagających, które pozwoliły mu zdobyć wiedzę i umiejętności do realizacji zadań zawodowych w relacjach ponadnarodowych. Poznał  zagadnienia dotyczące ustrojów państw współczesnych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, jednolitego rynku europejskiego, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii Europejskiej. Wraz z rozpoznaniem współczesnych relacji społeczno-gospodarczych na świecie absolwent tej specjalności nabył wiedzę z zakresu prawa konsularnego i dyplomatycznego, prawa międzynarodowego prywatnego, arbitrażu międzynarodowego czy też międzynarodowej ochrony praw człowieka. Przedmioty z zakresu tworzenia prawa w Unii Europejskiej, praw Rady Europy, prawa karnego Unii Europejskiej, zamówień publicznych pozwoliły dodatkowo absolwentom tej specjalności na zdobycie pogłębionej wiedzy i umiejętności tworzenia i stosowania prawa w obszarze Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku prawo zdobyli wiedzę opartą na aktualnym prawie polskim i unijnym, orzecznictwie sądów i trybunałów, umożliwiającą poznanie mechanizmów tworzenia i sposoby dokonywania wykładni przepisów prawnych. Ponadto posiadają umiejętności rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów.

Absolwent kierunku Prawo, uzyskując  tytuł zawodowy magistra prawa, uprawniony jest do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie odpowiednich aplikacji prawniczych przygotowujących i  umożliwiających pracę w klasycznych zawodach prawniczych, takich jak: sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, komornik czy też notariusz. Ponadto, absolwent  przygotowany jest do kontynuowania nauki na studiach podyplomowych oraz podjęcia kształcenia na studiach III stopnia.

Studia i bogata wiedza w zakresie różnych dziedzin prawa czyni z absolwentów  cennych pracowników jednostek administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz podmiotów audytorskich i doradczych (działy organizacyjne, podatkowe, doradztwa prawnego) itp. Prawo to obszar działania każdej jednostki organizacyjnej,  prowadzony bezpośrednio i samodzielnie przez te jednostki albo zlecany do usługowego prowadzenia lub fachowego doradztwa. Z tego też względu zakres jednostek, w których absolwenci  mogą znaleźć zatrudnienie jest bardzo szeroki i zróżnicowany.

 Absolwent kierunku administracja studia pierwszego stopnia o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Administracja o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, w tym przede wszystkim nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zwłaszcza jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada także kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent kierunku Administracji, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w warunkach postępujących procesów integracyjnych w Europie.

Absolwent specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych zdobywa i poszerza wiedzę o specyfice gospodarki komunalnej, jej uregulowaniach prawnych i administrowaniu jednostkami komunalnymi. Poznaje aspekty prawne zagospodarowania przestrzennego (z elementami prawa budowlanego), gospodarki nieruchomościami gruntowymi i lokalowymi. Ponadto poznaje zasady rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, uzyskuje wiedzę z polityki społecznej i etyki urzędowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Administracja o specjalności Administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych ma możliwość kontynuowania edukacji na drugim stopniu studiów na kierunku administracja.

Posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zwłaszcza jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika w urzędach administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada także kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent kierunku Administracji, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest również przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy w warunkach postępujących procesów integracyjnych w Europie.

 Absolwent kierunku administracja studia pierwszego stopnia o specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego

Absolwent specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę na temat: instytucji porządku publicznego, prawa wykroczeń, przestępstw przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, utrzymania czystości i porządku w gminie, polityki społecznej, pracy kuratora i opiekuna, a także bezpieczeństwa społecznego, polityki bezpieczeństwa narodowego, etyki zawodowej i zarządzania kryzysowego. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w urzędach administracji publicznej zajmujących się zarządzaniem kryzysowym, jednostkach obrony cywilnej, policji, straży pożarnej oraz innych służbach i strażach czuwających nad bezpieczeństwem publicznym. Absolwent specjalności: Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Administracja o specjalności Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego ma możliwość kontynuowania edukacji na drugim stopniu studiów na kierunku administracja.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja posiada pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o administracji, nauk społecznych i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym – usytuowanie i rola administracji publicznej). Zna podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej funkcjonowanie administracji. Potrafi identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę oraz informacje związane z funkcjonowaniem systemu administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnieniem aspektów racjonalnego gospodarowania zasobami publicznymi. Umie uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać, przekazywać, a także chronić informacje. Istotnym aspektem studiowania jest kształcenie prospołecznej postawy przejawiającej się w rozumieniu indywidualnych i grupowych oczekiwań, a także podejmowania trafnych działań mających ją osiągać. Absolwent zna język obcy nowożytny, co najmniej na poziomie B2+ (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), umie posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności.

Absolwent specjalności Administracja bezpieczeństwa posiada wiedzę w zakresie zróżnicowanych wymiarów bezpieczeństwa państwa, z uwzględnieniem bezpieczeństwa społeczności lokalnych wraz z kształtowaniem bezpiecznych przestrzeni. Poznaje szczegółowo system administracji porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak i strategie postępowania w sytuacjach kryzysowych, rozszerzone o etapy procesu zarządzania ryzykiem. Zapoznaje się z zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza służb publicznych.

Absolwent jest przygotowany  do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności Procedury w administracji posiada wiedzę z zakresu legislacji administracyjnej, administracyjnego postępowania uproszczonego, postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posiada wiedzę odnośnie prawa do informacji i ochrony danych osobowych i zasady planowania w administracji publicznej, a także procedury zamówień publicznych.

Zdobywa wiedzę na temat środków w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku administracja przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia w obszarze nauk społecznych, ponadto studiów podyplomowych z szeroko definiowanych nauk społecznych.

Absolwent przygotowany zostaje do podjęcia zatrudnienia w charakterze urzędnika administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej). Posiada kwalifikacje do pracy w sektorze prywatnym w zakresie stosowania prawa. Absolwent, uzyskując wiedzę na temat podstawowych instytucji prawnych, interpretacji i stosowania prawa, jest przygotowany do zorganizowania i podjęcia własnej aktywności zawodowej polegającej na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent na kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia o specjalności Ekonomika finansów i bankowości uzyskuje wszechstronną wiedzę ekonomiczną z zakresu m.in.: makroekonomii, mikroekonomii, polityki gospodarczej i społecznej. Jednocześnie zostaje przygotowany do zawodu ekonomisty ukierunkowanego na gospodarowanie zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi. Absolwent specjalności Ekonomika finansów i bankowości pogłębia wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstw (Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Analiza ekonomiczna), finansów publicznych (Sprawozdawczość jednostek sektora publicznego, Rachunkowość budżetowa) oraz z zasad funkcjonowania sektora bankowego w Polsce i na świecie (Rynek kapitałowy i pieniężny, Strategie marketingowe banków, Prawo bankowe). Ponadto uzyskuje przygotowanie do gospodarowania finansami w przedsiębiorstwach oraz jednostkach sektora publicznego. Specjalista z zakresu Ekonomiki finansów i bankowości to ekonomista dobrze zorientowany w zasadach funkcjonowania rynku kapitałowego i pieniężnego oraz jego elementów składowych – banków i innych pośredników finansowych. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent na kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia o specjalności Finanse publiczne i skarbowość uzyskuje wszechstronną wiedzę ekonomiczną z zakresu m.in.: makroekonomii, mikroekonomii, polityki gospodarczej i społecznej. Jednocześnie zostaje przygotowany do zawodu ekonomisty ukierunkowanego na gospodarowanie zasobami materialnymi, ludzkimi i finansowymi. Absolwent specjalności Finanse publiczne i skarbowość pogłębia wiedzę z dziedziny systemów podatkowych i celnych w Polsce i na świecie (System podatkowy i celny w Polsce, Systemy podatkowe na świecie). Ponadto zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu wykorzystywania rozwiązań podatkowych w konkretnych przedsięwzięciach gospodarczych (Strategie podatkowe przedsiębiorstw, Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw). Absolwent specjalności Finanse publiczne i skarbowość zostaje wyposażony w szeroki zakres wiedzy z dziedziny prawnych aspektów danin publicznych (Prawo karne skarbowe, Prawo finansowe). Program studiów realizowany na specjalności Finanse publiczne i skarbowość kształtuje absolwenta, który posiada wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne dla pracowników administracji samorządowej i rządowej. Absolwent może również pracować jako ekspert d/s prawnych, podatkowych i finansowych w instytucjach aparatu skarbowego. Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta na kierunku Ekonomia studia drugiego stopnia o specjalności Ekonomika zasobów ludzkich.

Specjalność Ekonomika zasobów ludzkich adresowana jest do osób zainteresowanych pracą w aspekcie gospodarowania kapitałem ludzkim. Zmieniająca się gospodarka, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, prowadzi do zmian w obszarze zatrudnienia i funkcji personalnej przedsiębiorstwa. Wyrazem ich są zarówno upowszechniające się nietypowe formy wykonania pracy, jak również zmiany w sposobach gospodarowania zasobami.

Zmienia się tradycyjna rola pełniona przez komórkę personalną (kadrową). Obok roli administratora spraw osobowych pojawiają się nowe role określane najczęściej jako: partner strategiczny, agent zmian, wewnętrzny konsultant, animator relacji społecznych w organizacji. Coraz większą rolę w rozwiązywaniu spraw zatrudnienia w przedsiębiorstwach odgrywają doradcy, o czym świadczy dynamiczny wzrost rynku szeroko rozumianych usług doradztwa personalnego w Polsce i na świecie. Jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się organizacji są firmy zajmujące się gospodarowaniem pracownikami innych firm. W związku z tym tak ważne jest kształcenie specjalistów z zakresu ekonomiki zasobów ludzkich.

Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu gospodarowania zasobami ludzkimi osadzone w wiedzy z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, psychologii i stosunków międzynarodowych, co będzie ich wyróżniało pozytywnie na rynku pracy w nowej gospodarce. Umiejętności dotyczą m. in. rozwiązywania problemów związanych z rekrutacją, ocenianiem, motywowaniem i szkoleniem pracowników, budowaniem strategii gospodarowania kapitałem ludzkim.

Rynek pracy dla absolwentów tej specjalności jest szeroki i stale się rozwija dzięki rosnącej roli kapitału ludzkiego w walce konkurencyjnej nowoczesnych przedsiębiorstw. Mogą oni znaleźć pracę w małych, średnich i dużych firmach działających lokalnie, na rynku krajowym i na arenie międzynarodowej, a ponadto w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pracodawców oraz firmach doradczych i szkoleniowych.

Absolwent jest przygotowany  do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta na kierunku Ekonomia studia drugiego stopnia o specjalności Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego

Studia na specjalności Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego uwzględniają specyfikę tej dziedziny gospodarki narodowej, rozpoczynając od historii hotelarstwa i turystyki, poprzez metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, innowacyjność oraz jakość usług w turystyce i hotelarstwie.

Studia na specjalności Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego dają wiedzę z zakresu stosowania technik negocjacji i mediacji, przeprowadzania badań rynku turystycznego, stosowania w praktyce skutecznych metod i technik obsługi ruchu turystycznego. Absolwent tej specjalności potrafi gospodarować zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich. Ponadto potrafi efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim, ze szczególnym zwróceniem uwagi na proces planowania i podejmowania decyzji, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania. Zna on również korzyści płynące z wykorzystywania instrumentów marketingowych w hotelarstwie i turystyce. Poznaje zasady i specyfikę gospodarowania jakością w tej dziedzinie, podstawowe elementy prawa w turystyce, jak również ryzyka związanego z prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej.

Absolwent specjalności Ekonomika hotelarstwa i obsługa ruchu turystycznego jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz pracy zawodowej w hotelarstwie i w obrębie obsługi ruchu turystycznego na szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

 

Sylwetka absolwenta na kierunku Ekonomiastudia drugiego stopnia

o specjalności Ekonomika przemysłu i usług.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia o specjalności Ekonomika przemysłu i usług posiada szeroką i wszechstronną wiedzę  z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Posiada umiejętności wykorzystywania metod analitycznych (wnioskowanie statystyczne, prognozowanie procesów ekonomicznych) do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki.

Studia na specjalności Ekonomika przemysłu i usług przygotowują studentów do samodzielnego rozpoznawania i oceny warunków gospodarowania wskazanych sektorów z uwzględnieniem specyfiki regionalnej. Uwrażliwiają na współczesne problemy rozwojowe, w obliczu których stoją sektory: przemysłu i usług. Studia na tej specjalności uczą stosowania w praktyce skutecznych metod i technik gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa. Absolwent specjalności potrafi efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem przemysłowym i usługowym. Zna on również korzyści płynące z wykorzystywania instrumentów marketingowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem jego sektorowej specyfiki. Poznaje podstawowe elementy prawa, jak również ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Rozpoznaje także uniwersalne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, dzięki czemu jest przygotowany do samodzielności na rynku pracy.

Studia na specjalności Ekonomika przemysłu i usług skierowane są głównie do tych studentów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, planujących swoją przyszłość zawodową jako pracownicy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, w tym podmiotów wsparcia innowacyjnego biznesu ale także w instytucjach współpracujących ze zrzeszeniami branżowymi przedsiębiorstw np. w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia

o specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia o specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe posiada szeroką i wszechstronną wiedzę  z zakresu ekonomii oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Posiada umiejętności wykorzystywania metod analitycznych (wnioskowanie statystyczne, prognozowanie procesów ekonomicznych) do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i makroekonomicznej w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki.

Studia na specjalności Gospodarka lokalna i finanse samorządowe przygotowują przyszłych pracowników administracji samorządowej i gospodarki komunalnej. Zajęcia obejmują m.in. problematykę gospodarki lokalnej, zasad działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, w tym finansów samorządowych. Absolwent zna również korzyści płynące z wykorzystania instrumentów marketingu przestrzeni.

Wykształcenie w zakresie gospodarki lokalnej i finansów samorządowych jest ważnym atrybutem w ubieganiu się o pracę m.in. w administracji rządowej, urzędach miast i gmin, administracji Specjalnej (Biura Pracy, Urzędy Skarbowe) a także w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia

o specjalności Gospodarka i administracja publiczna

Absolwent kierunku Ekonomia, drugiego stopnia o specjalności Gospodarka i administracja publiczna uzyskuje wszechstronną wiedzę o charakterze ekonomicznym i prawnym w ramach obszaru nauk społecznych z zakresu m.in.: administracji publicznej w Polsce i UE, publicznego prawa gospodarczego, audytu i kontroli finansów publicznych, działalności gospodarczej i finansów jednostek samorządu terytorialnego, ekonomii sektora publicznego, polityki regionalnej, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, Public Relations (PR) w sferze publicznej, zarządzania publicznego, ekonomii menedżerskiej i bezpieczeństwa publicznego.

Absolwent tej specjalności zna metody oddziaływania państwa na procesy gospodarcze, zasady ustrojowe samorządów, modele gospodarki samorządowej oraz działalność organizacyjną, gospodarczą i finansową gmin, powiatów i województw, zasady zarządzania publicznego i podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalność Gospodarka i administracja publiczna przygotowuje ekonomistów do wyzwań nowoczesnej gospodarki, w której dużą rolę odgrywa sektor publiczny.

 

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia kierunku Ekonomia

o specjalności Północnoeuropejskie studia nad rozwojem

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę o  mechanizmach funkcjonowania firm skandynawskich, praktycznych mechanizmach tworzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu oraz zasad współdziałania sektora publicznego i prywatnego.  Poznaje podstawy protokołu dyplomatycznego w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Uzyskuje wiedzę z zakresu rozwoju gospodarczego, kultury politycznej i organizacyjnej państw nordyckich.

Studia adresowane są do studentów, którzy zamierzają rozwijać swoją karierę zawodową zarówno w wyspecjalizowanych agendach sektora publicznego, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych o potencjale międzynarodowym, jak i w instytucjach otoczenia biznesu

Czcionka
Wysoki kontrast