Wydział Humanistyczny

Literaturoznawstwo

Dane kontaktowe:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
Sekretariat: B208
25-406 Kielce
mail: lp.ud1519382146e.kju1519382146@pfi1519382146
telefon: 41 349 7120

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo

dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK

mail:lp.ud1519382146e.kju1519382146@oktu1519382146gel.a1519382146nyzar1519382146g 1519382146
telefon: 41 349 7122

dyżury:
Instytut Filologii Polskiej,
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C421

 •  22.06, godz. 16.00-17.30
 •  13.07, godz. 16.00-17.00
 • 07.09, godz. 16.00-17.00
 • 14.09, godz. 16.00-17.00
 • 18.09, godz. 15.00-16.00

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Monika Bator

mail: moc.l1519382146iamg@1519382146rotab1519382146.akin1519382146om1519382146
telefon: 41 349-7121

dyżury:
Instytut Filologii Polskiej,
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój B210

 • 27.06 godz. 16.00-17.00
 • 04.07 godz. 16.00-17.00
 • 07.09 godz. 15.00-16.00
 • 14.09 godz. 15.00-16.00
 • 18.09 godz. 15.00-16.00

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

 1. Kandydatów na studia doktoranckie prosimy o dokonanie rejestracji w systemie internetowym do dnia 16.09.2017 r. i złożenie wymaganych dokumentów do dnia 18.09.2017 r. na adres:
  Instytut Filologii Polskiej
  ul. Świętokrzyska 15 G, pokój B210
  25-406 Kielce
  telefon: 41 349-7121
 2. Termin dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – do 20.09.2017 roku
 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniach 22.09.2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 (budynek G) w sali C117, godz. 9.00
 4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 25.09.2017 roku

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 1. Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku suplementu – indeksy).
  Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2016/2017 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
 3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów magisterskich)
 4. Jednostronicowe streszczenie pracy dyplomowej
 5. Pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora pracy dyplomowej, przyszłego opiekuna naukowego lub inną osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora
 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje
 7. Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20×25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
 8. 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarach 37×52 mm
 9. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie literaturoznawstwo

prof. zw. dr hab. Tomasz Polański

www.ujk.edu.pl/ihis
moc.o1519382146ohay@1519382146iksna1519382146lopzs1519382146amot1519382146

Sztuka chrześcijańska w źródłach greckich, syryjskich i koptyjskich; rzymska cenzura literacka; orientalizm w kulturze grecko-rzymskiej; teoria i praktyka tłumaczenia w starożytnych językach orientalnych i klasycznych; historiografia grecka i syryjska IV-VI w.; historia i kultura hellenistyczna.

dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.po1519382146@kifo1519382146tzsyz1519382146rkm1519382146

Tradycja biblijna w literaturze staropolskiej, staropolska literatura popularna i użytkowa (renesansowe prognostyki astrologiczne, kalendarze renesansowe i barokowe, klucze prognostykarskie, godzinniki), kaznodziejstwo XVII-wieczne, podstawowe kategorie kultury staropolskiej w tekstach literatury pięknej i popularnej.

dr hab. Anna Kurska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifplp.ud1519382146e.kju1519382146@aksr1519382146uk.an1519382146na 1519382146

Literatura polska XIX wieku, szczególnie literatura romantyczna (idee estetyczne, narodziny i rozwój polskiego krajoznawstwa, związek literatury z miejscem w kontekście geografii kulturowej); literatura polska XX i XXI wieku oraz jej związki z tradycją romantyczną; regionalizm.

dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@oktu1519382146gel.a1519382146nyzar1519382146g1519382146

Literatura polska przełomu XIX i XX wieku (zwłaszcza europeizacja kultury młodopolskiej, krytyka i komparatystyka literacka, problematyka sakrologiczna); modernistyczne mity i mityzacje; publicystyka rewolucyjno-niepodległościowa, związki polityki historycznej z literaturą; małe prozy pozytywistyczne; biografistyka literacka; edytorstwo.

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@aksw1519382146oktu1519382146

Życie literackie i artystyczne na ziemiach polskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Władysława S. Reymonta i Stefana Żeromskiego); edytorstwo tekstów literackich i paraliterackich przełomu stuleci (XIX i XX wieku).

dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@kicj1519382146owsm1519382146

Historia literatury okresu dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i literatura współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska.

dr hab. Piotr Pietrych

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1519382146iamg@1519382146hcyrt1519382146eip.r1519382146etsa1519382146

Polskie życie literackie w latach czterdziestych XX wieku (zwłaszcza twórczość Czesława Miłosza w tym okresie), twórczość Aleksandra Wata; teoria literatury i metodologia badań literackich.

dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1519382146@1akt1519382146edzsu1519382146naj1519382146

Polska literatura współczesna (zwłaszcza okresu postalinowskiej „odwilży”), literatura regionu świętokrzyskiego, polityczne konteksty literatury i życia literackiego po 1945 roku.

dr hab. Diana Poskuta-Włodek, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1519382146iamg@1519382146atuks1519382146op.an1519382146aid1519382146

Teatr  polski XX wieku w kontekście teatru europejskiego, awangarda teatralna w dwudziestoleciu międzywojennym, nurty estetyczne inscenizacji, reżyserii i sztuki aktorskiej, historia teatrów instytucjonalnych i alternatywnych, krytyka teatralna.

dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@aksw1519382146ezsre1519382146ig.ar1519382146abrab1519382146

Życie literackie i artystyczne we Lwowie w pierwszej połowie XX wieku (m.in. osobowość Ostapa Ortwina oraz literatki i artystki „piszące”), publicystyka i krytyka filmowa w Polsce, formy łączenia wypowiedzi wizualnej i werbalnej w tekstach kultury i współczesnej komunikacji (obraz konceptualny i słowo wizualne).

dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@iksw1519382146oksaz1519382146rt.we1519382146ingib1519382146z1519382146

Aksjologia literatury europejskiej, polsko-czeskie relacje kulturowo-literackie, literatura a komunikacja społeczna, zagadka literacka, kulturowe konteksty literatury, metodologia badań naukowych; literatura a Biblia.

dr hab. Zofia Ożóg-Winiarska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@aini1519382146woz1519382146

Historia literatury polskiej i włoskiej, literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, dydaktyka nauczania języka polskiego, przekładoznawstwo.

dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1519382146@lob.1519382146atram1519382146

Proza polska XX wieku, literatura regionu świętokrzyskiego, gatunki dziennikarskie, audiodeskrypcja, dziecko i dzieciństwo w literaturze, kulturze i edukacji.

dr hab. Iwona Mityk

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.ud1519382146e.kju1519382146@kyti1519382146m.ano1519382146wi1519382146

Współczesna literatura polska, ­proza polska XX i XXI wieku, ­konwencje literackie,  twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego, gatunki literatury popularnej.

dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.pw1519382146@kero1519382146zw.ga1519382146

Twórczość Wojciecha Żukrowskiego, listy do Wojciecha Żukrowskiego; twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego; literatura popularna.

dr hab. Krzysztof Jaworski

www.ujk.edu.pl/ifp
lp.te1519382146no.at1519382146zcop@1519382146yksro1519382146waj1519382146

Twórczość Brunona Jasieńskiego; polski futuryzm; poezja awangardowa po roku 1989; relacje intersemiotyczne między sztuką (literaturą) „wysoką” i „niską”; literatura w nowoczesnych mediach.

dr hab. Alina Biała

www.ujk.edu.pl/ifp
moc.l1519382146iamg@1519382146kezsa1519382146ineb1519382146

Korespondencja sztuk – relacje między literaturą a malarstwem, architekturą, muzyką i tańcem; polska literatura współczesna; edukacja polonistyczna.

dr hab. Joanna Nowakowska-Ozdoba, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1519382146e.kju1519382146@abod1519382146zo-ak1519382146swoka1519382146won.a1519382146nnaoj1519382146

Proza rosyjskiego romantyzmu, szczególnie twórczość Aleksandra Bestużewa-Marlinskiego; rosyjska powieść historyczna okresu romantyzmu (organizacja przestrzeni, zagadnienia natury filozoficzno-moralnej, związek z literaturą Zachodu – przede wszystkim wpływ tradycji gotyckiej na powieści historyczne romantyków rosyjskich).

prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1519382146e.kju1519382146@sfi1519382146

Proza rosyjska przełomu XX i XXI wieku; proza rosyjska emigracyjna; teoria literatury; komparatystyka.

dr hab. Magdalena Ożarska, prof. UJK

www.ujk.edu.pl/ifo
lp.ud1519382146e.kju1519382146@aksr1519382146azo.a1519382146nelad1519382146gam1519382146

Anglojęzyczna intymistyka kobieca, podróżopisarstwo, literatura angielska XVIII-XIX wieku i jej polska recepcja, krytyczne studia roślinne, studia zwierzęce.

Zakres materiału z literaturoznawstwa na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie

 • Przedstawienie przyczyn podjęcia studiów III stopnia i argumentacja wyboru literaturoznawczych studiów doktoranckich.
 • Tematyka pracy magisterskiej (prezentacja);

– motywacja wyboru tematu, – krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej, – zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych), – przedstawienie założeń i wyników pracy magisterskiej.

 • Aktualne zainteresowania badawcze.
 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):

– motywacja wyboru danej problematyki, – stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań, – ogólna wiedza o literaturze i kulturze epoki, której dotyczy projekt (lub propozycja tematu) oraz ogólna orientacja w wybranej dziedzinie badawczej, – określenie preferowanych metodologii, – zakres chronologiczny pracy, – jakość źródeł i sposobność dostępu do nich, – możliwość praktycznego zastosowania planowanej dysertacji, – potencjalny opiekun / promotor pracy.

 • Ogólna orientacja w metodologii badań nad literaturą lub dziedzinami pokrewnymi.
 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań literaturoznawczych lub dziedzin pokrewnych.
 • Znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju.
 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową).
 • Prezentacja własnych osiągnięć badawczych (np. publikacje, udział w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych itp.).
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1519382146e.kju1519382146@muhw1519382146
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98