Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Gospodarowanie zasobami organizacji” 17 września 2018 r.

logo

logo_konferencja_2018_09_17

Instytut Zarządzania

Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

 

Ukrainian National Forestry University, 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach

 

zapraszają na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Gospodarowanie zasobami organizacji

Resource management of the organization

17.09.2018r.

Instytut Zarządzania

Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-406 Kielce; ul. Świętokrzyska 21

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Józefa Famielec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Petro Garasyim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Ukrainian National Forestry University, Ukraina

Dr hab., prof. UJK Jan Kaźmierski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Stephan Kudert Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n/Odrą, Niemcy
Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prof. dr hab. Edward Molendowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Dr hab., prof. UJK Wojciech Pizło Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab., prof. UJK Jarosław Prońko Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Stanisław Rudolf Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prof. dr Petra Schmidt University of Applied Sciences Mittweida, Niemcy
Dr hab., prof. UJK Andrzej Szplit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Prof. dr hab. Vasyl Yeleyko Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Jan Terelak Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dr hab., prof. UJK Barbara Zbroińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Rafał Bielawski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Artur Borcuch Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Pavlo Dyńka Ukrainian National Forestry University, Ukraina
Dr inż. Paweł Górski Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Izabela Konieczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dr Marcin Szplit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Paweł Kaleta Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Odział w Kielcach

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Izabela Konieczna – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Sekretarze Komitetu Organizacyjnego:

Mgr Marcin Banaszek – finanse

Mgr Paulina Osuch – uczestnicy krajowi

Mgr Angelika Pienias – uczestnicy zagraniczni

Mgr Agnieszka Rozwadowska – studenci i doktoranci

Dr Halina Volyanyk

Dr Ulyana Novak

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Funkcjonowanie organizacji można analizować w różnych kontekstach. Proponujemy spojrzenie przez pryzmat zarządzania jej zasobami:

  • rzeczowymi (surowce, maszyny, urządzenia, zapasy),
  • finansowymi (kapitały, dochody, zyski),
  • osobowymi (pracownicy i ich kwalifikacje, proces kadrowy),
  • informacyjnymi (materialne, niematerialne – zdolności pracowników, wiedza, kultura organizacyjna)

oraz innych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami w rozwoju organizacji.

 

FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/G0mAarbq80jk43892

 

PUBLIKACJE I WYMOGI EDYTORSKIE

Zgłoszone referaty w języku polskim lub angielskim, po pozytywnej recenzji (double-blind review), zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, The Scientific Bulletin of UNFU lub jako rozdziały w monografii. Preferencje dotyczące miejsca publikacji referatu powinny zostać wskazane w formularzu zgłoszeniowym, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Naukowa.

Prosimy o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi podanymi w załączniku poniżej na adres konferencjaiz@ujk.edu.pl

 

Artykuły, które nie uzyskają pozytywnych recenzji nie zostaną opublikowane.

 

KALENDARIUM

do 15 kwietnia 2018 r. nadsyłanie zgłoszeń na Konferencję (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Konferencji)
do 15 maja 2018 r. nadsyłanie pełnych tekstów referatów
do 15 czerwca 2018 r. przekazanie uwag recenzentów
do 20 czerwca 2018 r. wniesienie opłaty konferencyjnej
do 30 czerwca 2018 r. nadsyłanie tekstów referatów po uwzględnieniu uwag recenzentów
do 10 września 2018 r. przesłanie programu Konferencji
17 września 2018 Konferencja

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Pełny koszt uczestnictwa (opublikowanie referatu, materiały konferencyjne, przerwy kawowe):  500 PLN

Publikacja referatu bez udziału w konferencji:  300 PLN

Udział w konferencji bez publikacji artykułu:  200 PLN

Opłatę należy wnieść na konto (po uzyskaniu pozytywnej recenzji):

 

Dla krajowych uczestników: Millenium Bank

31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

W tytule należy umieścić imię i nazwisko z dopiskiem „Gospodarowanie zasobami„ lub subkonto (35)

 

Dla zagranicznych uczestników:

SWIFT: BIGBPLPW

IBAN: PL 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719

W tytule należy umieścić imię i nazwisko z dopiskiem „Gospodarowanie zasobami„ lub subkonto (35)

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: konferencjaiz@ujk.edu.pl

 

ZAŁĄCZNIKI [ATTACHMENTS]:

 Miscellanea Oeconomicae editorial requirements – ENG

 Miscellanea Oeconomicae stencil – ENG.rtf

 Miscellanea Oeconomicae szablon – PL

 Miscellanea Oeconomicae wymogi edytorskie – PL

 Publikacja pokonferencyjna – Oswiadczenie

 TERMS FOR SUBMITTING PAPERS TO SCIENTIFIC BULLETIN OF UNFU

 WARUNKI ZGLOSZENIA ARTYKULOW NAUKOWYCH BIULETYNU UNFU

Czcionka
Wysoki kontrast