Wydział Humanistyczny

Stypendia

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW (strona ujk.edu.pl)

 • Zarządzenie Nr 90/2017 (zmiana załączników 3,12,14,17,24,25)
  zmieniające zarządzenie Nr 77/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

  w Kielcach z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA!

Aktualne wnioski o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2017/2018

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów (wrzesień 2017 r.)

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Stypendium socjalne

Wysokości stypendium socjalnego:

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
0 – 340.99 zł 400 zł 550 zł
341.00 – 668.20 zł 300 zł 450 zł

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  2577 zł.

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej
za miesiąc kwiecień 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 5 6
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 10 12
Pedagogiczny i Artystyczny 13 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 18 20
Matematyczno-Przyrodniczy 20 24
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 27

za miesiąc maj 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 7 8
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 11 15
Pedagogiczny i Artystyczny 15 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 17 21
Matematyczno-Przyrodniczy 21 23
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 28

za miesiąc czerwiec 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 6 7
Humanistyczny 8 12
Pedagogiczny i Artystyczny 12 14
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 14 18
Matematyczno-Przyrodniczy 18 20
Prawa, Administracji i Zarządzania 21 25

za miesiąc lipiec 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 5 6
Humanistyczny 9 10
Pedagogiczny i Artystyczny 11 13
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 16 18
Matematyczno-Przyrodniczy 19 23
Prawa, Administracji i Zarządzania 23 25

STYPENDIA DOKTORANCKIE I PROJAKOŚCIOWE

Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

 • student/doktorant przedstawia swoja kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o zamieszczeniu jego nazwiska i imienia –
  w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium) do przyznania stypendium Rektorowi UJK za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekana właściwego Wydziału,
 • wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta,
 • wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz osiągnięć wybitnych osiągnięć (B),
 • osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu,
 • przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok,
 • do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi NIE DOŁĄCZA SIĘ dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 03 września 2018 r.

 1. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z Dziekanatów Wydziałów do Działu Spraw Studenckich w terminie do dnia 05 września 2018 r.
 2. Zweryfikowane wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć Rektor przekażą do zaopiniowania przez Rady Wydziałów do dnia 17 września 2018 r.
 3. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski (bez dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 27 września 2018 r.

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków doktorantów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/30aaaea978bdf26673f2e6bd8c3dbf0f.pdf

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1531800465e.kju1531800465@muhw1531800465
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98